Jätkänkynttilä silta

Vammaisneuvosto, kokous 26.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Lausunto: Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun soveltamisohje

ROIDno-2019-2617

Perustelut

Kunnalla on mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita vammaispalvelulain mukaisista palveluista. Soveltamisohjeiden tarkoituksena on auttaa vammaissosiaalityön päätöksenteon ja myöntämisperusteiden
linjaamisessa sekä yhdenmukaisen päätöksenteon turvaamisessa asiakkaan yksilöllinen tarve selvittäen ja huomioon ottaen. 

Nämä soveltamisohjeet käsittelevät vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua. Henkilökohtainen apu tarkoittaa toisen ihmisen antamaa välttämätöntä apua tavanomaisen elämän asioissa, joita henkilö itse ei pysty kokonaan tai osittain itse vamman tai sairauden vuoksi tekemään. Henkilökohtainen apu on palvelu, joka myönnetään vammaispalvelulain mukaiset edellytykset täyttävälle vaikeavammaiselle henkilölle.

Vammaispalvelut pyytävät neuvostolta lausuntoa valmistelussa olevaan soveltamisohjeluonnokseen. Edellinen soveltamisohje on laadittu vuonna 2009 ja ohje päivitetään vuoden 2019 aikana. Liitteenä 1 Henkilökohtaisen avun soveltamisohjeet 2019 -luonnos ja liitteenä 2 Perusturvalautakunta 7.12.2009 § 150 Vammaispalvelun periaatteet ja myöntämisperusteet vuosina 2009 - 2012

Vammaisneuvosto päätti 29.8.2019 kokouksessa, että lausuntoluonnos kootaan yhteen ja toimitetaan seuraavaan vammaiseuvoston kokoukseen hyväksyttäväksi. (vammaisneuvosto 29.8.2019 §29)

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto hyväksyy liitteenä 1 olevan luonnoksen neuvoston lausuntona.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti lisäyksellä kohtaan 3.2 Ostopalvelumalli, sukupuolisensitiivisyys:

3. Esitetään seuraavaa: Soveltamisohjeessa tulee huomioida sukupuolisensitiivisyys. Asiakkaan tulee voida itse halutessaan päättää mitä sukupuolta häntä avustava henkilö on.

Vammaisten henkilöiden intiimihygienian hoitaminen on sukupuolisensitiivinen toimenpide, jossa puututaan voimakkaasti kyseisen henkilön yksityisyyteen. Henkilön itsemääräämisoikeus ei toteudu täysimääräisesti, jos hän ei tule kuulluksi tai voi vaikuttaa siihen, kuka häntä kyseisessä tilanteessa avustaa (OKV/1/50/2018). 

Apulaisoikeuskansleri on todennut, että vammaisen henkilön oikeudet toteutuvat tai jäävät toteutumatta nimenomaan käytännön avustamistilanteissa, joissa mainittuja säännöksiä tulisi noudattaa. Vammaisten henkilöiden intiimihygienian hoitamisesta palveluasunnoissa ei ole nimenomaisia säännöksiä eikä saadun selvityksen mukaan myöskään ohjeita, joissa korostettaisiin heidän oikeuksiaan, erityisesti osallistamista, näissä tilanteissa. Apulaisoikeuskanslerin mukaan nykyinen oikeustila ei ole säännösten mukainen, koska se ei turvaa vammaisten henkilöiden oikeutta konkreettisesti vaikuttaa siihen, kuka heitä avustaa.
 

Tiedoksi

Vammaispalvelut Maija Tervo, Ellinoora Mantere, Sirpa Rapo

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi