Jätkänkynttilä silta

Vammaisneuvosto, kokous 28.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Esitys vammaispoliittisen ohjelman päivittämisestä

Perustelut

Rovaniemen kaupunki on laatinut vammaispoliittisen ohjelman vuosille 2012-2020. Ohjelman tehtävänä on edistää ennaltaehkäisevää hyvinvointipolitiikkaa. Ohjelma konkretisoi vammaispoliittisten päätösten vaikutuksia sekä yksilö- että yhteisötasolla. 

Sekä vammaisyleissopimus että kuntalaki velvoittavat kunnat osallistamaan vammaiset henkilöt heitä koskevaan päätöksentekoon. Kunnallisen vammaisneuvoston toiminnan kannalta on oleellista, että tämä on kaikkien hallinnonalojen periaate. (Yleissopimus 4.3 artikla, Kuntalaki 410/2015, 28 §). ​​​​​​​YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen periaatteet luovat pohjan myös kunnalliselle vammaispoliittiselle ohjelmalle. Ihmisoikeuksien toteutus tapahtuu suurilta osin kunnissa, lähellä ihmisten arkea. Yleissopimus onkin merkittävä vammaispolitiikan suunnannäyttäjä. Sen velvoitteet on huomioitava myös kuntatasolla strategioissa, vammaispoliittisissa ohjelmissa ja vammaisneuvostojen toiminnassa.

Suomi on hyväksynyt YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen (yleissopimus 27/2016). Yleissopimus on vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva oikeudellisesti sitova kansainvälinen asiakirja. Yleissopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Yleissopimuksen myötä käsitys vammaisten henkilöiden oikeuksista on muuttumassa: Vammaisten henkilöiden oikeudet nähdään ennen kaikkea ihmisoikeuksina. (Liite 1 Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta; Kunnallinen vammaispoliittinen ohjelma, YK:n vammaisyleissopimuksen hengen mukaisesti)​​​​​​​

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto esittää, että Rovaniemen kaupunki raportoi vammaispoliittisen ohjelman 2012-2020 toteutumisesta valmistelussa ja poliittisessa päätöksenteossa. Voimassa oleva ohjelma päättyy 2020 ja neuvosto esittää vammaispoliittisen ohjelman päivittämisestä YK:n yleissopimuksen hengen mukaiseksi.

Päätös

Vammaisneuvoston päätti esityksen mukaisesti

Tiedoksi

Vammaissosiaalityön palvelut Maija Tervo

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.