Jätkänkynttilä silta

Vammaisneuvosto, kokous 28.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2020

ROIDno-2019-3501

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto hyväksyy liitteenä 1 olevan Vammaisneuvoston toimintasuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti lisäyksellä: "kiinnittää erityistä huomiota" -kohtaan esteettömyyden ja saavutettavuuden monipuoliseen ja kattavaan toteutumiseen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.