Banneri

Vanhusneuvosto, kokous 11.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Vanhusneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä hyväksyi työjärjestyksen muutoksella §17 käsitellään ennen §16.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.