Jätkänkynttilä silta

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 20.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Vapaa-ajan palvelualueen avustukset 2020

ROIDno-2019-3803

Perustelut

Vapaa-ajan palvelualueen avustusten hakeminen 2020

Vapaa-ajanlautakunta on kokouksessaan 29.1.2019 § 8 päättänyt vapaa-ajanpalvelualueen avustusohjeet. Avustusten hakuaika on helmikuu 2020. Kulttuuri- ja nuorisoavustuksia haetaan sähkösillä lomakkeilla, jotka löytyvät Rovaniemen kaupungin www-sivuilta.

Liikuntatoiminta-avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella Innofactor-järjestelmässä.


Kulttuuriavustukset

Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Rovaniemen kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista kansalais- ja harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92).

Vapaa-ajanlautakunnan kulttuuriavustuksia voivat hakea rekisteröidyt kulttuuriyhdistykset sekä ryhmät, joiden kotikunta on Rovaniemi. Rekisteröityneelle yhdistykselle tukea voidaan myöntää rekisteröitymistä seuraavana vuonna.


Liikuntatoiminta-avustukset

Liikuntalaki 5 §, kohta 2, ”Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta” (390/2015). Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunta tukee rovaniemeläisiä liikuntajärjestöjä niiden toiminnan tulosten perusteella.

Avustuskelpoiseksi järjestöksi voidaan hyväksyä sellainen Rovaniemelle rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen ja joka toimii liikuntalain 2 §:ssä säädetyn tavoitteen mukaisesti. Sen mukaisesti tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita, sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.


Nuorisoavustukset

Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunnan jakamien avustusten tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja, kuten Nuorisolaki (2016) velvoittaa. Tavoitteen toteuttamisen lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Avustuksia jaettaessa otetaan huomioon toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä, miten toimija edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta.


Toiminta-avustus:

Toiminta-avustusta myönnetään rovaniemeläisille, vähintään edellisenä kalenterivuonna 1.6 mennessä toimintansa aloittaneille nuorisoyhdistyksille, niiden sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen.


Kohdeavustus:

Kohdeavustusta myönnetään nuorten omille toimintaryhmille sekä rovaniemeläisille nuoriso- ja asukasyhdistyksille nuorisotoiminnan järjestämiseen. Kohdeavustus on kertaluonteinen ja sitä myönnetään jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai toiminnon toteuttamista varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta julistaa vuoden 2020 vapaa-ajan palvelualueen kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-avustukset haettavaksi ajalla 1.2. - 29.2.2020 klo 16.00 mennessä, sekä lisäksi nuorisotoiminnan kohdeavustukset, jotka ovat haettavana koko vuoden ajan. Avustusprosesseissa noudatetaan vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeistusta.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.