Vapaa-ajanlautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kulttuuriavustukset 2019

ROIDno-2019-175

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Soili Kaihua, hallintosihteeri, soili.kaihua@rovaniemi.fi

Perustelut

Vapaa-ajan palvelualueen avustusten hakeminen 2019

Vapaa-ajanlautakunta on kokouksessaan 29.1.2019 päättänyt vapaa-ajanpalvelualueen uudet avustusohjeet. Avustusten hakuaika on helmikuu 2019. Kulttuuri- ja nuorisoavustuksia haetaan sähkösillä lomakkeilla, jotka löytyvät Rovaniemen kaupungin www-sivuilta.

Liikuntatoiminta-avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella Innofactor-järjestelmässä.


Kulttuuriavustukset

Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Rovaniemen kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista kansalais- ja harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92).

Vapaa-ajanlautakunnan kulttuuriavustuksia voivat hakea rekisteröidyt kulttuuriyhdistykset sekä ryhmät, joiden kotikunta on Rovaniemi. Rekisteröityneelle yhdistykselle tukea voidaan myöntää rekisteröitymistä seuraavana vuonna.


Liikuntatoiminta-avustukset

Liikuntalaki 5 §, kohta 2, ”Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta” (390/2015). Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunta tukee rovaniemeläisiä liikuntajärjestöjä niiden toiminnan tulosten perusteella.

Avustuskelpoiseksi järjestöksi voidaan hyväksyä sellainen Rovaniemelle rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen ja joka toimii liikuntalain 2 §:ssä säädetyn tavoitteen mukaisesti. Sen mukaisesti tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita, sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.


Nuorisoavustukset

Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunnan jakamien avustusten tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja, kuten Nuorisolaki (2016) velvoittaa. Tavoitteen toteuttamisen lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Avustuksia jaettaessa otetaan huomioon toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä, miten toimija edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta.


Toiminta-avustus:

Toiminta-avustusta myönnetään rovaniemeläisille, vähintään edellisenä kalenterivuonna 1.6 mennessä toimintansa aloittaneille nuorisoyhdistyksille, niiden sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen.


Kohdeavustus:

Kohdeavustusta myönnetään nuorten omille toimintaryhmille sekä rovaniemeläisille nuoriso- ja asukasyhdistyksille nuorisotoiminnan järjestämiseen. Kohdeavustus on kertaluonteinen ja sitä myönnetään jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai toiminnon toteuttamista varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta päättää julistaa vuoden 2019 vapaa-ajan palvelualueen kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-avustukset haettavaksi ajalla 1.2. - 28.2.2019 klo 16.00 mennessä, sekä lisäksi nuorisotoiminnan kohdeavustukset, jotka ovat haettavana koko vuoden ajan. Avustusprosesseissa noudatetaan vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeistusta.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Perustelut

Vapaa-ajanpalvelualueen avustusohjeita on tarpeen päivittää.

Avustusohjeet liikuntatoiminnan tukemiseen toimivat avustusprosessissa pääosin toivotulla tavalla. Ehdotetaan kuitenkin jätettäväksi pois kaksi hakemusten pisteytyskriteeriä: liikunta- tai lajijaostojen määrä, sillä seuran toiminnan laajuutta on kartoitettu jo muissa kriteereissä; sekä nuorten ja yleisten sarjojen kilpailumenestys, sillä huippu-urheilun tukeminen ei kuulu liikuntalain mukaan kunnan tehtäviin. Viime vuonna käytössä ollut Seuraverkko-järjestelmä on lopetettu, ja liikuntatoiminta-avustushakemukset laaditaan Innofactor-järjestelmän avulla.

Kulttuuriavustusten osalta painotus on rovaniemeläisten rekisteröityjen yhdistysten ja toimintaryhmien tukemisessa. Yksityisille taiteenharjoittajille ja -harrastajille ei myönnetä kohdeavustuksia.

Nuorisoavustusten yleisiä ohjeistuksia, painotuksia sekä toiminta- ja kohdeavustusten jakoa selkiytetään. Jatkossa toiminta-avustukset suunnataan nuorisojärjestöille ja kohdeavustukset nuorisotyötä tekeville yhdistyksille ja yhteisöille sekä nuorten omille toimintaryhmille. Nuorisoavustuksia myönnetään edelleen nuorisojärjestöille, nuorisotyötä tekeville yhdistyksille sekä nuorten ryhmille, joiden kotikunta on Rovaniemi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta päättää hyväksyä vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeet tehdyin muutoksin.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Perustelut

Valmistelija kulttuurituottaja Eija-Riitta Jauhiainen:

Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunta julisti vuoden 2019 kulttuuriavustukset haettavaksi 28.2.2019 klo 16.00 mennessä. Kulttuuriavustuksiin budjetoitu määräraha on 100 000 euroa vuonna 2019. Avustusprosessi perustuu vapaa-ajanlautakunnan hyväksymään avustusohjeeseen, joka on käsitelty ja päivitetty lautakunnan kokouksessa 29.1.2019 § 8.

Haettavana olivat seuraavat kulttuuriavustukset:

1. Toiminta-avustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle
2. Kohdeavustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle tai -ryhmälle

Vapaa-ajanlautakunnan kulttuuriavustuksia voivat hakea rekisteröidyt kulttuuriyhdistykset sekä työryhmät, joiden kotikunta on Rovaniemi. Rekisteröityneelle yhdistykselle tukea voidaan myöntää rekisteröitymistä seuraavana vuonna.

Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Rovaniemen kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista kansalais- ja harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92)

Avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä vapaa-ajanlautakunta huomioi avustuksen tarpeen sekä avustuksella tuettavan toiminnan laadun ja vaikuttavuuden Rovaniemen kulttuurikentässä. Avustuksella tuetaan erityisesti toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille. Kulttuuriavustuksilla täydennetään rovaniemeläistä kulttuuritarjontaa ja kehitetään esim. lastenkulttuuria, erityisryhmille tarjottavaa kulttuuria sekä vaalitaan paikallista kulttuuriperintöä/kulttuuriympäristöä. Kulttuuriavustuksilla voidaan kehittää myös kulttuurimatkailua ja lisätä kaupungin vetovoimaisuutta.

Määräaikaan 28.2.2019 klo 16.00 mennessä vapaa-ajanlautakunnalle saapui ennästysmäärä 93 hakemusta (vuonna 2018 saapui 64 kpl:tta). Hakemusten yhteissumma oli 365 927,80 euroa. Toiminta-avustuksia haettiin 162 800 euroa ja kohdeavustuksia 203 127,80 euroa.

Vapaa-ajanlautakunta velvoittaa, että avustuksen saajan tulee toimittaa raportti avustuksen käytöstä vapaa-ajanlautakunnalle 31.12.2019 mennessä. Raportointi tehdään sähköisellä lomakkeella, ja sen tulee sisältää 1) avustuksen käyttötarkoituksen ja kuvauksen työsuunnitelman toteutumisesta, 2) selvityksen hakemuksessa esitetyn kustannusarvion toteutumisesta ja 3) oman arvioinnin avustuksen vaikuttavuudesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy kulttuuriavustukset liitteen 1 mukaisesti. Kulttuuriavustuksia myönnetään vuonna 2019 yhteensä 100 000 €. Avustuksen maksuunpanon edellytyksenä on, että avustushakemuksen liitteet tulee olla toimitettuna kulttuuripalveluihin 14.6.2019 mennessä. Vapaa-ajanlautakunta edellyttää, että avustuksen saajan tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä 31.12.2019 mennessä. Selvitys tehdään sähköisellä lomakkeelle ja sen tulee sisältää 1) avustuksen käyttötarkoituksen ja kuvauksen työsuunnitelman toteutumisesta, 2) selvityksen hakemuksessa esitetyn kustannusarvion toteutumisesta ja 3) oman arvioinnin avustuksen vaikuttavuudesta.

Avustusta saaneelta edellytetään, että tiedotuksessa, markkinoinnissa ja toimintakertomuksessa ilmoitetaan, että hakija on saanut avustusta Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunnalta.

Päätös

Palvelualuepäällikkö Merja Tervo poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. (Hallintolaki 28 § kohta 5). Kulttuurituottaja Eija-Riitta Jauhiainen osallistui asiantuntijana kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan.

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen edustaja Sanna Karhu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Esteellisyys

  • Rosa Vetri (Hallintolaki 28 § kohta 5)

Tiedoksi

Avustusta hakeneet

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi