Vapaa-ajanlautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Liikuntatoiminta-avustukset 2019

ROIDno-2019-175

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Soili Kaihua, hallintosihteeri, soili.kaihua@rovaniemi.fi

Perustelut

Vapaa-ajan palvelualueen avustusten hakeminen 2019

Vapaa-ajanlautakunta on kokouksessaan 29.1.2019 päättänyt vapaa-ajanpalvelualueen uudet avustusohjeet. Avustusten hakuaika on helmikuu 2019. Kulttuuri- ja nuorisoavustuksia haetaan sähkösillä lomakkeilla, jotka löytyvät Rovaniemen kaupungin www-sivuilta.

Liikuntatoiminta-avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella Innofactor-järjestelmässä.


Kulttuuriavustukset

Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Rovaniemen kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista kansalais- ja harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92).

Vapaa-ajanlautakunnan kulttuuriavustuksia voivat hakea rekisteröidyt kulttuuriyhdistykset sekä ryhmät, joiden kotikunta on Rovaniemi. Rekisteröityneelle yhdistykselle tukea voidaan myöntää rekisteröitymistä seuraavana vuonna.


Liikuntatoiminta-avustukset

Liikuntalaki 5 §, kohta 2, ”Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta” (390/2015). Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunta tukee rovaniemeläisiä liikuntajärjestöjä niiden toiminnan tulosten perusteella.

Avustuskelpoiseksi järjestöksi voidaan hyväksyä sellainen Rovaniemelle rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen ja joka toimii liikuntalain 2 §:ssä säädetyn tavoitteen mukaisesti. Sen mukaisesti tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita, sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.


Nuorisoavustukset

Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunnan jakamien avustusten tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja, kuten Nuorisolaki (2016) velvoittaa. Tavoitteen toteuttamisen lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Avustuksia jaettaessa otetaan huomioon toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä, miten toimija edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta.


Toiminta-avustus:

Toiminta-avustusta myönnetään rovaniemeläisille, vähintään edellisenä kalenterivuonna 1.6 mennessä toimintansa aloittaneille nuorisoyhdistyksille, niiden sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen.


Kohdeavustus:

Kohdeavustusta myönnetään nuorten omille toimintaryhmille sekä rovaniemeläisille nuoriso- ja asukasyhdistyksille nuorisotoiminnan järjestämiseen. Kohdeavustus on kertaluonteinen ja sitä myönnetään jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai toiminnon toteuttamista varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta päättää julistaa vuoden 2019 vapaa-ajan palvelualueen kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-avustukset haettavaksi ajalla 1.2. - 28.2.2019 klo 16.00 mennessä, sekä lisäksi nuorisotoiminnan kohdeavustukset, jotka ovat haettavana koko vuoden ajan. Avustusprosesseissa noudatetaan vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeistusta.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Perustelut

Vapaa-ajanpalvelualueen avustusohjeita on tarpeen päivittää.

Avustusohjeet liikuntatoiminnan tukemiseen toimivat avustusprosessissa pääosin toivotulla tavalla. Ehdotetaan kuitenkin jätettäväksi pois kaksi hakemusten pisteytyskriteeriä: liikunta- tai lajijaostojen määrä, sillä seuran toiminnan laajuutta on kartoitettu jo muissa kriteereissä; sekä nuorten ja yleisten sarjojen kilpailumenestys, sillä huippu-urheilun tukeminen ei kuulu liikuntalain mukaan kunnan tehtäviin. Viime vuonna käytössä ollut Seuraverkko-järjestelmä on lopetettu, ja liikuntatoiminta-avustushakemukset laaditaan Innofactor-järjestelmän avulla.

Kulttuuriavustusten osalta painotus on rovaniemeläisten rekisteröityjen yhdistysten ja toimintaryhmien tukemisessa. Yksityisille taiteenharjoittajille ja -harrastajille ei myönnetä kohdeavustuksia.

Nuorisoavustusten yleisiä ohjeistuksia, painotuksia sekä toiminta- ja kohdeavustusten jakoa selkiytetään. Jatkossa toiminta-avustukset suunnataan nuorisojärjestöille ja kohdeavustukset nuorisotyötä tekeville yhdistyksille ja yhteisöille sekä nuorten omille toimintaryhmille. Nuorisoavustuksia myönnetään edelleen nuorisojärjestöille, nuorisotyötä tekeville yhdistyksille sekä nuorten ryhmille, joiden kotikunta on Rovaniemi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta päättää hyväksyä vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeet tehdyin muutoksin.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunta julisti vuoden 2019 liikuntatoiminta-avustukset haettavaksi 28.2.2019 klo 16.00 mennessä. Liikuntatoiminta-avustuksiin budjetoitu määräraha on 180 000 euroa vuonna 2019. Avustusprosessi perustuu vapaa-ajanlautakunnan hyväksymään avustusohjeeseen, joka on käsitelty ja päivitetty lautakunnan kokouksessa 29.1.2019, § 7.

Liikuntatoiminta-avustus on tarkoitettu Rovaniemelle rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille sekä muille liikuntatoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille, joiden säännöissä on kirjattuna toimintamuotona liikunta ja joiden jäsenmäärä on yli 20.  Edellytyksenä avustuksen myöntämisellle on myös rekisteröitynä yhdistyksenä toimiminen vähintään kahden vuoden ajan. Lisäksi yhdistyksellä on oltava Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän valtionapukelpoisen järjestön jäsenyys.

Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon liikuntaa edistävän järjestön toiminnan laatu ja laajuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja se, miten järjestö toteuttaa liikuntalain tavoitteita, liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita sekä edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Pisteytyksessä saavutettu kahdentoista (12) pisteen raja oikeuttaa hakijan liikuntatoiminta-avustuksen saamiseen.

Avustuksia haettiin Innofactor-järjestelmän kautta.  Yhteensä hakemuksia saapui 66, joista 14 on liikuntaa järjestävien erityisyhdistysten hakemuksia.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy liikuntatoiminta-avustukset jaettavaksi liitteen 1 mukaisesti. Avustuksen maksuunpanon edellytyksenä on, että avustushakemuksen liitteet tulee olla toimitettuna liikuntapalveluihin 30.6.2019 mennessä.

Myönnetty avustus voidaan maksaa saajan ilmoittamalle pankkitilille sen jälkeen kun avustuspäätös on saanut lainvoiman. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli avustus on haettu väärin perustein tai käytetty väärään tarkoitukseen.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

 

Esteellisyys

  • Petteri Pohja (Hallintolaki 28 § kohta 5), Pirjo Kumpula (Hallintolaki 28 § kohta 5)

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi