Vapaa-ajanlautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Nuorisoavustukset 2019

ROIDno-2019-175

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Soili Kaihua, hallintosihteeri, soili.kaihua@rovaniemi.fi

Perustelut

Vapaa-ajan palvelualueen avustusten hakeminen 2019

Vapaa-ajanlautakunta on kokouksessaan 29.1.2019 päättänyt vapaa-ajanpalvelualueen uudet avustusohjeet. Avustusten hakuaika on helmikuu 2019. Kulttuuri- ja nuorisoavustuksia haetaan sähkösillä lomakkeilla, jotka löytyvät Rovaniemen kaupungin www-sivuilta.

Liikuntatoiminta-avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella Innofactor-järjestelmässä.


Kulttuuriavustukset

Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Rovaniemen kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista kansalais- ja harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92).

Vapaa-ajanlautakunnan kulttuuriavustuksia voivat hakea rekisteröidyt kulttuuriyhdistykset sekä ryhmät, joiden kotikunta on Rovaniemi. Rekisteröityneelle yhdistykselle tukea voidaan myöntää rekisteröitymistä seuraavana vuonna.


Liikuntatoiminta-avustukset

Liikuntalaki 5 §, kohta 2, ”Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta” (390/2015). Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunta tukee rovaniemeläisiä liikuntajärjestöjä niiden toiminnan tulosten perusteella.

Avustuskelpoiseksi järjestöksi voidaan hyväksyä sellainen Rovaniemelle rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen ja joka toimii liikuntalain 2 §:ssä säädetyn tavoitteen mukaisesti. Sen mukaisesti tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita, sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.


Nuorisoavustukset

Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunnan jakamien avustusten tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja, kuten Nuorisolaki (2016) velvoittaa. Tavoitteen toteuttamisen lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Avustuksia jaettaessa otetaan huomioon toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä, miten toimija edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta.


Toiminta-avustus:

Toiminta-avustusta myönnetään rovaniemeläisille, vähintään edellisenä kalenterivuonna 1.6 mennessä toimintansa aloittaneille nuorisoyhdistyksille, niiden sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen.


Kohdeavustus:

Kohdeavustusta myönnetään nuorten omille toimintaryhmille sekä rovaniemeläisille nuoriso- ja asukasyhdistyksille nuorisotoiminnan järjestämiseen. Kohdeavustus on kertaluonteinen ja sitä myönnetään jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai toiminnon toteuttamista varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta päättää julistaa vuoden 2019 vapaa-ajan palvelualueen kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-avustukset haettavaksi ajalla 1.2. - 28.2.2019 klo 16.00 mennessä, sekä lisäksi nuorisotoiminnan kohdeavustukset, jotka ovat haettavana koko vuoden ajan. Avustusprosesseissa noudatetaan vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeistusta.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Perustelut

Vapaa-ajanpalvelualueen avustusohjeita on tarpeen päivittää.

Avustusohjeet liikuntatoiminnan tukemiseen toimivat avustusprosessissa pääosin toivotulla tavalla. Ehdotetaan kuitenkin jätettäväksi pois kaksi hakemusten pisteytyskriteeriä: liikunta- tai lajijaostojen määrä, sillä seuran toiminnan laajuutta on kartoitettu jo muissa kriteereissä; sekä nuorten ja yleisten sarjojen kilpailumenestys, sillä huippu-urheilun tukeminen ei kuulu liikuntalain mukaan kunnan tehtäviin. Viime vuonna käytössä ollut Seuraverkko-järjestelmä on lopetettu, ja liikuntatoiminta-avustushakemukset laaditaan Innofactor-järjestelmän avulla.

Kulttuuriavustusten osalta painotus on rovaniemeläisten rekisteröityjen yhdistysten ja toimintaryhmien tukemisessa. Yksityisille taiteenharjoittajille ja -harrastajille ei myönnetä kohdeavustuksia.

Nuorisoavustusten yleisiä ohjeistuksia, painotuksia sekä toiminta- ja kohdeavustusten jakoa selkiytetään. Jatkossa toiminta-avustukset suunnataan nuorisojärjestöille ja kohdeavustukset nuorisotyötä tekeville yhdistyksille ja yhteisöille sekä nuorten omille toimintaryhmille. Nuorisoavustuksia myönnetään edelleen nuorisojärjestöille, nuorisotyötä tekeville yhdistyksille sekä nuorten ryhmille, joiden kotikunta on Rovaniemi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta päättää hyväksyä vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeet tehdyin muutoksin.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Nella Sepänheimo, nuorisopalvelujen esimies, nella.sepanheimo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunta julisti vuoden 2019 nuorisotoiminta-avustukset haettavaksi 28.2.2019 klo 16.00 mennessä. Avustusprosessi perustuu vapaa-ajanlautakunnan hyväksymään avustusohjeeseen, joka on käsitelty ja päivitetty lautakunnan kokouksessa 29.1.2019 § 8. Vapaa-ajanlautakunta on varannut vuoden 2019 talousarvioon yhteensä 25 000 euron avustusmäärärahan paikallisten nuorisoyhdistysten ja muun nuorisotoiminnan tukemiseen. Toiminta-avustuksina esitetään jaettavaksi 10 600 euroa ja kohdeavustuksiin varataan 14 400 euroa.

Haettavat avustukset:

1) Toiminta-avustukset rovaniemeläisille nuorisoyhdistyksille 28.2.2019 mennessä.

2) Kohdeavustukset nuorten omille toimintaryhmille sekä rovaniemeläisille nuoriso- ja asukasyhdistyksille nuorisotoiminnan järjestämiseen ovat haettavina ympäri vuoden.

Nuorisotoiminta-avustusesitys perustuu pisteytykseen, jonka tavoitteena on tehdä avustusten jaosta tasapuolista ja helpottaa hakijoiden toiminnan arvioimista.

Määräaikaan 28.2.2019 klo 16.00 mennessä saapui neljä hakemusta, joista yksi hakija ei täyttänyt nuorisoyhdistyksen kriteereitä, heidän hakemuksensa siirrettiin kulttuuriavustuksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy nuorisotoiminta-avustukset jaettavaksi liitteen 1 mukaisesti. Nuorisotoiminta-avustusten yhteissumma on 25 000 euroa vuonna 2019.

Päätös

Jäsen Raija Kivilahti saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.41.

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Avustuksen hakijat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi