Vapaa-ajanlautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Yläkemijoen nuorisotila

ROIDno-2019-882

Valmistelija

  • Nella Sepänheimo, nuorisopalvelujen esimies, nella.sepanheimo@rovaniemi.fi

Perustelut

Taustaa

Rovaniemen kaupunki  on jaettu nuorisotyön näkökulmasta seitsemään eri alueeseen, joissa on alueen nuorisotyön keskuksena toimiva nuorisotila. Nuorisotilaverkosto noudattaa ylä- ja yhtenäiskoulujen verkostoa ja kaikki nuorisotilat sijaitsevat kouluilla tai ovat siirtymässä koulujen yhteyteen.

 Nuorisotilojen ja koulun yhteistyöstä on paikallisesti sekä valtakunnallisesti löydettävissä hyviä ja kannustavia  kokemuksia. Kouluilla tehtävän nuorisotyön avulla tavoitetaan määrällisesti paljon nuoria, myös niitä nuoria, joilla ei ole iltaisin mahdollisuutta osallistua nuorisotilatoimintaan.

 Yläkemijoen alueella nuorisopalveluja on järjestetty Vantuksen nuorisotilalla. Tila vuokrattiin  Rovaniemen seurakunnalta ja se sijaitsee Vanttauskosken kylässä, entisen pubin tiloissa. Kaupungin nuorisopalvelut oli tilassa Rovaniemen seurakunnan alivuokralaisena. Vantuksen nuorisotiloilla kävi vuonna 2018 keskimäärin 10,6 nuorta/ilta.

 Vanttauskoskella toimii Yläkemijoen monitoimitalo. Kiinteistössä yhdessä koulun kanssa toimii myös muita kaupungin palveluita, kuten kotihoito, kirjasto ja päiväkoti.

Perusteet

Yläkemijoen monitoimitalossa on monipuoliset tilat, jotka ovat iltaisin vajaakäytöllä. Nuorisotilan siirto koululle lisää tilojen käyttöastetta sekä parantaa ja laajentaa nuorten toimintamahdollisuuksia (kirjasto, liikuntasali, keittiötilat). Nuoriso-ohjaajan työskentelyä varten monitoimitalossa on valmiina toimivat verkkoyhteydet (kaupungin verkko) ja tämä nopea verkkoyhteys myös mahdollistaa erilaisten pelitoimintojen sekä lanien järjestämisen nuorille.

 Nuorisotilan sijainti koulun yhteydessä edistää koulunuorisotyötä, moniammatillista yhteistyötä sekä nuoriso-ohjaajan työjärjestelyjä. Siirto myös mahdollistaa monipuolisten nuorisopalvelujen tarjoamisen, joita entistä useammat nuoret pääsevät käyttämään. Välituntitoiminta, oppilaskunta- ja tukioppilasyhteistyö, erilaiset kerhot, työpajat ja teematunnit ovat koulunuorisotyötä, joita tehdään koulupäivien aikana ja mahdollisilla hyppy- ja odotustunneilla. Koulukuljetuksia käyttävillä  oppilailla on mahdollisuus osallistua em. toimintaan. Nuoriso-ohjaajan osaamista on myös mahdollista hyödyntää kouluviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistämisessä, ja näin osaltaan parantaa opiskelumotivaatiota sekä ennaltaehkäistä esimerkiksi koulukiusaamista. Monitoimitaloissa nuoriso-ohjaaja on osa aikuisten kasvatuskumppanuutta ja nuorten asiakkaiden saavutettavissa.

 Nuoriso-ohjaajan työskentely yksin on työhyvinvoinnin sekä työturvallisuuden näkökulmasta riski.  Nuorisotilan siirto monitoimitaloon vähentäisi riskitekijöitä, sillä koululla työskentelee myös muita kasvatusalan ammattilaisia ja yhteistyökumppaneita, joista osa toimii tiloissa myös iltaisin. Työturvallisuuden näkökulmasta työsuojelu ja työterveyshuolto tukevat tilan siirtämistä monitoimitaloon. Liitteessä työsuojeluvaltuutetun sekä vt. henkilöstöjohtajan lausunnot.

Nykytilanne ja toimenpiteet

Rovaniemen seurakunnan oma toiminta nuorisotilassa oli vähentynyt viime vuosien aikana, joten Rovaniemen seurakunta irtisanoi kaupungin kanssa tehdyn alivuokraussopimuksen. Seurakunta oli tilassa päävuokralaisena ja vastasi kiinteistön kustannuksista (vuokra, siivous, sekä sähkö-, vesi- ja verkkoyhteyskustannukset).

Vuokrasopimuksen irtisanomisen saavuttua aloitettiin nuorisopalveluissa välittömästi valmistelemaan nuorisotilan siirtoa kaupungin omiin toimitiloihin. Valtuuston hyväksymän TTU-ohjeistuksen mukaisesti palvelut ja toiminta pyritään järjestämään kaupungin omistamissa tiloissa. Vantuksen nuorisotilan siirtoa Yläkemijoen monitoimitaloon puoltavat erityisesti sekä toiminnalliset että turvallisuuteen liittyvät tekijät.

 Ensimmäinen alustava katselmus Yläkemijoen monitoimitalon tiloihin tehtiin 24.1.2019, jossa paikalla olivat Tilaliikelaitoksen, koulun, kirjaston sekä nuorisopalvelujen edustajat. Koska tarkastelussa oli useiden toimijoiden yhteiskäyttötila ja käyttäjillä erilaisia tarpeita, tilojen suunnitteluun päätettiin ottaa palvelumuotoilija.

 Palvelumuotoilijan johdolla järjestettiin kolme erillistä työpajaa:

  • 19.2. talon toimijoille, mukana myös kyläyhdistyksen ja aluelautakunnan edustajia

  • 21.2 työpaja nuorille  

  • 26.2 talon toimijoille, mukana myös aluelautakunnan edustaja

Palvelumuotoilija kartoitti eri toimijoiden tila- ja toimintatarpeita sekä teki monitoimitalon tilojen ajankäyttöselvityksen, jonka perusteella kaikki toimijat sopivat toiminnallisesti sekä ajallisesti käyttämään tiloja, lisäksi toimintoja voidaan osittain aikatauluttaa uudelleen.

Työpajojen tulokset toimitettiin Tilaliikelaitoksen suunnitteluasiantuntijalle, joka teki toimijoiden ja nuorten toiveiden mukaisen alustavan tilasuunnitelman 28.3.2019. Suunnittelussa tavoiteltiin erityisesti nuorten tarpeiden ja toiveiden huomioimista ja niiden toteuttamista mahdollisimman hyvin. Alustava suunnitelma tarkentui vielä  kommenttikierrosten jälkeen 10.4.2019.

Palvelumuotoilijan työpajojen lisäksi nuorisotilan siirrosta järjestettiin myös muita tiedotus- ja kuulemistilaisuuksia:

  • Vapaa-ajan lautakunta kuuli 26.3 kokouksensa aluksi nuoria, vanhempien sekä kylätoimijoiden edustajaa.

  • 1.4 järjestettiin Yläkemijoen koululla nuorisotilan vanhempainilta, jossa nuorisotilajärjestelyistä kertomassa ja kysymyksiin vastaamassa olivat sivistyspalveluiden toimialajohtaja Antti Lassila, koulupalveluiden palvelualuepäällikkö Kai Väistö, varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa, kirjastotoimenjohtaja Mikko Paajala, varhaiskasvatusyksikön johtaja Riitta Björkberg ja nuorisopalveluiden esimies Nella Sepänheimo

Nuorten kuuleminen

Nuorisotilan muutto monitoimitaloon vaikuttaa moniin eri toimijoihin, mutta erityisesti muutos koskettaa nuoria. Nuoria kuultiin prosessin aikana monin eri tavoin:

  • Nuorille järjestettiin 21.2 koulupäivän aikana työpaja, johon oli kutsuttu kaikki 5-9. luokkien oppilaat. Työpajan vetivät palvelumuotoilija sekä kaupungin verkostokoordinaattori Jukka Hakola, jotka erilaisilla menetelmillä kartoittivat nuorten toiveita ja haaveita unelmien nuorisotilasta sekä nuorisotoiminnasta, mutta myös keskustelivat muutoksen aiheuttamista  peloista ja uhkista. Tämän työpajan tuotoksia käytettiin pohjaratkaisuja tehdessä

  • Vapaa-ajan lautakunta kuuli nuoria 26.3.2019 kokouksensa alussa  

  • 9.4.2019 pidettiin palaveri nuorten kanssa suunnitteluasiantuntijan tekemästä pohjapiirrustuksesta

Järjestettyjen kuulemistilaisuuksien lisäksi nuorten yhteydenottoihin ja kysymyksiin on vastattu puhelimitse, sähköpostitse sekä sosiaalisen median kanavien kautta. Nuorten tukena koko prosessin ajan on ollut heidän nuoriso-ohjaajansa.

Tilasuunnitelma

Tilasuunnitelman mukaan Yläkemijoen monitoimitalon aulatiloihin tehtäisiin remontti, jonka avulla tilaa jaetaan siten, että se on hyödyllinen ja toimiva sitä käyttäville eri toimijoille.Tilajaon avulla varhaiskasvatus saa toivomansa pukeutumistilan ja koulu puolestaan jakotiloja. Aulaan sijoitettaisiin erillinen odotustila sekä kirjaston palautus- ja lainausautomaatti, jota on mahdollista käyttää myös iltaisin nuorisotilan ollessa avoinna. Nuorisotilaksi sisustetaan ja varustetaan nykyinen kirjasto (60 neliötä). Tilaa voidaan käyttää monitoimijaisesti yhdessä koulun ja kirjaston kanssa. Toiminnot aikataulutetaan siten, etteivät ne ole päällekkäisiä. Lisäksi ruokalan opetuskeittiön varustusta lisätään siten, että myös nuorisotyön iltakäyttö mahdollistuu. Toimijoiden toive on, että remontti suoritetaan kesän 2019 aikana.

Helmikuun lopulla viimeisessä palvelumuotoilun työpajassa, ennen pubin vuokrasopimuksen umpeutumista, sekä koulu että kirjasto toivottivat nuorisopalvelut tervetulleiksi väliaikaistiloihin monitoimitaloon toukokuun loppuun saakka, jolloin nuorisotilatoiminta jää perinteisesti kesätauolle.

Väliaikaistiloihin monitoimitalolle päädyttiin, sillä tiloja tarvittiin ajallisesti ainoastaan kolmen kuukauden ajalle. Nuoriso-ohjaajan talviloman sekä pääsiäispyhien ajan nuorisotila on suljettuna. Nuorisotilatoiminnan järjestäminen väliaikaisesti pubissa olisi vaatinut kaupungilta vuokra-, sähkö-, vesi- ja verkkoyhteyssopimusten tekemistä sekä tilan kalustamista ja siivouspalvelun hankintaa, ja näin ollen aiheuttanut lisäkustannuksia.

Kustannusvaikutukset

Vantuksen nuorisotilan vuoden 2019 talousarviossa on vuokriin varattu 3000€. Lisäksi Yläkemijoen aluelautakunnan kehittämismäärärahoista on varattu 5500€ nuorisotilan kalusteisiin.

Nuorisotila monitoimitalossa

Nuorisotilojen siirtyessä Yläkemijoen monitoimitaloon, toimialalle ei tule säännöllisiä kuukausittaisia lisäkustannuksia, sillä kyseessä on sisäiset jyvitykset. Yläkemijoen monitoimitalon kustannukset jyvitetään nuorisopalveluille käytettyjen neliömäärien mukaan ja ne ovat  16 810€ / vuosi sisältäen kaupungin verkkoyhteyden, veden, sähkön, kiinteistöhuollon, jätehuollon ja siivouksen. Tämä on kaupungin sisäistä tulonsiirtoa ja alentaa vastaavalla summalla kirjaston ja koulun kustannuksia. Lisäksi hyötynä monitoimitaloon siirtymisessä on se, että eri toimijat voivat käyttää yhteisiä kalusteita ja laitteita  (tietokoneet, tulostimet yms) ilman lisäkustannuksia.

Kertaluontoisena kustannuksena tulevat nuorisotilan kalusteet, arviolta 5500 euroa, sekä aulatilojen remontin kustannukset  23 175€.

Nuorisotila Pubissa

Kun nuorisotila perustetaan yksityiseltä vuokrattuun tilaan, ovat kustannukset ulkoisia menoja. Näiden lisäksi tulee huomioida vielä kaupungin toimintaan tarvittavan infran perustamiskustannukset sekä tarvittavien laitteiden leasing- tai hankintakustannukset. Säännölliset vuosittaiset kustannukset pubin kiinteistössä olisivat arviolta yhteensä 17135,20€/vuosi. Arvio perustuu vuoden 2018 kuluihin koskien vuokra-, vesi, sähkö-  ja jätehuollon kustannuksia. Lisäksi muita säännöllisiä vuosittaisia kustannuksia ovat siivouspalvelut, verkkoyhteydet sekä tietokoneiden leasing-kustannukset. Kaupungilla on mahdollista saada seurakunnalta vuokratuloja 3000 €/vuosi.

Kertaluonteisia kustannuksia ovat tilan kalustaminen, arviolta 5500 euroa, sekä kaupungin verkkoon ja intranettiin pääsyn mahdollistava LapIT:n verkon rakentaminen.

Vantuksen nuorisotilaan (pubin kiinteistö) on 1.3.2018 tehty työterveyshuollon toimesta työpaikkaselvitys. Työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelupäällikön mukaan tilat olivat välttävät ja kaipasivat remonttia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Esitän, että vapaa-ajanlautakunta perustaa Vantuksen nuorisotilan Yläkemijoen monitoimitaloon suunniteltuihin tiloihin. Vantuksen nuorisotilan perustamista Yläkemijoen monitoimitaloon puoltavat erityisesti sekä toiminnalliset että turvallisuuteen liittyvät tekijät.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti yksimielisesti perustaa nuorisotilan Yläkemijoen monitoimitaloon. Monitoimitaloon tulevat uudet tilat suunnitellaan yhteistyössä nuorten kanssa ja suunnittelu aloitetaan mahdollisimman pian ja aikaa siihen käytetään riittävästi. Suunnittelun ja uuden nuorisotilan valmistumisen ajaksi nuorisotila palautetaan yksityiseltä vuokrattuun tilaan. Vuokrasopimuksen aloittaminen neuvotellaan alkamaan mahdollisimman pian ja tarvittaessa kestämään 31.12.2019 saakka.

Kokouskäsittely

Kokouksessa jaettiin pöydälle valitus liitteineen: Yläkemijoen nuorisotila Vantuksen muuttotoimet 2019, antaja: Yläkemijoen vanhempainyhdistys, Yläkemijoen nuoret ja vanhemmat sekä alueen muut asianosaiset, ja tiloissa toimijoiden edustus.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi