Jätkänkynttilä silta

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Lapin liikennekasvatussuunnitelma

ROIDno-2019-2754

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin liikennekasvatussuunnitelmaa on työstetty yhteistyössä eri hallintotoimien ja sidosryhmien kanssa, joille on työn yhteydessä lähetetty mm. kysely suunnitelman jalkauttamisesta ja toimenpiteistä liikenneturvallisuuteen ja viisaaseen liikkumiseen liittyen. Suunnitelman tarkoituksena on antaa liikennekasvatuksen näkökulmasta käytännön ohjeita ja vinkkejä liikenneturvallisuustyön toteuttamiseen hallintokuntien tekemän perustyön tukena. Suunnitelman laatimisen yhteydessä on päivitetty myös Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelmassa määriteltiin liikenneturvallisuustyön tavoitteet ja organisointi maakunnan tasolla.

Lapin liikennekasvatussuunnitelmassa kullekin hallintokunnalle on laadittu kaksi vuosikelloa, joista toinen sisältää liikenneturvallisuuden ja toinen liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä. Liikenneturvallisuuden toimenpiteet sisältävät koulutusta, valistustyötä, kampanjointia, tiedotusta tai tapahtumapäiviä, joilla edistetään toivottua liikennekäyttäytymistä. Tavoitteina on esimerkiksi asenteisiin vaikuttaminen, turvalaitteiden käytön lisääminen ja osaamisen lisääminen. Liikkumisen ohjauksella tarkoitetaan kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen käytön edistämistä. Toimenpiteet sisältävät koulutusta, valistustyötä, kampanjointia, tiedotusta ja tapahtumapäiviä. 

Tarvittaessa hallintokunnalle järjestetään perehdytystilaisuus vuosikelloihin ja niiden käytännön toteutukseen joko hallintokunnan vastuuhenkilön, liikenneturvallisuustoimijan tai Liikenneturvan toimesta.

Lapin liikennekasvatussuunnitelmaa hyödynnetään vapaa-ajanpalvelujen liikennekasvatustyössä. Nuoriso ja vapaa-aika -otsikolla on suunnitelmaan valmisteltu sekä liikenneturvallisuuteen että liikenteen ohjaukseen liittyvät vuosikellot. Koska vapaa-ajan palvelujen asiakassegmentit ovat hyvin laajat, on myös muissa liikennekasvatussuunnitelman osioissa tärkeää ja tutustumisen arvoista tietoa. Lapin liikennekasvatussuunnitelma käsitellään vapaa-ajan palveluiden johtoryhmässä sekä palvelualueen eri yksiköissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta merkitsee Lapin liikennekasvatussuunnitelman tiedoksi.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi