Vapaa-ajanlautakunta, kokous 25.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Nivavaara-Napapiirin yhtenäiskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen

ROIDno-2018-191

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Saarenkylän palveluverkossa tapahtuneiden muutostarpeiden vuoksi Rovaniemen kaupungin sivistyspalveluissa on laadittu uusi tarveselvitys alueen palveluiden järjestämisestä. Saarenkylän alueella toimii tällä hetkellä Syväsenvaaran, Saaren ja Nivavaaran alakoulut sekä Napapiirin yläaste.

Alueen koulu- ja varhaiskasvatuspalveluiden sekä nuorisopalveluiden ja kansalaisopistopalveluiden mitoitusta ja sijoittelua on tarkasteltu kiinteistöjen kunnon ja elinkaaren, tilojen riittävyyden, palvelutarpeen ja väestöennusteen näkökulmasta. Palveluverkon uusi selvitystyö alkoi toukokuussa 2017 lähtötietojen koostamisella. Koska useissa alueen koulu- ja päiväkotirakennuksissa on ilmennyt toiminnan turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviä riskejä, tarvitaan välttämättömiä investointeja tilanteen korjaamiseksi.

Vaihtoehtojen kuvaus

Palveluverkkoselvityksen ovat laatineet yhteistyössä erillinen selvitysryhmä ja sille materiaalia tuottanut työryhmä sekä jatkoselvitystyöryhmä. Tehtävänä on ollut tuottaa useita eri vaihtoehtoja palveluiden järjestämiseksi. Vaihtoehtojen tarkat talousvaikutukset kuvataan tarveselvityksessä.

Vaihtoehto 1

Alueella toimii 2-sarjaiset Syväsenvaaran, Saaren ja Nivavaaran koulut sekä 6-sarjainen Napapiirin yläkoulu. Syväsenvaaraan rakennetaan uusi alakoulu ja Napapiirin yläasteelle rakennetaan uusia tiloja siten, että yläasteesta sekä Nivavaaran koulusta muodostetaan yhtenäinen peruskoulu. Uudet tilat rakennetaan Nivavaaran koulun yhteyteen. 

Vaihtoehto 2

Alueella toimii 3-sarjainen Saaren koulu ja Nivavaaran/Napapiirin 3+6-sarjainen yhteinäiskoulu. Saaren koulua laajennetaan ja Nivavaaran/Napapiirin yhtenäiskoululle rakennetaan uusia tiloja.

Vaihtoehto 3

Alueella jatkaa yksi 2-sarjainen Saaren alakoulu ja yksi 4+6-sarjainen Nivavaaran/Napapiirin yhtenäiskoulu. Nivavaaran/Napapiirin yhtenäiskoululle rakennetaan uusia tiloja.

Vaihtoehto 4

Alueella jatkaa yksi 6+6-sarjainen yhtenäiskoulu. Investoinnit kohdistuvat uuteen yhtenäiskoulun uudisrakennukseen.

Vaihtoehto 5 

Alueella jatkaa kaksi 3+3-sarjaista yhtenäiskoulua Saaren ja Nivavaara/Napapiirin kouluilla. Uusia tiloja rakennetaan molempiin yksiköihin.

Vaihtoehto 6

Alueella jatkaa kaksi 2-sarjaista alakoulua (Saari ja Nivavaara) ja yksi 2+6-sarjainen Syväsenvaaran yhtenäiskoulu. Investoinnit kohdistuvat Syväsenvaaran yhtenäiskoulun uudisrakennukseen.

Vaihtoehto 7

Alueella jatkaa 2-sarjainen alakoulu (Nivavaara) ja 4+6-sarjainen Saaren yhtenäiskoulu. Investoinnit kohdistuvat Saaren koulun laajennukseen yhtenäiskouluksi.

 

Esiopetuksen järjestäminen eri vaihtoehdoissa

Vaihtoehdoissa 1-3 ja 5 suunnitellaan kolmen esiopetusryhmän tilat Päiväkotien suunnitteluohjeen mukaisesti Nivavaaran koulun yhteyteen. Esiopetusryhmien sijainti koulun yhteydessä tai läheisyydessä edesauttaa esiopetuksen ja perusopetuksen välisen yhteistyön tekemistä sekä mahdollistaa paremmin lapsen yhtenäisen kasvun ja oppimisen polun rakentumisen. Vaihtoehdoissa 4 ja 6 uudet esiopetustilat suunnitellaan Napapiirin päiväkodin yhteyteen.

Kansalaisopiston toiminta

Eri vaihtoehdoissa huomioidaan tilat kansalaisopistotoimintaa varten.

Vaihtoehtoihin liittyvät pedagogiset näkökulmat, vuosiluokat 1-9

Vaihtoehtoihin liittyvissä pedagogisissa näkökulmissa vuosiluokkien 1-9 kohdalla on tarkasteltu erityisesti Nivavaaran koulun lähistöllä asuvien lasten lähikoulun nimeämistä.  Esitettyjen vaihtoehtojen kohdalla on käsitelty sitä, toisiko kyseinen vaihtoehto alueen oppilassijoitteluun selkeyttä sekä lisätilaa Nivavaaran kouluun, jossa oppilasennusteen mukaan oppilasmäärän vähenemistä ei juuri ole vuoteen 2023 mennessä. Nivavaaran kouluun tarvitaan lisätilaa, jos halutaan, että kaikki koulun lähialueella asuvat lapset voivat käydä alaluokkansa siellä eli Nivavaaran koulu on heidän lähikoulunsa. Lisäyspaine kohdistuu siten Nivavaaran kouluun.

Vaihtoehtoihin liittyvissä pedagogisissa näkökulmissa on tuotu esille se, kuinka moni oppilas pääsisi uusiin ja monipuolisiin oppimistiloihin. Opetuksen ja opetussuunnitelman toteuttamisen kannalta paras vaihtoehto on se, joka tarjoaa uudet oppimisympäristöt mahdollisimman monelle oppilaalle ja työntekijälle. Pedagogisessa tarkastelussa ei huomioida investointikustannuksia tai muita talouteen liittyviä tekijöitä (esimerkiksi vuosittaisia käyttökustannuksia). Pedagogisessa tarkastelussa oppilaiden opetus ja ohjaus ovat keskiössä.

Pedagogisessa tarkastelussa tuodaan esille myös vaihtoehtoihin liittyvät oppilaiden erilaiset mahdollisuudet saada pätevien opettajien antamaa opetusta.  Pätevien opettajien antamaan opetukseen yhdistyy oleellisesti opettajien opetusvelvollisuuden täyttyminen sekä koulun koko.

Kun koulu on oppilasmäärältään riittävän suuri, on koulussa enemmän opettajia ja sitä kautta myös erilaista osaamista, josta hyötyvät sekä oppilaat että opettajat. Opettajien työparityöskentely ja yhteistyö muiden saman oppiaineen opettajien kanssa näkyy oppilaille monipuolisina opetusmenetelminä sekä lisääntyvänä ohjausaikana (joustavat pedagogiset opetusjärjestelyt, opettajilla mahdollisuus auttaa niitä, jotka tarvitsevat oppimiseensa ohjausta). Isommassa koulussa oppilashuoltopalveluiden, ohjauspalveluiden sekä erityisopetusresurssien määrä on suurempi ja siten myös palveluiden tavoitettavuus on parempi. Pienemmässä koulussa esimerkiksi terveydenhoitaja tai koulukuraattori ovat tavoitettavissa vain tiettyinä päivinä. Pienemmässä noin 200 oppilaan yläkoulussa työskentelee esimerkiksi yksi oppilaanohjaaja, yksi opettaja taide- ja taitoaineissa (musiikki, kuvataide, käsityö ja kotitalous), yksi äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja sekä yksi historian ja yhteiskuntaopin opettaja. Pienemmässä koulussa taas opettajat ja muu henkilökunta tuntevat kaikki koulun oppilaat eli koko koulun oppilaiden oppilastuntemus on parempi.

Koulun koolla on yhteys myös oppilaiden valinnaisuuteen. Pienemmässä alakoulussa voi olla tilanne, että syntyy vain yksi A2-kielen (4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen kieli) ryhmä tai ei yhtään ryhmää. Pienessä yläkoulussa taas taide- ja taitoaineissa sekä valinnaisissa aineissa vain suosituimpien oppiaineiden (liikunta ja kotitalous) kohdalla muodostuu riittävän suuria ryhmiä, että opetus käynnistyy. Valinnaisten kielten, kuvataiteen, matematiikan tai ekonomian kohdalla voi olla eri tilanne ja valinnaisryhmää ei synny. Valinnaisten aineiden kautta oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa niihin oppiaineisiin, joita hän koulupäiviensä aikana opiskelee. Valinnaisaineilla on siten vaikutusta oppilaiden opiskelumotivaatioon sekä koulussa viihtymiseen: ne ovat tärkeitä oppilaille.

Vaihtoehtoihin liittyviä pedagogisia näkökulmia vuosiluokkien 1-9 kohdalta on esitetty tarkemmin Saarenkylän palveluverkon tarveselvityksessä.

Vaihtoehtoihin liittyvät taloudelliset näkökulmat

Koulupalveluissa on meneillään usealla koulualueella talouden näkökulmasta merkittäviä investointihankkeita, joiden käyttökustannusvaikutukset tulevat olemaan huomattavia. Tästä johtuen on välttämätöntä pyrkiä ratkaisuihin, joilla turvataan ydintehtävän eli laadukkaan opetuksen järjestäminen turvallisessa toimintaympäristössä. 

Saarenkylän palveluverkon alueella on mahdollista järjestää toiminnat uudelleen siten, että opetus järjestetään tasapainossa toiminnan ja talouden näkökulmasta. Toimimalla resurssiviisaalla tavalla, voidaan turvata riittävät taloudelliset edellytykset opetuksen laadun turvaamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi uuden opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla. On tärkeää huomioida, että Saarenkylän koulupalveluverkko on rakennettu aikana, jolloin rahoituspohja oli merkittävästi erilainen kuin nykyisin.

Koko kaupungin koulupalveluiden tasolla on tavoitteena säilyttää opetuksen laatuun vaikuttavat tekijät, kuten opetuksen määrä ja oppilasryhmien kohtuullinen koko. Mikäli investointihankkeiden käyttökustannusvaikutukset nousevat liian paljon, joudutaan tilanteeseen, jossa säästötoimenpiteillä joudutaan heikentämään nykyistä tilannetta. Mahdollisilla säästötoimenpiteillä olisi vaikutusta kaikkiin kaupungin oppilaisiin. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi oppilaan saaman opetuksen viikottaisen tuntimäärän vähentämistä valtakunnalliselle minimitasolle, opetusryhmien koon kasvattamista pysyvästi, valinnaisuuden vähentämistä, oppimateriaalihankintojen vähentämistä, erityisen tuen resurssien kaventamista tai opetuksen kehittämistyön heikentämistä.

Saarenkylän palveluverkkoon liittyvät kyselyt ja niiden tulokset

Rovaniemen kaupungin sivistyspalvelut järjesti 8.-22.12.2017 välisenä aikana Saarenkylän palveluverkkoa koskevan nimettömän kuntalaiskyselyn Rovaniemen kaupungin nettisivuilla (www.rovaniemi.fi). Kyselyssä esitettiin vaihtoehdot 1-4 ja tämän lisäksi kohta, johon vastaajat saivat vapaasti kirjoittaa ajatuksiaan sekä esitettyihin vaihtoehtoihin että yleisesti Saarenkylän palveluverkkoon liittyen (muu vaihtoehto-kohta).  

Kyselyyn tuli yhteensä 846 vastausta. Kyselyssä eniten kannatusta sai vaihtoehto yksi. Tätä vaihtoehtoa kannatti 589 henkilöä eli 69,6 prosenttia vastaajista. Toiseksi eniten kannatusta sai vaihtoehto kaksi, jota kannatti 97 henkilöä eli 11,5 prosenttia vastaajista. Vaihtoehtoa kolme kannatettiin kolmanneksi eniten. Vastaajista 10,3 prosenttia eli 87 henkilöä oli tämän vaihtoehdon kannalla. Neljänneksi eniten kannatusta sai jokin muu vaihtoehto. Muun vaihtoehdon kohdalla sanallisissa vastauksissa esitettiin sekä Napapiirin yläasteen lakkauttamista ja uuden yhtenäiskoulun rakentamista Syväsenvaaraan että kahta erillistä yhtenäiskoulua, joista toinen olisi Syväsenvaarassa ja toinen Napapiirin yläasteen tontilla. Monissa vastauksissa toivottiin otettavan mallia Ounasrinteen monitoimitalosta. Muun vaihtoehdon kannalla oli 41 henkilöä eli 4,8 prosenttia vastaajista. Kyselyssä vähiten kannatusta sai vaihtoehto neljä. Tätä vaihtoehtoa kannatti 32 henkilöä eli 3,8 prosenttia vastaajista.

Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut toteutti kyselyn myös kaikille Nivavaaran koulun, Syväsenvaaran koulun, Saaren koulun sekä Napapiirin yläasteen opettajille ja koulunkäynninohjaajille liittyen Saarenkylän palveluverkkoon ja esitettyihin vaihtoehtoihin 1-4. Kysely oli vapaaehtoinen ja siihen vastattiin nimettömänä. Vastausaika kyselyssä oli 21.12.2017–7.1.2018. Vastausajan päättyminen 7.1.2018 perustui siihen, että kyselyn tulokset haluttiin saada käyttöön ennen Syväsenvaaran koulun henkilökunnan keskustelutilaisuutta (9.1.2018) ja ennen Uusi Rovaniemi-lehdessä ilmestyvää ilmoitusta liittyen mahdolliseen Syväsenvaaran koulun lakkauttamiseen (vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen, 10.1.2018). Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 77.

Henkilökunnan kyselyssä vaihtoehto yksi sai eniten kannatusta, sillä 59,7 prosenttia vastaajista kannatti tätä vaihtoehtoa. Toiseksi eniten kannatusta sai vaihtoehto kolme, jota kannatti 19,5 prosenttia vastaajista. Kolmanneksi eniten kannatettiin vaihtoehtoa kaksi (13 %). Myös henkilökunnalta vähiten kannatusta sai vaihtoehto neljä, jota kannatti 7,8 prosenttia vastaajista.

Kaksi seuraavaa kysymystä henkilökunnan kyselyssä oli avoimia kysymyksiä, joihin vastaajat saivat kirjoittaa mielipiteensä ja ajatuksensa vapaasti. Ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä vastaajille annettiin mahdollisuus tuoda esille heidän mielestään päätöksenteossa huomioitavia asioita Saarenkylän palveluverkkoon liittyen.  Vastausten mukaan eniten toivottiin, että suunnittelussa ja päätöksenteossa huomioitaisiin koulujen koko, eikä rakennettaisi liian isoja yksiköitä. Kolmessa vastauksessa toivottiin myös, että päätöksenteossa huomioitaisiin ennen kaikkea lasten koulumatkat ja kolmessa muussa vastauksessa, että huomioitaisiin liikuntasalit ja niiden riittävyys.

Henkilökunnan kyselyn toisessa avoimessa kysymyksessä, joka oli kyselyn viimeinen kysymys, annettiin vastaajille mahdollisuus sanoa vapaasti asioita Saarenkylän palveluverkkoon liittyen. Tähän kysymykseen vastasi 20 henkilöä (26 prosenttia ensimmäiseen kysymykseen vastanneista). Eniten vastauksissa korostettiin puhtaiden, turvallisten ja terveellisten tilojen tärkeyttä oppilaille ja henkilökunnalle. Koulurakennuksen sijainti ei ollut vastausten mukaan ensisijaista.

Saarenkylän palveluverkkoon liittyvät keskustelutilaisuudet

Nivavaaran koulun, Syväsenvaaran koulun, Saaren koulun sekä Napapiirin yläasteen henkilökunnan keskustelutilaisuudet pidettiin kaikissa kouluissa yhtä aikaa eli 25.10.2017. Tilaisuuksissa rehtorit esittelivät Saarenkylän palveluverkkoon liittyvät vaihtoehdot 1-3, sillä vaihtoehtoa neljä ei vielä silloin ollut tuotu esille. Tilaisuuksissa rehtoreiden esittelyn jälkeen oli henkilökunnalla mahdollisuus kertoa mielipiteensä vaihtoehtoihin liittyen. Tilaisuuksista on tehty pöytäkirjat.

Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut järjesti kaksi keskustelutilaisuutta Saarenkylän palveluverkkoon liittyen. Keskustelutilaisuuksien tavoitteena oli tiedottaa kaikkia kaupunkilaisia ja erityisesti Saarenkylän alueen asukkaita Saarenkylän alueeseen liittyvistä valmisteilla olevista asioista koulutuspalveluissa (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 19 § ja 20 § sekä hallintolaki 24 § ja 31 §). Nivavaaran koulun ja Napapiirin yläasteen yhteinen tilaisuus järjestettiin Nivavaaran koulun liikuntasalissa 7.11.2017 klo 18.00 alkaen ja Saaren koulun sekä Syväsenvaaran koulun yhteinen tilaisuus Saaren koulun liikuntasalissa 8.11.2017 klo 18.00 alkaen. Molemmissa tilaisuuksissa toimialajohtaja selitti, mitä tarkoitetaan lähikouluperiaatteella, kertoi asioista, joita huomioidaan palveluverkkojen suunnittelussa, esitteli Saarenkylän palveluverkkoon liittyvät vaihtoehdot 1-4 ja vaihtoehtojen vaikutukset alueen varhaiskasvatuspalveluihin. Tämän jälkeen esitetyistä vaihtoehdoista käytiin keskustelua kaupunkilaisten kanssa.

Hallintolain 41 §:n mukainen vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen liittyen Syväsenvaaran koulun mahdolliseen lakkauttamiseen pidettiin Syväsenvaaran koululla 17.1.2018 klo 18.00–20.10. Ilmoitus vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asiaan osallisille oli Uusi Rovaniemi-lehdessä 10.1.2018. Tilaisuudessa esiteltiin Saarenkylän alueen oppilasennusteet, arvio kaavoituksen vaikutuksista Saarenkylän alueen oppilasennusteisiin, palveluverkkoon liittyvät vaihtoehdot 1-5, vaihtoehtoihin liittyvät investointikustannukset sekä vuosittaiset että 20 vuoden aikaiset käyttötalouskustannukset. Tämän jälkeen tilaisuudessa tuotiin esille koulutuslautakunnan esittelijän päätösehdotus ja perustelut kyseiselle ehdotukselle. Tilaisuudessa pidettiin pöytäkirjaa suullisesti esitetystä mielipiteistä (liite Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen, suullisesti esitetyt mielipiteet, Syväsenvaaran koulu) ja asiasta oli mahdollista toimittaa myös kirjallinen mielipide koulutuspalveluihin 31.1.2018 klo 12.00 mennessä. Toinen vastaava vaikuttamismahdollisuuksien varaamistilaisuus pidettiin Napapiirin yläasteella 14.3.2018 klo 18.00.

Perustelut esitykseen vaihtoehdosta 3

Kaikkien vaihtoehtojen tavoin vaihtoehdossa kolme toteutetaan koulutuspalveluiden tavoitteen mukaiset terveelliset ja turvalliset tilat oppilaille ja henkilökunnalle. Oppilaaksiottoalueella koulumatkat eivät muodostu pitkiksi, kun tilannetta verrataan muihin kaupungin keskuksen suuralueen koulualueisiin. Lisäksi oppilaiden sijoittelu helpottuu ja oppilaaksiottoalueet selkiytyvät nykyisestä tilanteesta.

Vaihtoehdon kolme elinkaarikustannukset (vuokrat) ja investointien hinta ovat edullisimmat. Jos vaihtoehdossa 3 puretaan rakennus 6, Vaihtoehto 7:n investointi- ja elinkaarikustannukset yhtä edulliset kuin vaihtoehdossa 3.. Vaihtoehto 7. mukainen 4+6 sarjainen yhtenäiskoulu ei ole kuitenkaan toimiva ratkaisu nykyiselle Saaren koulun tontille. 

Kustannuksilla on keskeinen vaikutus ydintehtävään eli opetuksen järjestämiseen. Hillitsemällä käyttökustannusten nousua voidaan vähentää mahdollisia riskejä, jotka toteutuessaan voivat aiheuttaa säästötoimenpiteitä opetuksen järjestämiseen. Käyttökustannusten hillitsemisellä voidaan myös varmmistaa, että itse opetukseen voidaan kohdentaa riitävästi resurssia. Vaihtoehdossa 3 hallintokuluja voidaan vähentää siirtymällä neljän rehtorin sijasta kahden rehtorin malliin.

Vaihtoehto kolme on linjassa myös kaupungin aiempiin palveluverkkoratkaisuihin(vrt. Ounasrinne, Ylikylä, Korkalovaara, Ounasvaara), joissa palveluverkkoa on tiivistetty paremmin vastaamaan nykyistä tarvetta. Kieltenopetuksessa oppilaiden A2 -kielen valinnaisuudet paranevat alakouluissa (Saari ja Nivavaara) ja yhhtenäisessä peruskoulussa oppilashuollon jatkuvuus voidaan varmistaa tehokkaammin. Oppilashuollon näkökulmasta erityistä tukea voidaan tarjota tehokkaammin suuremmassa yksikössä. Myös muut joustavat pedagogiset opetusjärjestelyt ovat helpompia toteuttaa suuremmassa yksikössä ja
opettajien monipuolista osaamista voidaan hyödyntää opetuksessa tehokkaasti.


Vaihtoehdossa kolme tilaratkaisut voidaan suunnitella siten, että koulun koko ei aiheuta pedagogisia tai viihtyvyyteen liittyviä ongelmia.  Lisäksi tontin suuri koko mahdollistaa rakentamisen suunnittelun  ja riittävät välituntialueet. Tässä vaihtoehdossa on jo olemassa valmiiksi monipuoliset ulkoliikuntatilat.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta hyväksyy Saarenkylän alueen esi- ja perusopetuksen palveluverkon tarveselvityksen ja päättää käynnistää hankesuunnittelun vaihtoehto 3:n mukaisesti. Saarenkylän alueella jatkaa investointien valmistuttua 2-sarjainen Saaren koulu ja yksi Nivavaaran/Napapiirin 4+6-sarjainen yhtenäiskoulu, jonka yhteyteen rakennetaan tilat myös esiopetukselle.

Timo Tolonen esitti, että koulutuslautakunta hyväksyy Saarenkylän alueen esi- ja perusopetuksen palveluverkon tarveselvityksen ja päättää käynnistää hankesuunnittelun vaihtoehto 1 mukaisesti. Vaihtoehdossa alueella jatkaa kaksi 2-sarjaista ala-astetta (Syväsenvaaran ja Saaren koulut). Nivavaaran ala-aste ja Napapiirin yläaste yhdistetään 2+6 sarjaiseksi yhtenäiskouluksi.

Anni-Sofia Sihvo kannatti esitystä.

Toimialajohtaja Antti Lassilan muutettu esitys:
Koulutuslautakunta hyväksyy Saarenkylän alueen esi- ja perusopetuksen palveluverkon tarveselvityksen vaihtoehto 3:n mukaisesti. Koulutuslautakunta päättää käynnistää hankesuunnittelun. Hankesuunnitelmassa päätetään erikseen, voidaanko olemassa olevia rakennuksia käyttää osana Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskoulua.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty toimialajohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys suoritetaan äänestys. Ne, jotka kannattavat toimialajohtajan muutettua esitystä sanovat jaa ja ne, jotka kannattavat Timo Tolosen esitystä sanovat ei.

Äänestyksen tulos: jaa ääniä yhdeksän (9) (Lakkala, Hanni, Kilpimaa, Koikkalainen, Koivuranta, Luoma, Outila, Lindroos, Väänänen), ei ääniä kaksi (2) (Tolonen, Sihvo).
 

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen.

Timo Tolonen jätti eriävän mielipiteen.

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt 5.4.2018 §42 Saarenkylän alueen palveluverkkoselvityksen vaihtoehdon 3 mukaisesti. Vaihtoehdossa 3 alueella jatkaa yksi 2-sarjainen Saaren alakoulu ja yksi 4+6-sarjainen Nivavaaran/Napapiirin yhtenäiskoulu. Nivavaaran/Napapiirin yhtenäiskoululle rakennetaan uusia tiloja. 

Esiopetuksen ja perusopetuksen sijoittuminen samaan rakennukseen mahdollistaa lapselle katkeamattoman oppimispolun, henkilöstön osaamisen monipuolisen hyödyntämisen ja tilojen tehokkaan käytön. Tämän lisäksi monitoimitalossa tulevat toimimaan nuorisopalvelut, kansalaisopisto, liikuntapalvelut, kulttuuritoiminta ja muu kuntalaiskäyttö. Muunneltavat tilat mahdollistavat uusien opetussuunnitelmien mukaisen esi- ja perusopetuksen.

Hankesuunnitelman tavoitteena on ennen toteutussuunnittelun aloittamista tilatarpeiden määrällisten ja laadullisten tarpeiden määrittely sekä hankkeen tavoitehinnan määrittely. Hankesuunnitelmassa esitetään purettavaksi kaikki Napapiirin yläasteen rakennukset. 

Hankesuunnitelma on laadittu Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n toimesta. Hankesuunnittelun ohjausryhmään ovat kuuluneet toimialajohtaja Antti Lassila, rakennuttajakonsultti Jarmo Jokelainen, toimitusjohtaja Pekka Rouhiainen, rakennuttajapäällikkö Juha Välitalo, suunnittelupäällikkö Aku Raappana, palvelualuepäällikkö Merja Tervo, palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö Kai Väistö, talouspäällikkö Jukka Ylinampa, talouspäällikkö Arto Sarala. Hankkeen ohjausryhmään on myöhemmin nimetty kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi, controller Janne Juotasniemi ja kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen.

Käyttäjän edustajat ovat muodostaneet yhdessä Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n edustajien kanssa varsinaisen hankesuunnitteluryhmän.

Uudisrakennushankkeen tavoitteellinen hankekoko (uudisrakennus + nykyinen Nivavaaran koulu) on 14 148 hum2, josta uudisrakennuksen osuus on 10 312 hum2 ja Nivavaaran koulu 3 836 hum2. Tavoitehinta-arvio uudisrakennukselle ja Nivavaaran koulun muutostöille sekä piharakentamiselle on 28 241 000 euroa. Hankkeelle on laskettu kalustamiskustannuksia 2 219 280 euroa. Rakennushankkeen ja kalustamiskustannusten kokonaishinta on 30 460 280 euroa. Rakennushankkeen arvioitu vuosivuokra on noin 2 800 000 euroa.

Nykyisten hankkeeseen sisällytettyjen koulujen vuosivuokra on noin 2 600 000 euroa. Ko. koulujen korjausvelka on yli 11 miljoonaa euroa. Jos ne olisi peruskorjattu, niin vuokra olisi noussut noin 3 400 000 euroon.

Teknisen toimialan kanssa on sovittu, että Napapiirin yhtenäisen peruskoulun liikenneinvestoinnit siirretään ja aktivoidaan teknisen toimialan investoinniksi. Liikennealueiden investointi on suuruudeltaan 1 410 000 euroa.  

Koulujen uudet ulkoliikuntapaikat on toteutettu liikuntapalvelujen investointeina ylläpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi. Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskoulun yhteyteen rakennettava ulkoliikuntapaikka tehdään liikuntapalvelujen investointina. Kentän investoinnin suuruus on 1 230 000 euroa.

Napapiirin yhtenäiskoulun yhteyteen rakennetaan myös nuorisotilat. Osa nuorisotilojen vuokrista kohdennetaan nuorisopalveluille. Osa Napapiirin yhtenäiskoulun liikuntasalin vuokrasta kohdennetaan käytön mukaan liikuntapalveluille. Liikuntapalvelut hallinnoi liikuntasalin iltakäyttöä ja jakaa vuorot seuroille ja yhdistyksille sekä vuokraa liikuntasaleja muille käyttäjille. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy Napapiirin yhtenäisen peruskoulun hankesuunnitelman yhteyteen rakennettavan ulkoliikuntapaikan investoinnin.

Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy omalta osaltaan hankesuunnitelman liikuntasalin ja nuorisotilojen osalta.

Liikuntasalin ja nuorisotilojen vuosivuokrasta kohdennetaan osa vapaa-ajan palveluille käytön määrän suhteessa.

 

 

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi