Vapaa-ajanlautakunta, kokous 25.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Vapaa-ajanlautakunnan lausunto/Alakemijoen alueen palveluverkko

ROIDno-2018-2000

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Selvityksen laatiminen pohjautuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan vuodelle 2025. Selvitys kattaa Alakemijoen aluelautakunnan, Alakorkalon sekä Viirinkangas-Rantavitikan alueet. Tarveselvityksessä huomioidaan tuleva palvelutarve, peruskorjaukset, uudisrakentaminen sekä muut toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Palvelut voidaan järjestää joko nykyistä edullisemmin tai siten, että kustannuskehitys on kohtuullista tai neutraalia. Palveluiden järjestämisessä huomioidaan sivistyksen eri palvelujen yhteistyö sekä tilojen, että toiminnan osalta. Lisäksi etenkin toteutusvaiheessa huomioidaan kaupungin muiden toimialojen tavoitteet ja yhteistyötarpeet.

Varhaiskasvatuksen tai opetuksen järjestämisessä kasvun ja oppimisen edellytysten turvaaminen on olennaista.

Perusturvan palvelukentässä liikkuvat palvelut, eri tilojen käyttö ja etäyhteyksillä tuotettavat palvelut ovat osa tulevaisuutta. Tärkeintä on, että tilat ovat tulevaisuudessa joustavasti käytettävissä järjestöjen toimintaan ja niissä on varaus esim. seniorineuvola tyyppiselle toiminnalle ja tarvittaessa vaikka etäyhteyksillä toteutetuille ryhmille.

Nyt esitettävät vaihtoehdot perustuvat ensisijaisesti lasten- ja nuorten palveluiden tarpeeseen, mutta mikään ratkaisu ei sulje pois mahdollisuuksia yhteistoimintaan esim. ikäihmisten palvelujen tai terveyspalvelujen järjestämisessä.

Olemassa olevia kirjasto- ja nuorisopalveluita pystytään kehittämään kaikkien palveluverkkovaihtoehtojen puitteissa, mutta Rantaviirin alueella tulee saneerauksien tai rakentamisen yhteydessä ottaa huomioon vapaa-ajan palveluista erityisesti nuorisotyön tarpeet. Muurolan sivukirjasto palvelee monipuolisesti kaikkia ikäryhmiä. Kirjastoautopalvelu on alueella tulevaisuudessakin joustava tapa järjestää palvelu ja se mahdollistaa nopean reagoinnin palvelutarpeen muutoksiin. Lähiliikuntamahdollisuuksien riittävä saavutettavuus on huomioitava erityisesti tilanteissa, joissa muita palveluita karsitaan.

Vapaa-ajan palveluiden osalta päätökset tekee vapaa-ajan lautakunta tai muu toimivaltainen viranomainen, kun ne tulevat ajankohtaisiksi.

Alakemijoen alueen asukkailla oli tammi-helmikuussa 2019 mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten ja missä Alakemijoen alueen koulu-, varhaiskasvatus-, nuoriso- sekä kirjastopalvelut järjestetään tulevaisuudessa. Alakemijoen palveluverkkoselvityksestä järjestettiin tuolloin viisi asukastilaisuutta. Niihin oli kutsuttu myös sidosryhmät ja muut asianosaiset. Asukastilaisuuksissa oli myös mukana vapaa-ajan palveluiden edustajat, jotka osaltaan toivat esille vapaa-ajan palveluiden kehitysnäkymiä alueella ja kuulivat asukkaita tarpeista.

Asukkailla oli mahdollisuus vaikuttaa selvitykseen myös kirjallisesti. Kirjallista palautetta  pystyi toimittamaan kaupungin kirjaamoon helmikuun 15. päivään saakka.

Rovaniemen kaupungin sivistyspalvelut järjesti lisäksi 23.4.-2.5.2019 välisenä aikana Alakemijoen palveluverkkoa koskevan kuntalaiskyselyn Rovaniemen kaupungin nettisivuilla (www.rovaniemi.fi). Määräaikaan mennessä vastauksia tuli kaikkiaan 184 kpl (eli noin 64 % hyväksytyistä ilmoittautumisista). Kyselyyn vastanneista 45 % piti parhaimpana palveluverkkovaihtoehtona nykyistä tilannetta, VE1:tä, mutta myös VE4 ja VE5 saivat kohtuullista kannatusta.

Lapsivaikutuksia arvioitiin kuulemalla lapsia, tekemällä pedagoginen arvio, tutkimalla vaihtoehtojen vaikutusta kuljetuksiin ja arvioimalla vaikutuksia vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin. Merkittävä osa ohjatun harrastustoiminnan tarjonnasta on keskustan suunnalla. Tämän johdosta moni asukas näkee, että palvelujen sijoittaminen keskustan ja kodin välille on ajankäytöllisesti ja logistisesti parempi ratkaisu.   

Kustannusten näkökulmasta VE1 ja VE2 ovat kalleimpia. Opetuksen näkökulmasta vaihtoehdot ovat myös laadukkaan oppimisen kannalta ongelmallisia oppilasmäärien pienentyessä. Pelkästään kustannusten kannalta paras vaihtoehto olisi VE3, mutta vaihtoehdossa on muita suuremmat suhteelliset ja absoluuttiset kuljetuskustannukset.

Nykyinen malli (VE1) ei ole riittävä varhaiskasvatuksen osalta, koska tällä hetkellä Rautiosaaren päiväkotiin eivät mahdu kaikki varhaiskasvatuspaikkaa tarvitsevat. Nykyinen malli on haasteellinen myös koulujen näkökulmasta. Ennusteen mukaan Hirvaan oppilasmäärä kasvaa, jolloin tilat käyvät ahtaaksi jo vuonna 2023. Samaan aikaan Rautionsaaren, Viirinkankaan ja Alakorkalon oppilaskehitys on laskeva. Myös Muurolassa 0 - 6 luokkien oppilaat vähenevät.

Tarkasteluajankohtana nykyisen palveluverkon (VE1) tilat ovat toisaalta paikoin ahtaat ja toisaalta taloudellisen tilan käytön näkökulmasta paikoin turhan väljät. Alakorkalon koulu tulee öljyvahingon vuoksi purkaa. Hirvaan ja Viirinkankaan kouluille tulisi tehdä seuraavan kymmenen vuoden sisällä mittava peruskorjaus. Rantavitikan koulun peruskorjaus on tehty 30 vuotta sitten, joten sielläkin on tulevaisuudessa edessä joko isoja korjausinvestointeja tai uudisrakentamista.

Varhaiskasvatuspalveluiden osalta on periaatteessa vain kaksi vaihtoehtoa, koska VE2, VE3, VE4 ja VE5 ovat keskenään hyvin samankaltaiset. Kaikissa vaihtoehdoissa oleva Muurolan päiväkoti olisi järkevämpää toteuttaa uudisrakennuksena. Päiväkotitilojen saneeraaminen tai koulun tilojen muuttaminen varhaiskasvatuskäyttöön soveltuvaksi tulisi maksamaan saman verran kuin uusikin. Uuden tekeminen on riskittömämpää ja tiloista saadaan toimivammat, tehokkaammat ja ajanmukaisemmat.

Vaihtoehdot VE4 ja VE5 ovat yksiköiden määrän puolesta ja kustannusvaikutuksiltaan lähellä toisiaan, mutta VE5 olisi optimaalisempi ajatellen saavutettavuutta Kemijoen itäpuolelta. Varhaiskasvatusyksikön sijoittaminen Häkinvaaraan palvelee sekä itä- että länsipuolen asukkaita. VE5 Häkinvaaran välittömässä läheisyydessä ei ole ainakaan vielä merkittävästi asutusta, joka tarkoittaisi koulumatkojen pidentymistä.

VE4 perustuisi koulujen osalta olemassa oleviin tiloihin, joiden muuntaminen voi osoittautua hankalaksi. Yleensä ottaen vanhat tilat ovat heikosti muunneltavia ja nykyvaatimusten mittapuulla epäkäytännöllisiä kasvatuskäyttöön. Vanhoja tiloja remontoimalla niitä ei saada kustannustehokkaasti vastaamaan nykyajan varhaiskasvatuksen  ja perusopetuksen opetussuunnitelmien vaatimuksia.

Vaihtoehdoista VE5 puoltaa se, että kohtuullisen hyvän kustannustehokkuuden lisäksi se antaa mahdollisuuksia myös vuoden 2024 jälkeen järjestellä palveluverkkoa joustavasti. Vaihtoehdossa toteutettavat uudet tilat voidaan suunnitella siten, että ne mahdollistavat vastaamisen palvelutarpeen muutoksiin. Vaihtoehdossa VE5 sisältämä monitoimirakennus tukee tilojen yhteiskäyttöä ja yhteistä toimintaa. Lisäksi lapsen yhtenäinen kasvun ja oppimisen polku olisi helpompi varmistaa. Perusopetuksen saavutettavuus myös Rantavitikan ja Viirinkankaan alueilla pysyisi edelleen kohtuullisena koko kaupungin mittakaavassa tarkasteltuna.

Muurolan yläkoulun oppilasmäärät ovat tarkasteltavana ajankohtana, 2024, korkeimmillaan, mutta oppilasmäärä laskee 2-3 vuoden kuluessa noin 120 - 130 oppilaan tasolle. Mikäli lasku on ennusteissa nyt näkyvää radikaalimpaa, voi mahdollisuus keskittää Häkinvaaraan opetusta osoittautua järkeväksi esim. kuljetusaikojen vuoksi. Häkinvaaran vaihtoehdon toteutuminen edellyttäisi kuitenkin kaupungilta  kaavaprosessia. Häkinvaaran yksikkö olisi kuljetusjärjestelyjen sekä Rautiosaaren ja Hirvaan asukkaiden  kulkusuunnan kannalta sijainniltaan edullinen. Häkinvaaran monitoimitalo tulisi olemaan noin 3 km etäisyydellä nykyisestä Hirvaan koulusta ja noin 3,9 km etäisyydellä nykyisestä Rautiosaaren koulusta.

Lautakunnan valitsemien vaihtoehtojen lisäksi on kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi syytä tarkastella mahdollisuutta keskittää kaikki opetus nykyisiin Muurolan ja Rantavitikan yhtenäisiin peruskouluihin (1-9). Tällä ratkaisulla käyttömenot vähenisivät  ja investointitarpeet/kulut olisivat pienet. Kahden yhtenäisen peruskoulun mallissa pystyttäisiin tarjoamaan oppilaalle pedagogisesti monipuolisin opetustarjonta ja oppilashuollollinen tuki.

Kahden yhtenäiskoulun mallissa suuri osa Muurolan 0 - 6 lk oppilaista olisi kuljetuksen piirissä. Opetuksen keskittäminen Muurolaan lisäisi myös oppilaiden huoltajien edestakaisia matkoja kaupungin suunnasta Muurolaan.

Kahden nykyiseen verkkoon perustuvan yhtenäiskoulun malli olisi lyhyellä tähtäimellä investoinnit ja käyttötalousmenot huomioiden edullinen, mutta pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna se sisältää riskejä, eikä siten välttämättä ole pitkällä tähtäimellä edullisin. VE5 mahdollistaa pitkällä aikavälillä palvelujen sopeuttamisen joustavasti tarpeen mukaisesti.

Alakemijoen alueen palveluverkon toteutusaikataulusta päätetään erikseen, kun toteutettava vaihtoehto on valittu. Lisäksi Rantaviirin alueen yhtenäiskoulun sijainti ja lopullinen tilojen määrittely edellyttävät jatkoselvitystä. Tavoite on, että esitetty ratkaisu Alakemijoen alueen palveluverkosta voidaan ottaa käyttöön ensi vuosikymmenen puolivälin tienoilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta päättää

 1. valita VE5:n palveluverkkoehdotukseksi, josta asianosaisia tahoja kuullaan.

 2. pyytää asianosaisia lautakuntia, vanhempain- ja kyläyhdistyksiä toimittamaan lausunnot ehdotuksesta 19.6.2019 mennessä.

 3. asettaa ehdotuksen nähtäville 14.6.2019 saakka ja pyytää toimittamaan Alakemijoen palveluverkkoehdotusta koskeva palaute kaupungin kirjaamoon 14.6.2019 mennessä.

 4. järjestää asukkaille ja henkilöstölle kuulemistilaisuudet siten, että lopullinen päätös palveluverkon kehittämisestä voidaan tehdä 27.6.2019 kokouksessa.
   

Hallintopäällikön muutettu esitys:
Koulutuslautakunta päättää

 1. valita VE5:n palveluverkkoehdotukseksi, josta asianosaisia tahoja kuullaan

 2. pyytää asianosaisia lautakuntia, vanhempain- ja kyläyhdistyksiä toimittamaan lausunnot ehdotuksesta 19.6.2019 mennessä

 3. asettaa ehdotuksen nähtäville kaupungin verkkosivuille 14.6.2019 saakka ja pyytää toimittamaan Alakemijoen palveluverkkoehdotusta koskeva palaute kaupungin kirjaamoon 14.6.2019 mennessä

 4. järjestää asukkaille ja henkilöstölle kuulemistilaisuudet siten, että lopullinen päätös palveluverkon kehittämisestä voidaan tehdä 27.6.2019 kokouksessa.
   

Tiina Outila esitti, että palveluverkkoehdotukseksi varhaiskasvatuksen osalta valitaan vaihtoehto 5. Koulupalvelujen osalta vaihteoehto 5:den mukainen järjestely Muurolan ja Rantaviirin osalta, eli Muurolan peruskoulu (1-9lk) ja Rantaviirin yhtenäiskoulu (1-9lk). Hirvaan, Rautiosaaren ja Alakorkalon alakoulujen toiminta jatkuu. Alakorkalon koulu rakennetaan uudelleen, Hirvaan ja Rautiosaaren koulujen tiloja päivitetään/laajennetaan tarvittaessa. Materiaalit päivitetään esitetyn mukaisesti ja asianosaisia tahoja kuullaan.

Esitys raukesi kannattamattomana.

Jussi Nikula esitti, että valitaan vaihtoehdoksi 4 ja 5:n yhdistelmää, jossa 4:seen lisätään häkinvaaran alakoulua Hirvaan sijasta.

Saara Koikkalainen kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty hallintopäällikön esityksestä poikkeava kannatettu esitys suoritetaan äänestys.

 

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi hallintopäällikön muutetun esityksen.

Eriävä mielipide

Tiina Outila jätti eriävän mielipiteen:
Vasemmistoliiton linjausten mukaan vastustan kylien koulujen lakkautuksia, tästä johtuen jätän eriävän mielipiteen.

Jussi Nikula jätti eriävän mielipiteen.

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 73%

  Piia Hanni, Pertti Lakkala, Markku Kallinen, Sanna Luoma, Marjatta Koivuranta, Raija Kivilahti, Sakke Rantala, Timo Tolonen

 • Ei 2 kpl 18%

  Jussi Nikula, Saara Koikkalainen

 • Tyhjä 1 kpl 9%

  Tiina Outila

Valmistelija

 • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulutuslautakunta on kokouksessaan 23.5.2019 päättänyt ehdottaa vaihtoehtoa 5 Alakemijoen palveluverkkosuunnitelmaksi. Koulutuslautakunta pyytää lausuntoa ehdotuksesta 19.6.2019 mennessä.

Alakemijoen palveluverkon tarveselvityksessä on selvitetty alueen varhaiskasvatus-, koulutus-, nuoriso- sekä kirjastopalvelujen kehittäminen tulevaisuudessa. Olisi ollut suotavaa, että tarveselvityksessä olisi huomioitu myös liikuntapalvelujen kehittäminen.

Alakemijoen palveluverkkoselvitystä on tehty monialaisesti toimialalla. Vapaa-ajan palveluista on ollut edustajia asukastilaisuuksissa selvittämässä tulevaisuuden kehittämisnäkymiä sekä kuulemassa asukkaiden näkemyksiä esim nuoriso- ja kirjastopalveluista.

Nuorisopalveluiden  tavoitteena on, että nuorisotilaverkosto noudattaisi ylä- ja yhtenäiskoulujen verkostoa ja sijoittuisi alueen muiden kunnallisten palveluiden yhteyteen.

Jatkossakin on tärkeää, että kouluverkkojen (ylä- ja yhtenäiskoulujen) suunnittelun yhteydessä huomioidaan myös alueelliset nuorisopalvelut, jolloin pystymme tarjoamaan kaikille rovaniemeläisille nuorille yhtäläiset mahdollisuudet saada lähialueiltaan nuorisopalveluita, osallistua, vaikuttaa, saada tietoa ja neuvontaa.

Koska ratkaisu ei sisällä muutoksia yhtenäiskoulujen osalta, ei sillä ole negatiivisia vaikutuksia nuorisopalveluihin. Lähinnä se tuo mahdollisuuden huomioida nuorisopalveluiden tarpeet Rantaviirin alueella, kun uudis- tai lisärakentamista suunnitellaan.

Alueella on Muurolan sivukirjasto ja kirjastoauto kiertää harvaan asutuilla alueilla. Palvelun tasoon ei ratkaisun myötä ole tulossa muutoksia.

Liikuntapalvelut hyödyntävät koulujen liikuntatiloja koulujen vapaa-ajalla. Tämän käytön turvaaminen eri ikäryhmien liikuntaharrastuksiin on jatkossakin turvattava.

Palveluverkkosuunnittelussa tulee toteutusvaiheessa ottaa huomioon Rantaviirin tarve nuorisotilalle.

Liikuntatilojen monikäyttö on hyvä huomioida toteutusvaiheessa. Mikäli päädytään rakentamaan vaihtoehto 5:n mukaisesti Häkinvaaran monitoimitalo, täytyy jo suunnitteluvaiheessa huomioida kuntalaisten liikunnanharrastamisen tarpeet sekä sisä- että ulkoliikunnan osalta.

Mikäli kouluja lakkautetaan, täytyy selvittää näiden koulujen yhteydessä olevien liikuntasalien hyödyntäminen kaikenikäisten kuntalaisten liikuntapaikkoina.

Tilojen yhteiskäytössä ja -toiminnassa nähdään tärkeänä, että kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä nuorisotyön palveluiden asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen liittyvä yhteistyö perusturvan palveluiden kanssa jatkuu onnistuneesti, yhdessä luotuja toimintamalleja käyttäen ja kehittäen.   

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta antaa lausuntonaan liikuntajohtajan laatiman vastauksen.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Koulutuslautakunta

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi