Jätkänkynttilä silta

Vapaa-ajanlautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 AILI – kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallinen verkosto -hanke 2016 -2019

ROIDno-2019-1564

Valmistelija

  • Matti Selin, matti.selin@rovaniemi.fi
  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki on osallistunut AILI – kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallinen verkostohankkeeseen vuosina 2016-2019. Aili-verkostoon kuuluu kolmetoista kuntaa eri puolilta Suomea, ja kaikista näistä kunnista on nimetty edustaja kulttuuri- sekä sote-sektorin virkamiehistä. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää kulttuuriseen vanhustyöhön hallintomalleja ja -muotoja, jotka auttavat integroimaan taiteen, kulttuurin ja luovuuden sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ailin kannalta kärkihankkeen tärkein tulos on ollut valtakunnallinen keskustelu taiteesta ja kulttuurista perusoikeutena, alan käsitteiden selkeytys ja panostus hallintorakenteisiin. Hanke on saanut rahoituksen Taiteen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankkeesta, jonka koordinoinnista on vastannut Taiteen edistämiskeskus.

Verkoston tuoma yhteys 13 kunnan välille on ollut Ailin keskiössä. Hyvien ja huonojen käytäntöjen jakaminen, tiedot osaavista tekijöistä, erilaisten julkaisujen jakaminen ja yleisesti tieto muissa kunnissa meneillään olevista kehittämistoimista ovat arvokasta pääomaa, jota ei muilla keinoin saavuteta. Hankkeen aikana myös kulttuurisen vanhustyön käsite ja yhteinen kieli eri hallinnonalojen välillä kehittyi. Samalla vakiintui yhteistyömalli soten ja kulttuurin työntekijöiden välille hankkeessa mukana olleiden kuntien sisällä, koko maan laajuisesti kuntien välillä ja valtakunnallisessa toiminnassa. Kulttuuriselle vanhustyölle esimerkiksi varattiin työaikaa kuntien työntekijöille.

Rovaniemellä Aili-hankkeen yhtenä keskeisimpänä tuloksena voidaan pitää perusturvan ja vapaa-ajan palveluiden yhteisen kulttuurituottajan tehtävän perustamista. Kulttuurituottajan työ on näkynyt erityisesti Rovaniemen kaupungin ylläpitämissä ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä ja ikäihmisten päiväkeskuksissa lisääntyneenä kulttuuritapahtumien tarjontana. Kulttuurituottajan työnkuvaan on kuulunut myös kaikille avoimien matalankynnyksen kulttuuritapahtumien kuten eläkeläistila Potkurin päivätanssien järjestäminen yhdessä vanhusneuvoston kanssa. Lisäksi yhteistyötä on pyritty lisäämään ruohonjuuritasolla eri toimijoiden välillä. Tästä onnistuneena esimerkkinä voidaan pitää ylisukupolvisen toiminnan lisääntymistä ympärivuorokautisen hoivan, päiväkeskusten ja päiväkotien välillä. Toinen tärkeä tulos on ollut kulttuurikirjaamisen vieminen osaksi hoitotyön arkea. Hankkeen aikana järjestettiin perusturvan ja vapaa-ajan henkilöstölle yhteiskehittämispäiviä, joissa on muun muassa kehitetty vanhusten kulttuuristen toiveiden kirjaamista Elämänpuu-toimintamallin avulla. Kulttuurikirjaaminen pyritään vuoden 2019 aikana integroimaan RAI-tietojärjestelmään. 

AILI – kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallinen verkostohanke jatkuu vuoden 2019 loppuun, minkä jälkeen verkoston on tarkoitus jatkaa itsenäisenä verkostona.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta merkitsee AILI -kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallisen verkostohankkeen loppuraportin tiedoksi ja kuulee toiminnan jatkovalmisteluista.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.