Yläkemijoen aluelautakunta, kokous 19.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Aluelautakuntien kehittämistoiminta/Yläkemijoki

ROIDno-2017-286

Valmistelija

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Elinvoimaisilla kylillä hyvä elää ja yrittää - Kylien keittämiskyselyn satoa
Rovaniemen kaupungin aluelautakuntien alueella toteutettiin 2018 vuoden lopulla verkkokysely, joka
käsitteli kylien kehittämistavoitteita. Kysely tehtiin yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke)
kansainvälisen BuSK -projektin kanssa, jossa myös Rovaniemen kaupunki on mukana. Sähköiseen
kyselyyn tuli kaikkiaan 61 vastausta, joista 48 oli yksittäisten henkilöiden ja 13 kylien yhteisiä
kehittämisnäkemyksiä. Kehittämisideointiin osallistui yhteensä 188 kyläläistä ja vastauksia saatiin yhteensä 280 kappaletta,

Eniten vastauksia tuli Sodankyläntien aluelautakunnan alueelta.

Taulukko 1. Kyläkyselyyn tulleiden ideoiden määrät alueittain.

 

Vastaukset

Ideat / tavoitteet

 

kpl

Palvelut

Elinkeinot

Ympäristö

Yhteensä

Yläounasjoki

6

18

1

13

32

Alaounasjoki

10

24

11

15

50

Sodankyläntie

17

43

13

24

80

Yläkemijoki

11

24

6

6

36

Alakemijoki

10

28

7

11

46

Ranuantie

7

21

6

9

36

Yhteensä

61

 

 

 

280

Kaikilla aluelautakunta-alueilla nousi esille seuraavat asiakokonaisuudet:

Sujuvat ja asukaslähtöiset palvelut

 • Hyvinvointi ja terveys
  • Liikkuvat lähipalvelut - ONNI-auton palveluiden monipuolistaminen
  • Kylille pienyrittäjyyttä jalkojenhoito-, hieronta-, siivous- jne.)
  • Omaehtoisen hyvinvoinnin lisääminen
 • Digitaalinen osaaminen, joka on edennyt toteutukseen Rovaniemen kansalaisopiston toimesta
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoituksen vuosille 2019-2020
  • Teema 1: Heikkojen perustaitojen vahvistaminen
  • Teema 2: Digitaalisten taitojen vahvistaminen

Elämyksellinen ja toimiva elinympäristö

 • Ulkoilureittien ja liikuntapaikkojen kunnostaminen ja uusien reittien rakentaminen
 • Ympäristönhoitohankkeet (siivous, pusikoiden raivaus)
  • Kauniit ja viihtyisät kylä- ja luonnonmaisemat hyödyntävät paikallisia- ja vapaa-ajanasukkaita sekä matkailijoita
 • Teiden kunnossapito
 • Liikenneväylät ja -turvallisuus
 • Joukkoliikenteen toimivuus 
 • Puhelin ja tietoliikenneyhteydet

Elinvoimaiset ja monipuoliset elinkeinot

 • Luonnonraaka-aineiden hyödyntäminen
 • Matkailun majoitus ja ohjelmapalvelut
 • Lähityöllistäminen
  • Neuvokas on jättänyt rahoittajalle JOKOS-hankkeen, jonka tavoitteena on
   • Vahvistaa pitkäaikaistyöttömien työllistymistä kylillä
   • Kylä- ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen - työllistämismallin luominen
   • POP UP -monipalvelupisteet pilottikylille - INNOSTAMO -kehittämispäivät
  • Ikäihmisten perhehoitoa Pohjoiseen -hanke 1.4.2019-31.3.2021
   • Leader -ryhmien yhteishanke, jossa Rovaniemi on mukana


Yhteenveto Yläkemijoen alueen kehittämisehdotuksista on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta käy keskustelun kehittämisehdotuksista ja valitsee alueeltaan kehittämisen painopistealueita.

Päätös

Yläkemijoen aluelautakunta päätti alueellisten palveluiden johtajan ehdotuksen mukaisesti ja valitsi tässä vaiheessa painopistealueiksi hyvinvointi- ja lähipalvelut, julkinen liikenne, toimivat tietoliikenneyhteydet ja monitoimiliikuntapaikat.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi