Yläkemijoen aluelautakunta, kokous 19.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kehittämis- ja toimintatuet 2019/Yläkemijoki

ROIDno-2019-110

Valmistelija

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on varannut säätiön tuotto-osuudesta aluelautakuntien omaehtoiseen kehittämistoimintaan yhteensä 255 000 euroa, josta Yläkemijoen aluelautakunnan osuus on 45 000 euroa. 

Yläkemijoen aluelautakunta hyväksyi kokouksessaan 29.1.2019 § 7 kehittämistoiminnan käyttösuunnitelman. Määrärahoista päätettiin käyttää 23 500 euroa kehittämishankkeisiin.

Tukea myönnetään kyläyhdistyksille seuraaviin kehittämistoiminnan osa-alueisiin:

 1. Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen; liikunta- ja kulttuuritoiminta jne.
 2. Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen
 3. Elinympäristön kehittäminen; ympäristönhoitotyöt, reitit, laavut jne.
 4. Kokoontumistilojen kehittäminen ja käytön monipuolistaminen
 5. Kylien ja alueiden yhteistyön lisääminen
 6. Koulutustoiminta
 7. Tiedotus ja markkinointi

Kehittämismäärärahoilla suoritetut hankinnat ovat kyläyhdistysten yleisessä käytössä ja niitä ei vuokrata esim. yksittäisten henkilöiden käyttöön. Määrärahoista ei rahoiteta tarjoilukuluja eikä palkintoja.

Määräaikaan 28.2.2019 mennessä Yläkemijoen aluelautakunta-alueelta saapui yhteensä kahdeksan kehittämistukihakemusta, joiden yhteissumma on 24 248,80 euroa.

Yhdistysten toimintatukea myönnetään 250 euroa rekisteröidyille Rovaniemen kaupungin alueella toimiville kyläyhdistyksille. Toimintatukihakemuksia saapui seitsemän kappaletta, joiden yhteissumma on 1 750 euroa.

LIITE 1           Yläkemijoen aluelautakunnan kehittämis- ja toimintatuet 2019

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Yläkemijoen aluelautakunta päättää myöntää hakijoille liitteen 1 mukaisesti

 • Kehittämistukea       19 048,80 euroa
 • Toimintatukea            1 500,00 euroa

Kehittämistuet ohjataan kyläyhdistyksille, jolloin yhdistyksellä on kokonaisnäkemys ja vastuu kylän kehttämishankkeista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi jatkossa tullaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että kylillä on yksi päävastuullinen kyläyhdistys, jolle tuet ohjataan.

Määrärahoja ei ohjata hankkeisiin, joiden vaikutuspiirissä on suppea osallistujamäärä. 

Alueautakunta kiinnittää huomiota siihen, että yleishyödyllinen yhteisö ei saa tuottaa toiminallaan siihen osallisille taloudellista etua. Yleishyödyllisen yhdistyksen varsinaisen toiminnan tarkoituksena ei voi olla taloudellisen edun tuottaminen lähipiiriin kuuluvalle. Yhdistyksessä on suositeltavaa hyvän hallinnon edistämiseksi laatia yhdistyksen lähipiirirekisteri sekä lähipiiriohjeistus. 

Yläkemijoen aluelautakunta on tehnyt sopimuksen siitä, että Auttin ja Pirttikosken asukkaat saavat käyttää maksutta kokoontumistilana Auttin kylätaloa.Tämän vuoksi kylätilaan kohdistuvat kunnostuskustannukset hyväksytään kehittämistuen piiriin.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että aikaisemmin myönnetyt kehittämistuet on tilitetty asianmukaisesti.

Alueellisten palvelujen johtaja valtuutetaan hyväksymään selvitykset ja muutosesitykset.

Päätös

Erkki Pääkkönen poistui esteellisenä Auttin Seudun kylätoiminta ry:n, Auttin Seudun Kylätaloyhdistyksen, Yläkemijoen kylät ry:n ja Juotaksen kylätoimikunnan päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki § 28 kohta 5).

Puheenjohtaja jääväsi Erkki Pääkkösen Pirtteckosken kylät yhdessä etteenpäin ry:n asiassa (KH 24.11.2014 § 32). Pääkkönen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Jorma Kiviniemi poistui esteellisinä Yläkemijoen kylät ry:n ja Tennilän Nuorisoseura ry:n asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki § 28 kohta 5).

Minna Uusiautti poistui esteellisenä  Yläkemijoen kylät ry:n ja Juotaksen Kylätoimikunnan päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki § 28 kohta 5).


Yläkemijoen aluelautakunta päätti alueellisten palveluiden johtajan ehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Hakijat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi