Yläkemijoen aluelautakunta, kokous 19.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Sisäisen valvonnan raportti 2018 ja suunnitelma 2019 / Aluelautakunnat

ROIDno-2019-673

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Sisäinen valvonta on kaupungin oma järjestely johtamisen tueksi ja riskien hallitsemiseksi (Sisäisen valvonnan ohjeet KH 8.12.2008 § 471). Tilintarkastaja arvioi, onko sisäinen valvonta, riskienhallinta ja konsernivalvonta asianmukaisesti järjestetty ( Kuntalaki 2015/410, 123§, 1. mom, 4. kohta). Toimiessaan valvonta edistää tavoitteisiin pääsemistä, riskien hallintaa ja johtamista.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kohta 5.1. (Kh  17.12.2018):

Kuntalain (115 §) mukaan tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä tulee sisällyttää toimintakertomukseen. Rovaniemen kaupungin hallintosäännössä määritellään sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tehtävät (luku 10).”

Tarkastustoiminnasta vastuullisena viranhaltijana kaupunkikonsernissa toimii sisäinen tarkastaja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskien arvioinnin järjestämisestä siten, että toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan. Lautakunta vastaa toimialalla sisäisen valvonnan järjestämisestä ja raportoi kaupunginhallitukselle järjestämisestä ja keskeisistä havainnoista. Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat vastaavat valvonnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan. 

Sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2018 on esitetty taulukkomuodossa ja se sisältää suunnitelman vuoden 2019 painopistealueista.

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta hyväksyy sisäisen valvonnan raportin vuodelta 2018 ja suunnitelman vuodelle 2019 liitteen mukaisesti.

Päätös

Yläkemijoen aluelautakunta päätti alueellisten palveluiden johtajan esityksen
mukaisesti.

Tiedoksi

Sisäinen tarkastaja Sirpa Salminen

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi