Yläkemijoen aluelautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Yläkemijoen nuorisotilat

Vapaa-ajanlautakunta päätti yksimielisesti kokouksessaan 24.4.2019 § 42 perustaa nuorisotilan Yläkemijoen monitoimitaloon. Monitoimitaloon tulevat uudet tilat suunnitellaan yhteistyössä nuorten kanssa ja suunnittelu aloitetaan mahdollisimman pian ja aikaa siihen käytetään riittävästi. Suunnittelun ja uuden nuorisotilan valmistumisen ajaksi nuorisotila palautetaan yksityiseltä vuokrattuun tilaan. Vuokrasopimuksen aloittaminen neuvotellaan alkamaan mahdollisimman pian ja tarvittaessa kestämään 31.12.2019 saakka.

Aluelautakunta varasi vuoden 2019 kehittämismärärahoista 5 500 euroa käytettäväksi nuorisotilan kalusto- ja laitehankintoihin.

 

Kansalaisopistotoiminta

Kaupungnvaltuuston päätöksen mukaisesti Rovaniemellä valmistellaan kansalaisopistojen yhdistämistä. Esitys on, että Rovalan kansalaisopisto tuottaa palvelut jatkossa koko kaupungin alueelle.

Yhdistämisen tavoitteena on taata palvelujen tarjonta myös tulevaisuudessa koko kaupungin alueella, siis myös kylissä Yhden kansalaisopiston mallissa kurssien suunnittelu koko kunnan alueella helpottuu ja kursseja pyritään lisäämään. Lisäksi järjestelmän on todettu tuovan kustannussäästöjä.

Asukkaat ovat voineet kevään aikana antaa palautetta sähköisen kyselyn kautta  ja yleisötilaisuuksissa.

Mikäli muutos etenee ja Rovala saa koko kansalaisopiston järjestämisluvan, yhdistyminen tapahtuu vuoden 2020 alusta lukien. Opettajina toimivat samat henkilö kuin nykyisinkin.

 

Tule mukaan helpottamaan yhdistyslakia ja yhteisöllistä kansalaistoimintaa!

Oikeusministeriön työryhmä selvittää, miten yhdistysten ja muiden kansalaistoimijoiden toimintamahdollisuuksia voitaisiin parantaa ja lisätä. Tavoitteena on edistää kansalaistoimintaa ja kehittää kevyemmin säänneltyjä toimintamuotoja.

Nykyisten haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi sekä vaihtoehtojen kehittämiseksi kerätään keväällä 2019 tietoja yhdistyksiltä ja muilta kansalaistoimijoilta. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman suuri ja kattava joukko erilaisia toimijoita.

Oikeusministeriö saapuu Rovaniemelle kuulemaan rovaniemeläisten yhdistysten tarpeita ja toiveita.

Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 5.6.2019 kello 13-16 Rovaniemen kaupungintalolla, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa

Ohjelma:

  • Saapumiskahvit
  • Uudistushankkeen esittely, taustat, tavoitteet ja aikataulut
  • Työpajaosio aiheen työstämiseksi
  • Loppukeskustelu

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi ja toteaa samalla, että nuorille varattu 5 500 euron määräraha käytetään uuden nuorisotilan kaluste- ja laitehankintoihin.

Päätös

Aluelautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi lisäyksin Kansalaisopistotoimintaan ja Yläkemijoen nuorisotilat -asiaan.

Yläkemijoen nuorisotilojen osalta todettiin ja päätettiin, että:
- Kehittämismäärärahasta (5 500 €) päätettiin tehdä tarvittavat hankinnat
 Pirttikoskentie 14:ssä sijaitsevaan nuorisotilaan tarjousten perusteella.
- Kehittämismäärärahalla tehtyjen hankintojen ensisijainen sijoituspaikka on
 Yläkemijoen alueella sijaitseva nuorisotila (käyntiosoitteesta riippumatta).
 Tarvittaessa ko. hankintojen uudelleensijoituksesta Yläkemijoen alueella päättää
 erikseen Yläkemijoen aluelautakunta, jos niiden käyttö nuorisotilalla ei ole enää
 ajankohtaista.

Kansalaisopistotoiminta:
- Aluelautakunta toteaa, että kylillä toteutettavan kansalaisopistotoiminnan
 kurssien minimiosallistujamäärä ei saisi olla suurempi kuin 5 henkilöä.
 Näin ollen kurssien järjestäminen olisi jatkossa turvatumpaa ja tasa-arvoisempaa
 Rovaniemen alueella.

 

 

Tiedoksi

Nuorisopalvelut, nuorisopalveluiden esimies Nella Sepänheimo, Sivistyspalvelut, toimialajohtaja Antti Lassila

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi