Yläounasjoen aluelautakunta, kokous 25.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Aluelautakuntien kehittämisohjelma/Yläounasjoki

ROIDno-2017-4183

Valmistelija

  • Maarit Alikoski, maarit.alikoski@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemi 2025 kaupunkistrategian tavoitetila on ”Elinvoimainen arktinen pääkaupunki”. Siihen pyritään elämyksellisen ja toimivan elinympäristön, sujuvien ja asukaslähtöisten palvelujen,  elinvoimaisten ja monipuolisten elinkeinojen sekä kaikille kuntakonsernin toimijoille yhteisin tavoittein ja toimenpitein. Kylien elinvoimaisuuden edistämisen keinoksi nostetaan mm. matkailun hyödyntäminen.

Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2017-2020 esittää kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi mm: 1) aktiivisuuden ja terveellisten elintapojen tukemista, 2) esteettömyyden ja sujuvan arjen varmistamista sekä palveluja koskevan tiedon löytämisen parantamista, 3) turvallisuudentunteen parantamista, 4) työelämästä syrjäytymisen riskin pienentämistä ja työn tekemisen mahdollisuuksien parantamista, 5) osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämistä sekä 6) yksinäisyyden tunteen vähentämistä ja henkisen hyvinvoinnin parantamista.

Kaupungin talousarviovalmistelu 2019 sisältää kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset alueellisten palvelujen määrälliset, laadulliset sekä talouden tavoitteet. Vuonna 2018 päättyvien kehittämishankkeiden Kiertävät palvelut lappilaisille (LIKELLÄ) ja Heti valmis, aina varma –kyläviestintähanke tulokset kytketään 2019 osaksi kaupungin perustoimintaa. Viestintähankkeessa on myös perustettu kylien viestintäverkosto (Vive).

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö tukee kylien asukaslähtöistä kehittämistoimintaa. Kehittämistoimintaa uudistetaan 2019 lähtien vastaamaan paremmin toimintaympäristön muutokseen sekä myös kehittyneenpään rooliin osana tulevaisuuden Rovaniemeä.

Lapin yliopiston arviointitutkimus 2016 tarkasteli aluelautakuntakokeilun 2013-2016 lyhyen aikavälin vaikutuksia, Yläkemijoen aluelautakunnan toiminnan tuloksia sekä alueellisen osallisuuden kehittämistä. Arviointi painotti tavoitteiden toteutumiseen tarvittavan monipuolista ja pitkäjänteistä työtä, yhteistyöverkostojen rakentamista sekä sitoutunutta paikallista osallisuutta, aloitteellisuutta ja ketteryyttä. Näin toimien eri tavoitteet saadaan nivottua yhteen.

Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelman toteutumista arvioitiin 2016-2017 Arvioinnin kohteena olivat ohjelman osa-alueet: 1) Asukkaiden hyvä arki: saavutettavuus, maankäyttö, palvelut, turvallinen arki, vapaa-aika ja virkistys, ympäristö, asukkaiden osallisuus ja vaikuttaminen, koulutus ja kehittäminen, viestintä- ja sidosryhmäyhteistyö sekä 2) menestyvä ja monipuolinen yritystoiminta. Tärkeimmiksi kehittämisen kohteiksi vastauksissa nousivat palvelut, elinkeinot sekä osallisuus ja yhteisöllisyys. Toimenpiteissä esitetään mm. kylien ja maaseudun kehittämisverkostoa.

Osallistuva budjetointi

Rovaniemen kaupunki kehittää osallistuvaa budjetointia. Osallistuva budjetointi on avointa keskustelua ja vuoropuhelua, näkemysten yhteensovittamista sekä yhteistyötä. Siihen sisältyy avoin määrärahojen suunnittelu. Osallistuvassa budjetoinnissa tunnistetaan asukkaiden todellisia tarpeita ja etsitään yhdessä käytännön ratkaisuja. Osallistuva budjetointi on myös keskustelua arvovalinnoista. Se on ongelmien ratkaisemista yhdessä. Osallistuva budjetointi on keino parantaa valmistelun ja päätöksenteon laatua.

Osallistuva budjetointi sisältää:

1) ideointivaiheen,

2) ideoiden muotoilemisen toteuttamisehdotuksiksi (mkl. päällekkäisyyksien poistaminen),

3) asukkaiden keskustelun ehdotuksista (julkinen harkinta) sekä

4) asukkaiden äänestyksen ehdotuksista.

Jatkotoimenpiteet

Aluelautakunta-alueiden kylien kehittämisen lähtökohtana on paikkojen ensisijaisuus ihmisen elinympäristön, hyvinvoinnin ja toiminnan, kulttuurin sekä kokemuksien tarkastelussa. Osallisuutta, vaikuttamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan Rovaniemi 2025 kaupunkistrategian linjausten mukaisesti.

Kylien kehittämisen konkreettiset jatkotoimet perustuvat asukkaiden sekä yhteistyö ja sidosryhmätahojen ideoihin ja ehdotuksiin. Kehittämistoiminta toteutetaan osallistuvan budjetoinnin menetelmällä.

Kylien sekä aluelautakunta-alueiden 1) yhteisen kehittämisen ideat kerätään loka-marraskuun 2018 aikana. Ideointivaiheesta  tiedotetaan kattavasti sekä perinteisin että sähköisin menetelmin.  Heikossa asemassa olevien, esimerkiksi kotona asuvien toimintakykyrajoitteisten asukkaiden ideat kerätään kaupungin palvelujen ja kylätoiminnan avulla. Osallistuvan budjetoinnin seuraavat vaiheet 2) toteuttamisehdotukset, 3) asukkaiden keskustelu ja 4) äänestykset toteutetaan tammikuussa. Käytännön toteuttaminen käynnistyy osana alueellisten palvelujen ja kyläyhdistysten ym. vuoden 2019 toimintaa. 

Osallistuvan budjetoinnin tulokset liitetään osaksi Rovaniemen kylien ja maaseutualueen kehittämistoiminnan pidemmän aikavälin päämäärän, keskeisten tavoitteiden ja toimenpiteiden sekä mittareiden määrittelyä.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta päättää aluelautakunnan kehittämistoiminnan jatkotoimista esityksen mukaisesti.

Aluelautakunnan jäsenet sitoutuvat edustamansa kylän sekä oman aluelautakunta-alueen konkreettisten kehittämisideoiden keräämiseen ja osallistuvan budjetoinnin käytännön toteuttamiseen.

 

Päätös

Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan
ehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Aluelautakunta-alueiden kyläyhdistykset

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Yläounasjoen aluelautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.00

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi