Yläounasjoen aluelautakunta, kokous 25.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Ilmoitusasiat

Perustelut

Palveluverkkoratkaisut valtuuston tahdon toteuttajana

Tarkastuslautakunta arvioi vuoden 2018 työsuunnitelmansa mukaisesti palveluverkkoratkasuja. Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi kuntalain 37 §:n mukaisesti ja hallintosäännön 27-31 §:n velvoittamana lautakuntaa hyväksymään toimialaansa kuuluvien palveluiden järjestämisen ja tuottamisen perusteet ja kriteerit niin oman toimialansa kuin aluelautakuntienkin osalta. 

Alueellisten palvelujen johtaja on vastannut Tarkastuslautakunnan kyselyyyn seuraavasti: "Aluelautakunnat osallistuvat palveluverkkoselvitysten valmisteluuun ja lausuntojen antamiseen toimialalautakunnalle, joka tekee palveluverkosta ratkaisun."

 

Älykäs kylä -konsepti

Maaseutuverkoston innovaatiotyöryhmä (10 henkilöä) on valmis toteuttamaan Rovaniemelle työpajan, jossa keskusteltaisiin käytännön esimerkein siitä, mitä Älykäs kylä-konseptilla tarkoitetaan ja jo toteutetuista hankkeista/investoinneista, joilla tämän konseptin kehittämistä on tuettu. Innovaatioryhmäläiset toimisivat tässä osaltaan aiheen ja esimerkkien esittelijöinä. Lopputuloksena olisi paikallisille toimijoille konkreettisia ajatuksia/väyliä, joilla he voivat aloittaa oman kylänsä kehittämisen tässä teemassa, sekä kokemustenvaihtoa puolin ja toisin vietäväksi mm. uuden ohjelmakauden suunnitteluun.

Rautiosaari on esittänyt kiinnostuksen Älykäs kylä -hankkeesta ja Lehtojärvelle ollaan suunnittelemassa kokonaisuutta perinnekylä rakentamisesta.

Alustavasti on suunniteltu, että työpaja järjestettäisiin SantaParkin Rakas ravintolan neuvottelutilassa 8.11.2018. 

 

M2 matkalaskuohjelma on päivitetty M2 Blue -versioon

Vanhalla versiolla ei ole enään mahdollista lähettää kilometrikorvaushakemuksia. M2 Bluen verkkosivuosoite: https://www.saasm2.com/blue/Login

 

Myönnetyt rakennusluvat 1.1.-31.8.2018

Rovaniemen kyläalueille on myönnetty rakennuslupia tämän vuoden aikana seuraavasti:

Asuinrakennukset 20 kpl
Vapaa-ajan rakennukset 11 kpl
Yritystilat  9 kpl

Kartta myönnetyistä rakennusluvista  1.1.-31.8.2018 Rovaniemen kaupungin alueelle on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja päättää alueellisten palveluiden johtajan esityksen mukaisesti. 

Päätös

Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan
ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi Lapin Marttojen hanke: yhteinen kyläilta konsepti. Maistellaan ja valmistellaan ruokia, tuotteita ja yhteisten kylätapahtumien tapahtumien järjestämisen koulutusta.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi