Yläounasjoen aluelautakunta, kokous 25.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kehittämistuet 2018/Yläounasjoen aluelautakunta

ROIDno-2018-870

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kehittämismäärärahojen toteuma  8 / 2018:

 

AK AO R S YO YK YHT.
Budjetti 37000 40000 33000 37000 36000 38000 221000
Maks. -19924 -24094 -25078 -24346 -15569 -22849 -131862
Sidottu -11243 -9859 -5235 -8365 -12080 -9932 -56715
Jäljellä 5832 6045 2686 4288 8350 5218 32422

 

AK=Alakemijoki, AO=Alaounasjoki, R=Ranuantie, S=Sodankyläntie, YO=Yläounasjoki, YK=Yläkemijoki

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Yläounasjoen aluelautakunnalla on käyttämättä kehittämismäärärahoista n. 8 350 euroa.

Alueelliset palvelut toteuttaa Heti valmis Aina varma kyläviestintähanketta, jossa on toteutettu RoiKylät -sivusto. Toiminta käynnistyi kesällä 2017 ja hanke päätty vuoden 2018 lopussa. Kylät ovat voineet vapaaehtoisesti tulla mukaan hankkeeseen. Mukaan ovat lähteneet kaikki muut alueet lukuunottamatta Alakemijokea ja Yläounasjokea. 

Lautakunta päättää käyttää määrärahaa kaikkien Yläounasjoen alueen kylien yhteisen nettisivujen valmistamiseen RoiKylät -sivustolle.  Kustannukset muodostuvat seuraavasti:

WWW-sivuston perustaminen 1 000 €
Järjestelmään koulutus/Mainostoimisto Höyry    650 €

Sisällön tuottaminen 34,50 €/h

Kylien Osuuskunta Pato/Pirtti / Sami Vaara

3 850 €
Matkakulut    300 €
YHTEENSÄ 5 800 €

 

Sivustojen ylläpidosta ja pääkäyttäjän tuesta veloitetaan 25 €/kk/sivusto, jonka Yläounasjoen kylät kattavat yhteisvastuullisesti.

Kylät nimeävät omat yhteyshenkilöt hankkeeseen ja valitsevat keskuudestaan pääkäyttäjän.

 

Aluelautakunta päättää loppuosan 2 550 euron määrärahan käytöstä kokouksessa.

 

Päätös

Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan
ehdotuksen mukaisesti. Lautakunta päätti, että alkuvaiheessa lautakunnan jäsenet toimivat yhteyshenkilöinä verkkosivujen rakentamisessa.

-Meltauksen VKP hankkii hattarakoneen, jonka kustannusarvio on 500€.

-Meltauksen VPK:lla on paloasema Patokoskella. Aseman nykyinen tieliittymä on vaarallinen.VPK on anonut viranomaisilta lupaa liittymän siirrosta turvallisemmalle alueelle. Liittymänsiirtokustannuksia tuetaan kehittämismäärärahoista.

-Lohinivan kyläyhdistys ry:lle varataan määräraha n.700€ kylää palvelevan yhteiskompostorin hankinnasta.

-Mahdollisesti jäljelle jäävä raha annetaan kultturitoimen käyttöön alueelle.
 

Aluelautakunta valttuuttaa alueellisten palvelujen johtajan myöntämään määrärahat kun tahot ovat selvittäneet kustannukset.

 

Tiedoksi

Yläounasjoen kyläyhdistykset, Kylien Osuuskunta PatoPirtti, Meltauksen VPK

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Yläounasjoen aluelautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.00

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi