Yläounasjoen aluelautakunta, kokous 25.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Rovaniemen kasvuohjelman laatiminen/Yläounasjoen aluelautakunta

ROIDno-2018-711

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemelle laaditaan kasvuohjelma, jonka valmistelua on ohjannut Konsernijaosto. Kasvuohjelman rakentamiseksi on toteutettu elinkeinoseminaari maaliskuussa sekä haastateltu viisi suurimpien teollisuusyritysten johtohenkilöä. Konsernijaosto on linjannut, 8.5.2018 pitämässään kokouksessa, että kasvuohjelma rakentuu kilpailukykytekijöiden kautta.

Konsernijaosto on päättänyt kokouksessaan 4.9.2018 § 53, että kasvuohjelmasta pyydetään lausunnot 5.10.2018 mennessä lautakunnilta, yrittäjäjärjestöiltä, konserniyrityksiltä, yliopistolta, ammattikorkeakoululta, REDU:lta ja vaikuttamistoimielimiltä. Lausuntokierroksen jälkeen kasvuohjelma lähetetään hyväksyttäväksi kaupunginhallitukseen.

Kasvuohjelma on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunnat esittävät yhteislausuntonaan Rovaniemen kasvuohjelmaan seuraavaa:

Elinkeinotoimien kannalta kehitettävät aluekokonaisuudet (s. 5)

Kylien Rovaniemen alueet (lisätään oma kappale)

Matkailun majoitus- ja ohjelmapalveluinvestoinnit toteutuvat entistä voimakkaammin Rovaniemen kylien alueille. Ympäröivä maaseutu tarjoaa myös hyvät puitteet arktiselle testaustoiminnalle. Kaupunki ennakoi maankäytössään yrittäjien tarpeet ja edesauttaa muiden lupaviranomaisten kanssa hankkeiden etenemisen.

Lähellä tuotettu ruoka ja luonnontuotteiden hyödyntäminen tarjoavat työtä maaseutualueella. Nämä tuotteet kiinnostavat yhä useammin alueen asukkaita, matkailijoita ja tulevaisuudessa globaalisesti kuluttajia.

Alueella vierailevat matkailijat tarjoavat erinomiset mahdollisuudet Luovien alojen yritysten tuotteiden kaupankäynnille. 

Ikäihmisten kotona asumisen turvaamiseksi ja hoitohenkilökunnan tueksi alueella kehitetään tietoteknisiä laitteita, joita kaupunki pystyy hyödyntämään toiminnassaan.

Logistiikka ja reitistöt  (s. 6)

Kylien tieverkosto turvallisen liikkumisen turvaamiseksi vaatii kunnostustoimenpiteitä.

Matkailun ohjelmapalveluyritysten reitistöjä kehitetään ja niiden ylläpitoon panostetaan.

Yhteistyö oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa

Alueella tuotettujen elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden jalostus ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen.

Yhteistyö (s. 7)

  • Rovaniemen kylien yritysten alueelliset yhteistapaamiset

Toimivat rakenteet ja yhteistyömallit työllisyysasioissa (s. 9)

  • Maaseutualeella työkohteet pyritään löytämään läheltä työttömän asuinympäristöä.

Päätös

Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan
ehdotuksen mukaisesti lisäyksillä:

-Logistiikka: Joukkoliikenteen kehittäminen (esimerkiksi matkapalvelukeskus palvelulinja)

 


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Yläounasjoen aluelautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.00

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi