Yläounasjoen aluelautakunta, kokous 25.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Tiedotuslehti/Yläounasjoen aluelautakunta

ROIDno-2018-1618

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaikki aluelautakunnat päättivät toukokuun 2018 kokouksissaan valtuuttaa alueelliset palvelut yhtenäistämään/yhdistämään kaikkien aluelautakuntien tiedotustoimintaa. Alkujaan tavoitteena oli oman tiedotuslehden toteuttaminen kaksi kertaa vuodessa, mutta Rovaniemen kaupungin viestintäyksikkö ei hyväksynyt, että kyläalueilta toteutettaisiin omia tiedotuslehtiä. Lisäksi lehden tekeminen ei ole kaupungin strategian mukaista toimintaa. Yhteistyötä kuitenkin voidaan toteuttaa valitun lehden kanssa siten, että sieltä ostetaan mainostilaa. Mainoksissa on toteutettava kaupungin viestintäilmettä. 

Alueelliset palvelut on käynyt neuvotteluja Lappilainen -lehden kanssa. Lappilainen on tiedotus- ja markkinointilehti, joka puolustaa lappilaista ihmistä, elinkeinoelämää, kulttuuria ja elämäntapaa. Lappilainen markkinoi, että se on jokaisen lappilaisen ja lapinkävijän oma verkkopalvelu ja kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvä Lappilainen -lehti. Lehti jaetaan ilmaisjakeluna Rovaniemen, Sodankylän ja Inarin koteihin. Lisäksi sitä jaetaan omista telineistä eri jakelupisteistä koko Lapin alueelle. Painosmäärä on 60 000 kappaletta. Lehti on valmis ottamaan vastaan valmiiksi toimitettuja artikkeleita ja toimittamaan niitä myös itse kiinnostavista aiheista Rovaniemen kyliltä. 

Kylien omille tiedotteille on mahdollisuus ostaa mainostilaa, johon Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on myöntänyt loppuvuodelle 4 000 euron määrärahan.

Lappilainen -lehden päätoimittaja Riitta Kemppainen-Koivisto oli esittelemässä lehden toimintaa aluelautakuntien yhteiskokouksessa 30.8.2018.

Kokouksessa tuli palautetta siitä, että Lappilainen -lehden käyttäminen tiedotuslehtenä on ongelmallista sen vuoksi, koska lehden jakelu kyläalueille ei ole kaikkialle toiminut. Kokouksen jälkeen kaikkiin talouksiin jaettavan yhteisen tiedotuslehden suunnittelua on jatkettu. Aluelautakunnille on suunniteltu mainospohja, joka on Rovaniemen kaupungin viestintäilmeen mukainen. Mainospohjamateriaali on liitteenä.

Itse toteutetun kaikilla aluelautakunta-alueilla ilmestyvän yhteisen tiedotuslehden kustannukset/lehti muodostuvat seuraavaksi:

Lehden kopiointi maksaa n. 1 000 euroa (4 300 kpl) ja postin jakelu n. 800 euroa. Artikkeleiden kirjoittamisessa käytetään tarvittaessa ammattitoimittajan apua, jonka kustannukset ovat n. 100 -300 euroa/artikkeli.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Yläounasjoen aluelautakunta päättää hyväksyä kaikille aluelautakunta-alueille toteutettavan yhteisen tiedotuslehden periaatteet seuraavasti:

  • lehti ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tarpeen vaatiessa useamminkin
  • lehti toteutetaan A3 koossa, joka taitetaan nelisivuiseksi yhteiselle mainospohjalle
  • etusivulla ja keskiaukeamalla julkaistaan kyliltä ja Roi Kylät -sivustoilta tulevia kiinnostavia artikkeleita
  • takasivulla on jokaiselta aluelta omat tapahtumakalenteri
  • alueet nimeävät ilmoittelusta vastaavat henkilöt, jotka toimittavat sovituun päivämäärään mennessä alueensa tapahtumat keskitetysti aluesihteerille.
  • aluesihteeri kokoaa lehteen Rovaniemen kaupungin eri toimijoilta tulevat tiedotteet.
  • aluesihteeri kokoaa aineiston ja toimittaa sen kopiolaitokselle painettavaksi
  • kopiolaitos toimittaa lehdet postin jaettavaksi kaikkiin aluelautakunta-alueen talouksiin

Seuraava tiedotuslehti ilmestyy loka-marraskuun vaihteessa. 

Tarvittaessa tiedotuksessa voidaan käyttää myös Lappilainen -lehteä.

Päätös

Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan
ehdotuksen mukaisesti. Lautakunta päätti, että alueen yhteyshenkilö on Pirjo Riskilä.

Tiedoksi

aluelautakunta-alueen yhdistykset

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Yläounasjoen aluelautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.00

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi