Yläounasjoen aluelautakunta, kokous 25.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Alueellisten palvelujen johtaja
Hankintapäätös:
§ 24 Uimahallikuljetukset syksy 2018 / Yläounasjoki, 14.09.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta merkitsee edellä olevan viranhaltijapäätöksen tiedoksi ja päättää,​ että aluelautakunta ei käytä otto-​oikeutta edellä olevaan päätökseen. Aluelautakunta toteaa,​ että alueellisten palveluiden johtajan päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan
ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi