Yläounasjoen aluelautakunta, kokous 25.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Yläounasjoen aluelautakunnan osavuosikatsaus 1-8 2018

ROIDno-2017-1147

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 27.11.2017 § 566 hyväksymän vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan:

”Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä."

"Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."

”Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin."

Elokuun kirjanpito valmistui 17.9.2018. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentin tulisi olla elokuun jälkeen 66,67 %. Yläounasjoen aluelautakunnan käyttöprosentti on elokuun jälkeen 49,54 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Yläounasjoen aluelautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–31.8.2018 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan
ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi