Yläounasjoen aluelautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Tietosuojan verkkokoulutus

ROIDno-2018-3207

Valmistelija

  • Virpi Stenberg, virpi.stenberg@rovaniemi.fi
  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 13.5.2019 § 173, että  osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi ja tietosuojaan liittyvien periaatteiden noudattamiseksi henkilökunta ja luottamushenkilöt suorittavat tietosuojakoulutuksen verkkokoulutusympäristössä 30.11.2019 mennessä. Koulutus on kaikille pakollinen.

Onnistunut tietosuojan toteutus edellyttää, että työntekijät ja luottamushenkilöt ovat tietoisia tietosuojaan liittyvistä asioista. Sähköiset palvelut yleistyvät kaiken aikaa ja niiden myötä tietoturvan ja tietosuojan merkitys kasvaa. Kaupungin on ylläpidettävä kuntalaisten ja eri sidosryhmien luottamusta kaupungin tarjoamiin perinteisiin ja sähköisiin palveluihin sekä niiden tietoturvan, tietosuojan ja yksityisyydensuojan toteutumiseen.

Tietosuojan verkkokoulutus toteutetaan sähköisellä verkko-oppimisalustalla, jossa henkilö voi ajasta ja paikasta riippumatta suorittaa tietosuojan peruskoulutuksen. Alustalla on oppimateriaali, jossa opetetaan keskeisimmät tietosuojaan liittyvät perusteet, periaatteet ja oikeudet. Koulutus sisältää lopputestin, joka koulutuksen läpäisemiseksi on suoritettava hyväksytysti.

Koulutusympäristössä käydään läpi tietosuojaan liittyvät perusasiat, jotka jokaisen työntekijän ja luottamushenkilön tulisi hallita. Koulutuksen tavoitteena on kehittää tietosuojaosaamista, asenteita ja toimintatapoja. Koulutusympäristön avulla kartoitetaan henkilöstön ja luottamushenkilöiden osaamista sekä mahdollista lisäkoulutustarvetta.

Koulutuksen suoritettuaan, henkilö:

  • ymmärtää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) perusteet, periaatteet ja oikeudet
  • tuntee EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset ja niiden vaikutukset organisaatiolle
  • oppii katsomaan työtehtäviään ja organisaation prosesseja tietosuojan näkökulmasta

Koulutusympäristössä on luottamushenkilöille oma linkki, josta kirjaudutaan koulutukseen. Linkki on kerrottu liitteenä olevassa Tietosuojan koulutusympäristön käyttäjäohjeessa.

 Luottamushenkilöt suorittavat koulutuksen omalla ajallaan.

Koulutusympäristön käyttö on kustannustehokasta kaupungille, koska koulutusympäristön avulla saadaan koulutettua koko henkilöstö ja luottamushenkilöt hankkimatta erillisiä koulutuspäiviä. Koulutusympäristö on lisäksi ajasta ja paikasta riippumaton, joten koulutuksen suorittaminen voidaan jaksottaa, ts. kaikki eivät ole koulutuksessa yhtä aikaa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakuntien jäsenet sitoutuvat toteuttamaan tietosuojan verkkokoulutuksen sähköisellä verkko-oppimisalustalla ja suorittamaan hyväksytysti lopputestin kaupunginhallitusen päätöksen mukaisesti vapaasti valitsemanaan ajankohtana 30.11.2019 mennessä. 

 

Päätös

Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti, että aluelautakunnan jäsenet suorittavat tietosuojan verkkokoulutuksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Yläounasjoen aluelautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi