Yläounasjoen aluelautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kehittämistukien jatkohaku 2019 / Yläounasjoki

ROIDno-2019-110

Valmistelija

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Aluelautakunnille myönnettiin Rovaniemen kylien kehittämisäätiön määrärahoista kehittämistoimintaan raha, jonka käytöstä lautakunnat ovat saaneet itse päättää. Tämän lisäksi kaupungin budjetista aluelautakunnille myönnettiin 10 000 euroa/aluelautakunta, joka aikoinaan korvamerkittiin ympäristönhoitohankkeisiin. Tätä määrärahaa ei huomioitu vielä kevään jaossa, eli se on käyttämättä. Lapin ammattikorkeakoulun kanssa on käyty neuvottelut maisemanhoitosuunnitelmien toteuttamisesta oppilastyönä. Aluelautakuntien yhteiskokouksessa 28.5.2019 kaikki lautakunnat ilmoittivat kiinnostuksen hankkeelle. Yläounasjoen aluelautakunta on päättänyt järjestää aiheesta alueella yhteisen tiedotustilaisuuden.

Liitteenä on yhteenveto ja aluelautakuntakohtaiset taulukot kehittämismäärärahojen käytöstä, sidonnasta ja loppuvuoden aikana käytettävissä olevista määrärahoista. 

Kulttuuri- ja liikuntatoimen määrärahat tulevat toteutumaan suunnitellusti.  

Kotiapukuponkia käytetään edelleen heikosti kaikilla muilla alueilla lukuun ottamatta Yläkemijokea. Sinne kuponkeja on myönnetty 4 800 eurolla, joista on maksettu 782,17 euroa. Käytäntö on osoittanut, että kaikki eivät myönteisestä päätöksestä huolimatta käytä kuponkia.

Kotiapukupunkihakemuksia Yläounasjoen alueelta ei ole tullut ja niihin on varattu 4 000 euroa. 

Kehittämistoimenpiteisiin on käytettävissä liitteenä olevan laskelman mukaan loppuvuodelle 27 760,31 euroa.

Yläounasjoen alueltautakunta on päättänyt keskittyä kehittämisen toteutuksessa seuraaviin toimenpiteisiin:

 • yhteisöllisyyden lisääminen (kulttuuri- ja puuhasteluillat)
 • turvalliset liikuntamahdollisuudet (kylien hiihtoladut kartalle ja polkujen kuntokartoitukset)
 • maisemanhoito

Yläounasjoen kyläyhdistyksille on lähetetty 5.7.2019 kysely, jossa yhdistyksiä on pyydetty kartoittamaan kunnostustarpeet kylien laavuille, veneenlaskupaikoille, kuntoradoille ja luontopoluille. Hakemukset toimitetiin 15.8.2019 mennessä aluelautakunnan puheenjohtaja Brenda Hervalle. 

Määräaikaan mennessä hakemuksia saatiin kaksi kappaletta seuraavasti:

Lohinivan kyläyhdistys - Portaiden toteutus laavulta rantaan

Puutavara 1 000 €, kuivabetoni 100 €, kiinnitystarvikkeet 160 €, yhteensä 1 260 euroa. Lisäksi hankkeen toteutus vaatii talkootyötä (4 hlöä x 4 pv x 8 h/pv) 128 h x 15 €/h = 1 920 euroa.

Porokarin kyläyhdistys - hiihtoladun/kävelyreitin kunnostus (raivaus, sillan rakentaminen, pohjan tasoitus ja levennys) 

Kaivuutyö 600 €, sillan materiaalit 300 €, mönkijän käyttö 100 € = 1 000 euroa. Lisäksi hankkeen toteutus vaatii talkootyö 20 h x 15 €/h = 300 €    

Törmängin kyläyhdistys on lisäksi lähettänyt 5 000 euron avustushakemuksen Iso-Törmänkijärven kunnostussuunnitelman luvituksesta aiheutuvien kulujen kattamiseen. Vesistöihin on toteutettu vuosien varrella seuraavia toimenpiteitä:

 • järven vedenpintaa on 1950 luvulla laskettu lisämaiden toivossa
 • uittoa varten Väli- ja Törmänkijoki oiottiiin, syvennettiin ja perkattiin
 • Välijoen siltatyömaalla 1970-luvulla TVH muokkasi ja roppasi jokea
 • kyläläiset halusivat omatoimisesti pelastaa järvensä ja vahvistivat Välijoen kosken niskalla olevaa kivisiltaa vuonna 1992, jolloin vedenpinta nousi, vesikasvustoa niitettiin ja särkikalaa nuotattiin.

Välijoen padosta tehtiin2010-luvulla viranomaisille kantelu ja vedottin, että se on tehty ilman lupaa. Tämän seurauksena viranomaiset vaativat padon laillistamista. Kyläläiset tekivät vuosien varrella useita esityksiä ja selvityksiä, jotka eivät olleet riittäviä viranomaisille. Vuonna 2018 kyläyhdistys palkkasi Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelut Oy:stä Jouni Taipaleen laatimaan vesistön kunnostussuunnitelmat, jotka jätettiin viranomaiskäsittelyyn 19.12.2018.Lupahakemus on saamassa viranomaisten hyväksynnän. Aluehallintovirasto perii luvasta 10 000 euroa, josta ELY-keskus on lupautunut maksamaan puolet 5 000 euroa. Padon rakentaminen tulee suunnitelmien mukaan maksamaan 35 979 euroa. Kyläyhdistyksen tavoitteena on toteuttaa työ mahdollisimman pitkälle talkootyönä, jolloin kulut oleellisesti pienenevät.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta vahvistaa kylät, joihin toteutetaan maisemanhoitosuunnitelmat ja varaa toteutukseen 7 000 euron määrärahan.

Aluelautakunta pääättää myöntää seuraavat avustukset:

 • Lohinivan kyläyhdistykselle 1 260 euroa portaiden rakentamiskustannuksiin. 
 • Porokarin kyläyhdistykselle 1 000 euroa hiihtoladun/kävelyreitin kunnostustoimenpiteisiin
 • Törmängin kyläyhdistykselle 5 000 euroa viranomaisille meneviin lupamaksuihin.

Aluelautakunta julistaa kyläyhdistyksille haettavaksi kehittämismäärärahoja yhteensä 13 500 euroa.

Hankkeet tulisi suunnata pääasiallisesti yhteisöllisyyden lisäämiseen  (kulttuuri- ja puuhasteluillat) ja turvallisiin liikuntamahdollisuuksiin (kylien hiihtoladut kartalle ja polkujen kuntokartoitukset)

Hakuaika päättyy 4.10.2019

Hankkeiden toteutus on mahdollista ajoittaa vuodelle 2020.

 

Päätös

1. Lohinivan kyläyhdistys ry:

Jäsen Kati Koukkula poistui esteellisenä Lohinivan kyläyhdistys ry:n asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, 5 kohta) klo 17:38 - 17:40.

2. Porokarin kyläyhdistys ry:

Jäsen Ritva Määttä poistui esteellisenä Porokarin kyläyhdistys ry:n asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, 5 kohta) klo 17:38 - 17:40.

Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti. 

 


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Yläounasjoen aluelautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi