Jätkänkynttilä silta

Yläounasjoen aluelautakunta, kokous 9.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kehittämis- ja toimintatuet 2019 jatkohaku / Yläounasjoki

ROIDno-2019-110

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Aluelautakunta on päättänyt kokouksessaan 28.8.2019 § 33 käynnistää kehittämistukien jatkohaun.

Tukea on mahdollisuus myöntää rekisteröidyille kyläyhdistyksille yhteensä 13 500 euroa. Tämän lisäksi lautakunta linjasi maisemanhoitotoimenpiteisiin 7 000 euroa.

Määräaikaan 4.10.2019 mennessä alueelta tuli hakemukset Lohinivan kyläyhdistys ry:ltä ja Porokarin kyläyhdistys ry:ltä. Haettavien avustusten yhteismäärä oli 9 617,10 euroa.  

Yhteenveto määrärahojen käytöstä on liitteenä.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta päättää myöntää avustukset kyläyhdistyksille liitteen mukaisesti.

Maisemanhoitosuunnitelman toteuttamiseen varattu 7 000 euron määräraha osoitetaan Marrasjärven kyläyhdistys ry:lle käytettäväksi em. tarkoitukseen Yläounasjoen aluelautakunnan kylillä.

Lisäksi lautakunta siirtää käyttämättä jääneitä määrärahoja 3 879 euroa käytettäväksi Alaounasjoen aluelautakunnalle saapuneiden kehittämishankkeiden toteuttamiseen.

Hankkeiden toteutus on mahdollista ajoittaa vuodelle 2020.

Päätös

Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.

Jäsen Seppo Uurtamo saapui tämän asian käsittelyn ajaksi klo 12.08. Jäsen Seija Ylitalo poistui Marrasjärven kyläyhdistys ry:n asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, 5 kohta), jäsen Kati Koukkula poistui Lohinivan kyläyhdistys ry:n asiasta käydyn kesustelun ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, 5 kohta), jäsen Jukka Pallari poistui Porokarin kyläyhdistys ry:n asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, 5 kohta).

Tiedoksi

Lohinivan kyläyhdistys ry, Porokarin kyläyhdistys ry, Marrasjärven kyläyhdistys ry

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Yläounasjoen aluelautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.