Ympäristölautakunta, kokous 22.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Ilmoitusasiat

Perustelut

Eurofins Ahma Oy:n raportti Tervolan jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2018, Tervola.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Vapo Oy:n ja Simon Turvejaloste Oy:n turvetuotantoalueiden velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2018, Ranua, Rovaniemi, Tervola, Kolari.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee Napapiirin Residuum Oy:n poikkeuslupahakemusta saada loppusijoittaa yli 10 prosenttia orgaanista ainesta sisältävää jätettä Kuusiselän kaatopaikalle. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Napapiirin Residuum Oy:n valituksen Rovaniemi.

Lapin aluehallintoviraston lupa Lohijokitiimi ry:lle poiketa kiellosta siirtää kaloja Kemijokisuun merialueelta Kemi- ja Ounasjoen pääuomaan sekä pääuomaan laskeviin sivujokiin, Tervola, Rovaniemi.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös St1 Oy:n ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöllä 698-409-22-69, 698-409-22-186 ja 698-895-2-6 (os. Sodankyläntie 715, Napapiiri), Rovaniemi.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen täydennys päätökseen, jolla Mawson Oy:lle on myönnetty lupa poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä. Täydennys koskee muutoksia inventoijissa ja näytteenottajissa, Rovaniemi, Ylitornio.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Turveruukki Oy:n hakemuksesta Karsikkosuon turvetuotantoalueen jälkihoitotoimien vahvistamiseksi, Ranua.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Keski-Kemijoen kalastusalueen oikaisuvaatimuksesta, joka koskee keski-Lapin Voima Oy:lle Näskä- ja Paattinkijärven säännöstelystä määrätyn kalatalousmaksun käyttösuunnitelmaa vuosille 2016-2020, Ranua ja Rovaniemi.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Metsähallituksen hakemuksesta Teurajärven keskivedenpinnan nostamiseksi ja vesilain mukaisen luvan nro 70/73/II rauettamiseksi, Kolari.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Kemijoki Oy:n hakemuksesta, joka koskee Sierilän voimalaitoksen päätöksen nro 32/11/2 lupamääräyksen 7 mukaista suunnitelmaa sekä suojapenkereen 2 vesitalouslupaa ja valmistelulupaa, Rovaniemi.

Pöyry Finland Oy:n raportti Varessuon velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2018, Ranua.

Oy Teboil Ab:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman (Teboil Kolari, Jokijalantie 1) rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toiminta on rekisteröity 7.5.2019. Kolari

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös, jolla on myönnetty jatkoaikaa Mawson Oy:n malminetsintäluvalle nimeltä “Korkiakoivikko” (lupatunnus ML2012:0168), Rovaniemi.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös: Muonion paliskunnan, Destination Lapland Oy:n, Jounin kauppa Oy:n, Ylläksen matkailuyhdistys ry:n, Ylläksen ystävät ry:n ja Äkäslompolon kyläyhdistys ry:n sekä Vesiluonnon puolesta ry:n ja Oy Pro-Hydro Ab:n valituksesta ympäristönsuojelulain mukaisesta ilmoitusasiasta, Hannukainen Mining Oy.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi