Ympäristölautakunta, kokous 22.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Lausunto Ranuan kirkonkylän asemakaavan korttelin 46 kaavamuutosehdotuksesta

ROIDno-2019-1615

Valmistelija

  • Pentti Ylitalo, pentti.ylitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Ranuan kunnanhallitus on pyytänyt ympäristölautakunnalta lausuntoa Ranuan kirkonkylän asemakaavan korttelin 46 kaavamuutosehdotuksesta.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laatia ajantasainen asemakaava, joka vastaa kunnan maankäytön kehittämisen tarpeisiin. Asemakaavamuutoksella suunnitellaan asuinalue taajamakuvallisesti ja taajamarakenteellisesti keskeiselle paikalle Ranuansalmen rannalle kirkonkylän keskusta-alueen tuntumaan. Asemakaava tukeutuu Kirkonkylän osayleiskaavan tavoitteisiin. Ehdotusvaiheessa olevassa osayleiskaavassa tavoitteena on Ranuan kirkonkylän säilyminen kunnan keskeisimpänä asumisen sekä elinkeinojen ja palvelujen alueena. Erityisesti asumisen osalta tärkeää on vetovoimaisten ja houkuttelevien asuinpaikkojen takaaminen mm. vesistöjä hyödyntämällä. Ranuan keskustan yleiskaava on parhaillaan ehdotusvaiheessa (2019/05). Yleiskaavassa on esitetty uusille asuinalueille varauksia. Yleiskaavassa on todettu: ” Asumisen osalta tärkeää on vetovoimaisten ja houkuttelevien asuinpaikkojen takaaminen mm. vesistöjä hyödyntämällä. Ranualla tarve asumisen uusille alueille on pieni. Viime vuosina uusia rakennuslupia asuinrakennuksille on myönnetty alle 5 kpl/vuosi/asunto. Kaavassa on kuitenkin varauduttu myös suunnitteilla olevan Suhangon kaivoksen avaamiseen. Kaivoksen tuloon valmistautuminen vaatii kunnalta mm. suunnitelmia palveluiden ja asumisen järjestämiseksi, jotta kaivoksen työntekijöitä saadaan houkuteltua Ranuan asukkaiksi. Sairaalan ympäristö soveltuu erinomaisesti asuinrakentamiseen keskeisen sijainnin ja järvimaiseman vetovoimaisuuden vuoksi. Osa asuinnoista voidaan osoittaa mm. palveluasunnoiksi.

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Ranuan kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksesta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ranuan kunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi