Ympäristölautakunta, kokous 22.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2020

ROIDno-2019-1543

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.4.2019 hyväksynyt talousarvion laadintaohjeen vuodelle 2020. Käyttötalouden määrärahat ovat yhteensä 378,6 M€. Päätöksen mukaan toimielinten tulee valmistella talousarvioesityksensä 17.6.2019 mennessä.

Ympäristölautakunta hoitaa hallintosäännöllä osoitetut kaupungin rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon lakisääteiset viranomaistehtävät. Lautakunta hoitaa myös seudullisesti kuntien välisten yhteistyösopimuksien mukaisesti ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät Ranuan, Pellon, Ylitornion, Kolarin kunnissa ja vuoden 2019 alusta ympäristönsuojelun Tervolan kunnassa. Lisäksi lautakunta hoitaa Ylitornion kunnan rakennusvalvonnan sekä sillä on osaa rakennusvalvontaa koskeva yhteistyösopimus Ranuan kunnan kanssa. Pelastuspalvelut ostetaan Lapin Liitolta.

Ympäristölautakunnan määräraha vuonna 2019 on 6,47 M€. Kaupunginhallitus päätti vuoden 2020 talousarvion laadinnan perustaksi ympäristölautakunnalle raamiksi 6,05 M€. Vähennystä vuoteen 2019 on 418 698 €. 

Ympäristölautakunnan talousarvion 2020 valmistelu perustuu seuraaviin kohtiin:

Merkittävimmät kustannuskasvun tekijät:

- Pelastuslaitoksen maksuosuus TA2019 on 4 831 764 €. Arvio vuoden 2020 maksuosuudesta on 4 950 591 €. Maksuosuuden kasvu on 118 827 €. Pelastuslaitoksen maksuosuuksista päättää Lapin Liitto.

- Ympäristövalvonnan henkilöstökulut TA2019 ovat 2 360 639€. Arvio vuoden 2020 henkilöstökuluista on 2 427 115 €. Henkilöstökulujen kasvu on 76 476 €. Kasvu johtuu teknisten uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta, palkkojen yleiskorotuksista ja täysien lomarahojen maksusta vuonna 2020.

- Ympäristövalvonnan väistötiloista koituva vuokranlisäys on 50 000 € vuodelle 2020.

Merkittävimmät tulojen lisäykset:   

- Lupamaksujen ja taksojen korotusten myötä odotetaan vuonna 2020 saatavan lisätulojen yhteensä 100 000 €. 

- AVI:n maksuosuuksien tarkistus tuo lisätuloja vuodella 2020 noin 50 000 €.

Talousarvion 2020 laadinnan yhteydessä on tehty tarkennuksia palvelualueen menoeriin, joiden kautta on saavutettu yhteensä 71 339 €:n säästö.

Pelastuslaitoksen maksuosuus muodostaa erittäin merkittävän osan ympäristölautakunnan määrärahasta (82 % toimintakatteesta). Maksuosuus määräytyy kunnan asukasluvun ja toteutuneiden kustannusten perusteella. Säästötoimia voidaan kohdentaa tosiasiallisesti ympäristölautakunnan omaan  lakisääteiseen palvelutuotantoon.

Esitetyllä määrärahalla voidaan tuottaa ympäristölautakunnan palvelut lähes nykyisellä tasolla. Kaupunginhallituksen ympäristölautakunnalle antaman raamin mukaisella määrärahalla joudutaan ympäristövalvonnan palvelutasoa laskemaan merkittävästi.

 

Ympäristövalvonta (Ympäristöltk) Tilinpäätös Talousarvio TAES Ero €
  2018 2019 2020 20-19
TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 734 929 1 499 200 1 636 200 137 000
TOIMINTAKULUT/MENOT -7 493 333 -7 967 898 -8 114 558 -146 660
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 758 404 -6 468 698 -6 478 358 -9 660

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2020 talousarvioon ympäristölautakunnan määrärahaksi 6,48 M€.

Ympäristölautakunta esittää liitteenä olevan alustavan ympäristölautakunnan talousarviokortin 2020 liitettäväksi kaupungin talousarvioon. 

 

 

 

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, Jussi Päkkilä, Jari Airaksinen, Jukka Ylinampa

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi