Ympäristölautakunta, kokous 26.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Eurofins Ahma Oy:n raportti Lapin Nahka Oy:n nahkatehtaan ja turkismuokkaamon velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2018, Rovaniemi.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Heinuvaaran leirialueen jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2018, Rovaniemi.

Ei-julkinen kanteluasia.

Jätehuoltojaoston päätös 4.6.2019 12 § Jätehuoltoviranomaisen päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä, linkki päätökseen:

http://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Jaumltehuoltojaosto

Kehotus 698-407-5-126

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöllä 698-409-18-120 (Someroharjun varuskunta-alue), Rovaniemi.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös St1 Oy:n ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöllä 698-1-9906-0 (Hallituskatu 22), Rovaniemi.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Oy Teboil Ab.n ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöillä 698-1-9906-0 ja 698-1-9903-0 (Hallituskatu 29), Rovaniemi.

Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätökset avustuksen myöntäminen rakennusperinnön hoitoon 698-402-16-49 Autti, 698-401-30-148 Niskanperä, 698-3-9815-5 3-kaupunginosa, 698-401-27-4 Paavalniemi, 698-402-44-10 Vanttauskoski, 698-408-32-115 Sinettä, 698-409-2-47 Vitikanpää, 698-408-39-1 Sonka.

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myönteinen päätös Lapin ely-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen esityksestä Martimojoen sillan purkamisen ja uuden sillan rakentamisen aikaiseksi vedenlaadun tarkkailusuunnite

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myönteinen päätös Rautaruukki Oyj:n hakemuksesta Rautuvaaran rikastushiekka-alueen sulkemisen yhteydessä rakennetun vesialtaan tyhjentämiseksi, Kolari.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myönteinen päätös Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden hakemuksesta Vaattojärven ruoppaamiseksi ja pohjakynnyksen rakentamiseksi Venejokeen, Kolari.

lmaksi, Ylitornio.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toiminta on rekisteröity 17.5.2019, Rovaniemi.  

Pöyry Finland Oy:n  raportti Turveruukki Oy:n Lapin turvetuotantoalueiden velvoitetarkkailujen tuloksista vuodelta 2018.

Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston lausuntopyyntö, joka koskee Tunturi-Lapin Vesi Oy:n, Kolarin uuden jätevedipuhdistamon ympristölupahakemusta. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta antaa lausuntoa.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös, Samuli Keskitalon valituksesta, joka koski ympäristölautakunnan 30.5.2019 § 75 päätöstä.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee Meri-Lapin ympäristölautakunnan tekemää päätöstä koiratarhauksen aiheuttamista haitoista Tervolan kunnassa. Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut päätöksen osittain ja palauttanut asian kumotuilta osin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö koskien asemakaavan muutosehdotusta osoitteessa Pohjolankatu 37. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta lausunnon antamiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Lisäys: Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston lausuntopyyntö, Sierilän voimalaitoksen päätöksen nro 32/11/2 lupamääräyksen 9c mukainen selvitys, Rovaniemi. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvatta antaa lausuntoa.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi