Ympäristölautakunta, kokous 26.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Lausunnot Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon lupahakemuksen osittaisesta perumisesta, Pajala, Ruotsi

ROIDno-2019-1884

Valmistelija

  • Sannamari Pehkonen, ympäristötarkastaja, sannamari.pehkonen@rovaniemi.fi
  • Kimmo Aaltonen, terveystarkastaja, kimmo.aaltonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää Kolarin, Pellon ja Ylitornion kuntien ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiselta lausuntoa Ruotsin Luonnonsuojeluviraston Uumajan käräjäoikeuden maa- ja ympäristötuomioistuimeen jättämästä hakemuksesta, joka koskee Ruotsin Pajalan kunnassa sijaitsevan Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon lupapäätöksen osittaista peruuttamista (LAPELY/3705/2018). Lausuntoa pyydetään 25.6.2019 mennessä. Lausunnolle on sähköpostitse 6.6.2019 myönnetty lisäaika 1.7.2019 asti. ELY-keskus toimittaa lausunnon edelleen Uumajan käräjäoikeuden maa- ja ympäristötuomioistuimeen.

Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon luvan on myöntänyt Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio 20.8.2010 (M 11/09) ja sen haltija on nykyään Kaunis Iron AB. Luonnonsuojeluviraston peruuttamishakemus ei koske päätöksessä annettuja alueen jälkikäsittelyyn sekä ympäristövahinkovakuuksien asettamiseen liittyviä lupamääräyksiä (määräykset 20, 22, 23 ja 24).

Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon toiminnot sijoittuvat siten, että niillä voi olla Suomen ja Ruotsin rajan ylittäviä vaikutuksia. Näin ollen hakemus kuulutetaan Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen mukaisesti myös Suomen puolella.

Lausunnot

Kolarin, Pellon ja Ylitornion kuntien ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena toimii Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Ympäristötarkastaja:

Ympäristötarkastaja ehdottaa, että Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle  annetaan seuraava Kolarin, Pellon ja Ylitornion kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen (jäljempänä ympäristönsuojeluviranomainen) lausunto:

Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon toiminnalla voi olla merkittäviä vaikutuksia myös Suomen puolelle erityisesti Kolarin, Pellon ja Ylitornion kuntien alueilla virtaavaan Muonionjokeen. Kaunis Iron AB:llä on Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission (jäljempänä SRRJK) luvan M 11/09 perusteella lupa purkaa prosessi-, kaivos- ja viemärivesiä Muonionjokeen.

Ympäristönsuojeluviranomainen on huolestunut Muonionjokeen kohdistuvasta kuormituksesta sekä Kaunis Iron AB:n laitoksen toimintaan liittyvistä merkittävistä riskeistä, jotka ovat osittain seurausta SRRJK:n myöntämän luvan ylimalkaisuudesta mm. vesistövaikutusten tarkkailun suhteen sekä laitoksen toiminnassa todetuista puutteista. Lisäksi Kaunis Iron AB:n ja mahdollisen Hannukaisen kaivoksen toiminnalla on yhteisvaikutuksia Muonionjoessa, eikä näitä vaikutuksia ole toistaiseksi huomioitu riittävässä määrin tai lainkaan. Yhteisvaikutukset muodostavat merkittävän riskin ympäristön pilaantumisesta.  Kaunis Iron AB:n purkuputki sijaitsee Muonionjoessa Ruotsin puolella noin 12 km ylempänä Hannukaisen kaivoksen suunniteltua purkuputken sijaintia ja noin 8 km ylempänä Äkäsjoen yhtymäkohtaa Muonionjokeen Suomen puolella.  

SRRJK:n luvassa ei ole mainintaa eikä arviota toiminnan vaikutuksista Muonionjokeen. Luvassa todetaan, että yhtiön on pyrittävä rajoittamaan ylivuotoa purkuvesistöihin niin pitkälle, kuin se on teknisesti mahdollista. Raja-arvo on annettu vain kuiva-aineen hehkutusjäännökselle. Kuitenkin yhtiö ilmoittaa purkavansa avolouhoksen liikavesiä Muonionjokeen, esimerkiksi kun vettä tulee lumien sulaessa liikaa. Kaunis Iron AB:n kaivostoiminnan Muonionjokeen kohdistuvien vesistövaikutusten näytteenottoon ja seurantaan liittyy merkittäviä puutteita ja epävarmuutta. Purkuputken suu on lähellä rantaa eikä sekoittumista päävirtaan ole varmistettu. Virtaamien ollessa kevättalvella jääkannen alla hitaita, huonosti sekoittuneet purkuvedet voivat muita vesimassoja raskaampina edetä joessa purkupaikalta pohjanmyötäisesti alavirtaan. Vuoden 2014 ympäristöraportin mukaan Muonionjokeen purettavan veden mittauspisteet sijaitsevat noin 650 m ylävirtaan ja 1200 m alavirtaan purkupaikasta. Luonnonsuojeluviraston katselmuksessa 30.5.2018 kerrottiin kuitenkin että näytteet otetaan noin 300 m purkuputken suulta ylävirtaan ja noin 300 m alavirtaan. Katselmuksessa kerrotun perusteella ja myös vuosiraporttien perusteella ne sijaitsevat lähellä rantaa eivätkä päävirrassa. Näytteenotto ei näin ollen välttämättä lainkaan kuvasta joen päävirran tilannetta, josta suojaisten lahtien ja rantavyöhykkeen vedenlaatu voi poiketa merkittävästi. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomainen esittää huolensa siitä, että vierailulla 30.5.2018 kävi ilmi, että vesistövaikutusten tarkkailuun kuuluvan näytteenoton suorittaa kaivoksen henkilökunta, eikä ulkopuolinen riippumaton taho. Kyseenalaiseksi jäi myös onko/kuinka näytteenottajien pätevyys todennettu.

Kaivoksen alueen kaikki vedet virtaavat Kaunisjärven kautta Kaunisjokeen, joka laskee Muonionjokeen. Toiminnan seurauksena on myös tapahtunut mm. voimakasta pohjaveden pinnanlaskua soidensuojeluohjelmaan kuuluvalla Kokkovuoman suoalueella ja tällä on ollut vaikutuksia alueen vesitasapainoon. Pohjaveden pinnanlaskulla on hyvin todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia suoalueen luontotyyppeihin ja muihin luonnonarvoihin. Pohjaveden pinnan laskulla voi olla vaikutusta myös Muonionjokeen, kun suoalueelta laskevien uomien ja jokien vesitasapaino muuttuu.     

Sen lisäksi että alue sijaitsee Tornion Ja Kalixin jokijärjestelmän Natura-alueelle (Torne och Kalix älvsystem SE082020430) on sillä vaikutuksia Tornionjoen ja Muonionjoen vesistöalueen Natura-alueelle (FI1301912). Natura –verkostoon sisällytettyjen alueiden tavoitteena on ylläpitää luontotyyppien ja lajien suojelutason säilymistä suotuisana. Kaikkia Natura-alueiden sisällä olevia luontodirektiivissä mainittuja luontotyyppejä ja lajeja pidetään lähtökohtaisesti herkkyydeltään suurina. Tornion-Muonionjoen vesistöalueen herkkyyttä lisää vielä se, että Tornion-Muonionjoki on Itämeren alueen suurin joki, jossa on luontaisesti lisääntyvä lohikanta ja luontaisesti lisääntyviä meritaimenkantoja. Toiminnalle ei ole tehty Natura-vaikutusarviota.

Vesipuitedirektiivin mukaisessa luokituksessa Muonionjoki on tällä hetkellä luokassa erinomainen, eikä sen tilan heikentäminen ei ole direktiivin vesiympäristöä koskevien tavoitteiden mukaista. Kaivostoiminnan vaikutukset voivat ulottua laajalle, mm. metallien kulkeutuessa vesistössä. Kaunis Iron AB:n toiminta on jo aiheuttanut mm. metallipitoisuuksien nousua ainakin Patojoessa ja Kaunisjoessa sekä kalastossa.

SRRJK:n luvan ylimalkaisuuden vuoksi ympäristönsuojeluviranomaisen käsityksen mukaan myöskään laitoksen valvonta ei ole voinut olla sillä tasolla kuin vastaavien laitosten valvonta nykypäivänä ja nykyisten kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn mukaisesti tulisi olla. Laitoksella käytössä olevaa tekniikkaa ja ratkaisuja ei kaikilta osin ole lupaharkittu. Kaunis Iron AB:n ja sen edeltäjien toiminta on aiheuttanut merkittäviä ympäristöön kohdistuvia riskejä mm. puutteellisesti rakennettujen patorakenteiden seurauksena. Vesistöjen kannalta poikkeukselliset tilanteet ja onnettomuudet aiheuttavat erittäin suuren riskin. Vuodenaikaisvaihtelut tulee pystyä hallitsemaan.

Ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan Ruotsin Luonnonsuojeluvirasto on perustellusti esittänyt SRRJK:n luvan M 11/09 osittaista peruuttamista, siltä osin kuin se on esittänyt. Luonnonsuojeluviraston hakemuksessa on perustellusti esitetty että kaivoksen ja rikastamon toimintaa ei ole toteutettu SRRJK:n luvan mukaisesti. Vaikka toiminta olisi ko. luvan mukaista, toiminnan vaikutuksia ei ole arvioitu nykylainsäädännön mukaisesti eikä mm. riittäviä lupaehtoja Muonionjokeen johdettavan veden laadulle täten ole voitu asettaa. Ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan nykyistä kaivostoimintaa ei myöskään voida sallia ko. luvan perusteella.

Terveysvalvonnan johtaja:
Terveysvalvonnan johtaja ehdottaa, että Lapin elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselle annetaan seuraava terveydensuojeluviranomaisen lausunto:

Terveydensuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan Ruotsin Luonnonsuojeluvirasto on perustellusti esittänyt SRRJK:n luvan M 11/09 peruuttamista, siltä osin kuin se on esittänyt.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ja terveysvalvonnan johtajan ehdotusten mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; Kolarin, Pellon ja Ylitornion terveydensuojeluviranomainen - Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi