Ympäristölautakunta, kokous 26.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuasemien rakennuslupapäätöstä koskevan valituksen johdosta

ROIDno-2018-518

Valmistelija

  • Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja, pentti.ylitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta myönsi 28.2.2018 § 29 rakennusluvan 2018-72 Kemijoki Oy:lle Sierilän vesivoimalaitoksen rakennusten rakentamiselle. Alli Ovaskainen, Juha Ovaskainen, Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry ja Suomen luonnonsuojeluliitto Rovaniemi ry valittivat päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätöksellään 12.3.2019  päätösnumero 19/0049/1 kumosi Rovaniemen ympäristölautakunnan päätöksen ja hylkäsi Kemijoki Oy:n hakemuksen.

Kemijoki Oy on jättänyt Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituslupahakemuksen ja valituksen asiassa. Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Rovaniemen ympäristölautakunnalta selitystä valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta. Määräpäivä selityksen antamiselle lähetteessä oli 10.6.2019, johon on saatu jatko 8.7.2019 saakka.

Rakennustarkastaja:

Rovaniemen ympäristölautakunta uudistaa asiassa kaiken sen, mitä lautakunta on asiassa aikaisemmin lausunut. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Korkein hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi