Jätkänkynttilä silta

Ympäristölautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Lausunto Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Lapin ELY-keskus) koskien ohitustien rakentamista Rovaniemen Hirvaalle

ROIDno-2019-2267

Valmistelija

  • Sari Sivonen, ympäristötarkastaja, sari.sivonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue on pyytänyt Rovaniemen kaupungin lausuntoa YVA-menettelyn soveltamistarpeesta koskien ohitustien rakentamista Rovaniemen Hirvaalle. Hankkeen suunnittelija ja toteuttaja on Lapin ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue. Ympäristöministeriö on 24.4.2019 antamallaan päätöksellä määrännyt Lapin ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen tekemään päätöksen YVA-menettelyn soveltamisesta ohitustien rakentamiseen. Hankkeen suunnittelija ja toteuttaja esittää, ettei hankkeessa ole tarpeen soveltaa YVA-menettelyä.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan YVA-asiat kuuluvat ympäristölautakunnan toimivaltaan. Asiaa käsiteltiin myös maankäyttöryhmässä 23.8.2019.

Ympäristötarkastaja:

Ympäristötarkastaja ehdottaa, että Lapin ELY-keskukselle annetaan seuraava ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto: 

Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa esityksestä. Hankkeen suunnittelijan ja toteuttajan tekemän ympäristöselvityksen perusteella hankkeen todennäköiset ympäristövaikutukset eivät ole laajuudeltaan  ja laadultaan YVA-lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin hankkeisiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ympäristönsuojeluviranomainen on samaa mieltä ympäristöselvityksen johtopäätöksistä. Lisäksi hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan perusteellisemmin tiensuunnitteluprosessissa tie- ja rakennussuunnittelun aikana. 

Terveysvalvonnan johtaja:

Terveysvalvonnan johtaja ehdottaa, että Lapin ELY-keskukselle annetaan seuraava terveydensuojeluviranomaisen lausunto:

Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa esityksestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ja terveysvalvonnan johtajan ehdotusten mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

 

Ympäristölautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 17.17 - 17.23.

 

Terveysvalvonnan johtaja Pälvi Palojärvi poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.