Jätkänkynttilä silta

Ympäristölautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Maa-aineslupa Napapiirin Kuljetus Oy Hietavaara, Rovaniemi

ROIDno-2019-256

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Carita Lallukka, ympäristötarkastaja, carita.lallukka@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseen Rovaniemen Hietavaarasta  tiloilta Napapiirin Sora RN:o 698-406-8-51 ja Mustosenmäki RN:o 698-406-8-102. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Rovaniemen ympäristölautakunta on myöntänyt maa-ainesten ottoluvan ko. alueelle 29.4.2014 (629/2014). Lupa päättyy 30.6.2019.

Hakemuksesta annettiin kaksi lausuntoa. Hakijalla ei ollut huomautettavaa lausunnoista.

 

Päätöksen peruste 

Ottotoiminta ei aiheuta kauniin maisemankuvan turmeltumista eikä luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista. 

Alueella ei ole havaittu merkittäviä luontoarvoja, joten maa-ainestenotto ei aiheuta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.

Alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu muinaismuistokohteita, valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita eikä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettua kulttuuriympäristöä eikä alueella tai sen läheisyydessä ole inventoitu arvokkaita perinnemaisemakohteita. 

Alueella ei myöskään ole luonnonsuojelulain, uhanalaisten lajien eikä luontodirektiivin eläin- ja kasvilajien havaintopaikkoja.

Alue sijoittuu 1 luokan tärkeälle pohjavesialueelle (Hietavaara 12699156). Lupapäätöksessä on annettu määräykset polttoaineiden käsittelystä. Toiminnasta ei siten aiheudu pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista. 

Alue sijoittuu Rovaniemen maakuntakaavassa maa-ainesten ottoalueelle (EO).

Alue ei sijoitu rantavyöhykkeelle.

Ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemankuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti.

Kun toiminnassa noudatetaan ottamissuunnitelmassa esitettyä ja lupamääräyksissä vaadittuja suojaustoimia ei ottotoiminta aiheuta vaaraa asukkaille tai ympäristölle. 

Maa-ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aineslain 6 §:ssä säädettyjen luvan myöntämisen edellytysten kanssa. 

 

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle maa-ainesluvan liitteen 1 mukaisesti. Lupa toiminnan aloittamiselle myönnetään.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

 

 

 

Päätös

Ympäristölautakunta päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

  • Carita Lallukka, ympäristötarkastaja, carita.lallukka@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseen Rovaniemen Hietavaarasta  tiloilta Napapiirin Sora RN:o 698-406-8-51 ja Mustosenmäki RN:o 698-406-8-102. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Rovaniemen ympäristölautakunta on myöntänyt maa-ainesten ottoluvan ko. alueelle 29.4.2014 (629/2014). Lupa on päättynyt 30.6.2019.

Hakemuksesta annettiin kaksi lausuntoa. Hakijalla ei ollut huomautettavaa lausunnoista.

 

Päätöksen peruste 

Ottotoiminta ei aiheuta kauniin maisemankuvan turmeltumista eikä luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista. 

Alueella ei ole havaittu merkittäviä luontoarvoja, joten maa-ainestenotto ei aiheuta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.

Alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu muinaismuistokohteita, valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita eikä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettua kulttuuriympäristöä eikä alueella tai sen läheisyydessä ole inventoitu arvokkaita perinnemaisemakohteita. 

Alueella ei myöskään ole luonnonsuojelulain, uhanalaisten lajien eikä luontodirektiivin eläin- ja kasvilajien havaintopaikkoja.

Alue sijoittuu 1 luokan tärkeälle pohjavesialueelle (Hietavaara 12699156). Lupapäätöksessä on annettu määräykset polttoaineiden käsittelystä. Toiminnasta ei siten aiheudu pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista. 

Alue sijoittuu Rovaniemen maakuntakaavassa maa-ainesten ottoalueelle (EO).

Alue ei sijoitu rantavyöhykkeelle.

Ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemankuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti.

Kun toiminnassa noudatetaan ottamissuunnitelmassa esitettyä ja lupamääräyksissä vaadittuja suojaustoimia ei ottotoiminta aiheuta vaaraa asukkaille tai ympäristölle. 

Maa-ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aineslain 6 §:ssä säädettyjen luvan myöntämisen edellytysten kanssa. 

Kesäkuun kokouksessa asia jäi pöydälle pohjaveden korkeusasemaa ja lupamääräyksiä koskevan ristiriidan vuoksi. Uudessa esityksessä ristiriita on korjattu Lapin ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti ja asia on huomioitu päätösesityksessä muuttamalla lupaehtojen kohtaa 4.

 

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle maa-ainesluvan liitteen 1 mukaisesti. Samalla hyväksytään, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta edellyttäen, että hakija asettaa lupapäätöksessä esitetyn hyväksyttävän vakuuden. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

 

 

Päätös

Henri Ramberg esitti Timo Lappalaisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun seuraavia lisäselvityksiä varten:

- päivitetty ottamissuunnitelma (ottotaso ja leikkaukset)

- kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

- selvitys Hietavaaran jälkihoidosta kokonaisuudessaan

- polttonesteiden varastointi / Lapin ELY-keskuksen lausunto

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti Henri Rambergin ja TImo Lappalaisen esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakija, Lapin ELY-keskus, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUSOHJE

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja yhteystiedot

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 5642 841 
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen päättyminen

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

  • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)

  • päätös, johon haetaan muutosta

  • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

  • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä ympäristölautakunnan päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)