Jätkänkynttilä silta

Ympäristölautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Päätös Pellon Betoni Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Pello

ROIDno-2017-70

Valmistelija

  • Tarja Bergman, ympäristötarkastaja, tarja.bergman@rovaniemi.fi

Perustelut

Pellon Betoni Oy on jättänyt ympäristönsuojeluviranomaiselle betonituotetehdasta koskevan ympäristölupahakemuksen. Laitoksella on Lapin ympäristökeskuksen (nyk. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) myöntämä ympäristölupa, jossa toiminnanharjoittaja on velvoitettu jättämään hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 30.6.2014 mennessä. Hakemus on jätetty lupamääräysten tarkistamishakemuksena, mutta toiminnassa jo aiemmin tapahtuneen laajentumisen sekä nyt vireillä olevan laajentamishankkeen johdosta lupa käsitellään toiminnan olennaisena muuttamisena. 

Pellon Betoni Oy:n betonituotetehdas sijaitsee Pellon kunnan Orajärven kylässä kiinteistöillä Betoni 854-404-33-55 ja Pirttivaara II 854-404-33-48 (os. Orankitie 105). Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan laitoksella valmistetaan betonielementtejä, betonituotteita ja valmisbetonia. Tehtaan pääasiallinen tuote on rakentamiseen valmistettavat betonielementit. Suunnitellun laajennuksen yhteydessä laitoksen tuotantomäärä kasvaa hieman verrattuna nykytilanteeseen, ja tuotantolaitosta laajennetaan rakentamalla 1 000 m2 lisää hallitilaa sekä 270 mhallin yhteyteen sijoitettavia sosiaali- ja toimistotiloja. Betonielementtien tuotantomäärä tulee jatkossa vaihtelemaan 20 000 - 40 000 m2 vuodessa ja sen valmistamiseen käytetään 3 000 - 5 000 m3 betonia. Nyt vireillä olevan hakemuksen mukaan valmisbetonin tuotantoa ei ole aloitettu mutta valmius tuotantoon on olemassa. Tuotannon mahdollisesti käynnistyessä valmisbetonin tuotantomäärän arvioidaan olevan noin 3 000 mvuodessa. 

Toiminnan laajentamisen johdosta betonin valmistuksessa tai siihen käytettävissä raaka-aineissa tai laitteistoissa ei tapahdu muutoksia. Talousjätevesien käsittelyjärjestelmä tullaan uusimaan ja jätevedet johtamaan biologis-kemialliseen panospuhdistamoon. Panospuhdistamossa käsitellyt jätevedet  puretaan pohjavesialueen ulkopuolelle. Myös betonielementtien pesuvedet esitetään johdettavan samaan panospuhdistamoon. Laitoksella olemassa oleva polttonesteiden jakelupiste poistetaan käytöstä ja liikennöinti- ja varastoalueet asfaltoidaan. 

Laitos sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella haja-asutusalueella, jossa lähin asuinrakennus on noin 600 metrin ja Orajärven kylän kyläkeskus reilun yhden kilometrin etäisyydellä laitokselta. Laitoksen sijoituspaikka on vanhaa soranottoaluetta ja sen lähiympäristössä on edelleen aktiivisessa käytössä olevia sora-alueita.

Alue on vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta. Alueelle on rakennettu yksi vedenottamo, joka sijoittuu noin 150 metrin etäisyydelle tuotantolaitoksen luoteispuolelle. Laitoksen lähiympäristössä ei ole muita tiedossa olevia erityisiä luonto- tai kulttuuriarvoja, joihin toiminnalla voisi olla haitallisia vaikutuksia. 

Ympäristötarkastajan ehdotus: 

Ympäristölautakunta myöntää Pellon Betoni Oy:lle liitteenä 1 olevan ympäristöluvan betoniaseman ja betonituotetehtaan toimintaa varten kiinteistöille Betoni 854-404-33-55 ja Pirttivaara II 854-404-33-48 (os. Orankitie 105, Orajärvi, Pello). 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättä ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pellon Betoni Oy; Lapin ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue; Pellon kunnan terveydensuojeluviranomainen, ympäristövalvonta 2 kpl

Muutoksenhaku

 VALITUSOSOITUSOHJE

Valitusoikeus
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittävään maksuun tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 760
Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)
Virka-aika:  ma- pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen antopäivästä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päätöksen antopäivänä. Valitusaikaa laskettaessa antopäivää ei lueta määräaikaan.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Valituksen maksu/ oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)