Jätkänkynttilä silta

Ympäristölautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Talousveden radonpitoisuuden pienentäminen

ROIDno-2019-2147

Valmistelija

  • Anna-Maija Seppänen, terveystarkastaja, anna-maija.seppanen@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin Vesi Oy:n vedenjakelualueilla mitattiin radonpitoisuuksia vuonna 2016. Autti-Pajulammen, Ylinamman ja Perunkajärven vedenjakelualueilla laitokselta lähtevässä vedessä ja kuluttajan hanassa mitattiin radonpitoisuuksia, jotka olivat suurempia kuin talousvesiasetuksessa ilmoitetut laatusuositukset (300 Bq/l). Säteilyturvakeskus on tammikuussa 2017 määrännyt radonpitoisuuden pienennettäväksi alle 300 Bq/l 30.10.2017 mennessä ja antanut lisäaikaa toukokuussa 2017 toimenpiteiden tekoon vuoden 2019 loppuun saakka. Napapiirin Vesi Oy:n kirjeessä maaliskuussa 2017 ilmoitettiin, että Perunkajärven vedenottamolla on ilmastuksen avulla saatu lähtevän veden radonpitoisuus pienennettyä tasolle 140 Bq/l.

Toukokuussa 2019 Säteilyturvakeskus ilmoitti, että lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi asian käsittely Säteilyturvakeskuksessa on päättynyt ja että, kunnan terveydensuojeluviranomainen määrää tarvittaessa korjaavat toimenpiteet. Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto katsoo, että riskiarvioinnin perusteella Napapiirin Vesi Oy:lle annetaan määräys radonpitoisuuden pienentämiseksi alle 300 Bq/l Ylinamman ja Autti-Pajulammen vedenjakelualueilla. Näillä alueilla radonpitoisuus vedenottamolta lähtevässä vedessä ja kuluttajien hanoissa ylittää laatutavoitteen 300 Bq/l, mutta alittaa laatuvaatimuksen 1000 Bq/l. Radonpitoisuuden pienentäminen alle 300 Bq/l on perusteltua, koska vedenjakelualueilla vettä toimitetaan kotitalouksille, joissa veden käyttö ja altistus radonille on jatkuvaa.

Terveysvalvonnan johtaja:

Ympäristölautakunta päättää antaa Napapiirin Vesi Oy:lle määräyksen radonpitoisuuden pienentämiseksi Ylinamman ja Autti-Pajulammen vedenjakelualueilla liitteen 1 mukaisesti. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

 

Varajäsen Henri Ramberg palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.27.

Tiedoksi

Toiminnanharjoittaja, Lapin aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUSOHJE

Valitusoikeus
Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                              
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)