Jätkänkynttilä silta

Ympäristölautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Vesilain 5 luvun mukainen hakemus, Ranua Pohjasperä

ROIDno-2019-2041

Valmistelija

  • Harri Katainen, ympäristötarkastaja, harri.katainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Asian taustaa, asian vireilletulo sekä Eija ja Teemu Nurmelan vaatimukset asiassa.

Maanviljelijät Eija ja Teemu Nurmela ovat 10 vuotisella vuokrasopimuksella vuokranneet peltoalaa kiinteistöltä 683-401-54-11 Pohjoislahti nurmirehun viljelyä varten. Peltolohko on avo-ojitettu ja pellolta sekä naapuripellolta johtuva vesi kerääntyy kokooma-ojaan peltolohkon pohjoispäädyssä. Sulamisvesien aikaan keväällä kokooma-ojan vedenpinta on pellon pinnan tasalla ja myöhemminkin kasvukaudella liian korkealla haitaten nurmirehun viljelyä. Ko. kokoomaojan jälkeen on Nurmeloiden teettämä laskeutusallas, altaan jälkeen vesi johtuu vanhaan kunnostamattomaan ojaan naapurimaanomistajan kiinteistön 683-401-53-8 puolella. Tämä kunnostamaton kasvittunut oja aiheuttaa padotusta laskeutusaltaaseen ja kokoomaojaan. Nurmet ovat keskustelleet kiinteistön 53-8 Vainio edustajan kanssa ojan perkaamisesta mutta eivät ole saaneet lupaa kunnostaa ojaa kiinteistön 53-8 puolella.

Koska neuvottelut ojan kunnostamisesta eivät ole johtaneet sopimukseen ovat Eija ja Teemu Nurmela saattaneet vireille vesilain 5 luvun 5§:n mukaisen ojitusta koskevan erimielisyyden kunnan ympäristöviranomaisen ratkaistavaksi, vireilletulokirje liite 1. Kirjeessä Nurmelat toivovat lupaa saada aukaista oja jotta vesi poistuisi peltoalueelta nopeammin, pelto kuivuisi paremmin ja näin peltoala saataisiin tehokkaampaan viljelykäyttöön. Asian selvittämiseksi paikalle on tehty maastokatselmus 12.6.2019, katselmuspöytäkirja kuvaliitteineen liitteenä 2.

Ympäristötarkastaja

Ympäristölautakunta päättää asiasta seuraavaa:

Eija ja Teemu Nurmeloille myönnetään vesilain (587/2011) 5 luvun 9§:n mukainen oikeus kunnostusojittaa kaivinkoneella tai vastaavalla kalustolla vanha kuivatusoja myös kiinteistön 683-401-53-8 alueella. Ojaa ei saa olennaisesti syventää vaan kunnostuksen tulee olla vanhan ojan perkausta jossa poistetaan ojaan tullut kasvillisuus, sammal ja hieman maa-aineksia. Nurmeloiden tulee suorittaa työ omakustanteisesti, muille maanomistajille ei pidä koitua kustannuksia (ellei muuta sovita keskinäisellä sopimuksella esim. naapuri peltolohkon viljelijän Petäjäjärven kanssa) ojitushankkeeseen ryhtyvien Nurmeloiden tulee korvata kiinteistön 53-8 Vainio omistajille Armas Merkkiniemen perikunnalle 50 € kertaluonteisena maksuna ojituskunnostushankeen alle jäävästä maa-alueesta (laskeutusaltaat).         

Kunnostusojitus tulee suorittaa noudattaen hyviä työtapoja. Järeämmän kasvillisuuden lähinnä isokokoisen pajukon sahaus ja poisto tulee tehdä ennen kaivuutyötä. Isompien puiden kaatamista tulee välttää mutta mikäli työkoneen ajouralle tai ojanpenkan toimenpidealueelle väistämättä jää alueella kasvavia koivuja tulee koivut kaataa, katkoa rangoiksi ja kuljettaa Merkkiniemen perikunnan osoittamaan paikkaan kiinteistöllä 53-8 Vainio.

Ojan kaivuumassat tulee levittää siististi ojan luiskiin ja reunoille siten etteivät kaivuumassat missään olosuhteissa valu takaisin ojaan. Vesiensuojelutoimenpiteenä kunnostettavalle ojaosuudelle tulee tehdä kaksi laskeutusallasta, altaiden ohjeelliset paikat ja koko esitetään karttaliitteessä. Toisen laskeutusaltaan jälkeen ojaa saa kunnostaa kevyemmin käsityökaluin, koneellista kaivuuta ei sallita. Viimeiset noin 70 metriä ojaa tulee jättää käsittelemättä.   

Kunnostettavan ojaosuuden kunnossapito tulee jatkossa hoitaa vesilain 5 luvun 8 §:n tarkoittamalla tavalla (sisältää myös lietealtaiden tyhjentämisen).

Päätöksen perustelut

Kyseisen ojan kunnossapitovelvoitetta on pitkään laiminlyöty ja oja on päässyt vahvasti kasvittumaan jolloin ojan vedenjohtokyky on merkittävästi heikentynyt. Nurmeloilla on perusteltu tarve ojan kunnostukseen vuokrapeltojensa kunnostamisen vuoksi. Nurmelat ovat myös ilmaisseet olevansa halukkaita ostamaan lähitulevaisuudessa kyseiset peltoalueet. Nurmelat ovat hallinnassaan olevilla mailla jo tehneet ojien perkausta mutta vesi virtaa huonosti heti maanomistajien rajalta eteenpäin kunnostamattoman ojan vuoksi.   

Nurmeloiden hakemuksessa kuvailtu ja tässä päätöksessä luvitettu kunnostusojitus ei aiheuta merkittäviä ympäristövaikutuksia eikä haittaa muille asianosaisille. Merkkiniemen vastineessaan esittämä huoli Vainiontien kevättulvista tai Pohjaslammen pohjassa kulkevasta vesiputkesta on aiheeton.

Kiinteistön 53-8 Vainio metsänkasvu voi jopa parantua kunnostusojituksen vaikutuksesta.

Nurmelat suorittavat työn omakustanteisesti, Armas Merkkiniemen perikunnalle korvataan laskeutusaltaiden vaatima maa-alue 35-40 m2 rahallisena kertakorvauksena, muille asianosaisille ei koidu hankkeesta kustannuksia.         

 

Käsittelymaksu

Asian käsittelystä peritään 350€, maksua on alennettu taksan sallima 30 %.

Maksu määräytyy ympäristölautakunnan 13.12.2017 hyväksymän taksan mukaisesti.

 

Sovelletut oikeusohjeet:

Vesilaki (587/2011) 5 luku  5§, 7§, 9§ ja 10§

ympäristölautakunnan 13.12.2017 hyväksymä taksapäätös

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kiinteistö 53-8 Tuovi Merkkiniemi , Lapin ELY-keskus ympäristövastuualue

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUSOHJE

Valitusoikeus
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittävään maksuun tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 760
Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Valituksen maksu/ oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)