§ 38 Hankinnan keskeyttäminen

Lataa 

ROIDno-2017-4277

Päätöspäivämäärä

8.8.2018

Päätöksen tekijä

Tilaliikelaitoksen johtaja

Päätöksen perustelut

Kyseessä on ilmanpuhdistimien kyvystä alentaa huoneilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden TVOC -pitoisuutta (orgaanisten aineiden yhteispitoisuus) huoneilmassa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukainen kokonaispitoisuuden (TVOC) toimenpideraja on huoneilmassa 400 µg/m3. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuuden ylittäessä 400 µg/m3 on terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa poistamiseksi tai rajoittamiseksi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Työterveyslaitoksen mukaan tavanomaisessa toimistotyyppisessä tilassa sisäilman TVOC –pitoisuus on 50 – 250 µg/m3 ja viitearvo on 250 µg/m3.

Tarjouspyynnössä oli mm. seuraavat vaatimukset ilmanpuhdistimille:
"Huoneen TVOC-pitoisuus (orgaanisten aineiden yhteispitoisuus) saa olla enintään 250 µg/m3 (huone 200 m3, ilmoitetulla säätösasolla)" ja "Huoneen TVOC-pitoisuus (orgaanisten aineiden yhteispitoisuus) saa olla enintään 250 µg/m3 (huone 90 m3, ilmoitetulla säätösasolla)." Hankintayksikölle tuli tarjouskilpailun aikana kysymys-vastausmenettelyssä kysymyksiä. Kysymys-vastausmenettelyssä hankintayksikkö antoi vastauksen TVOC-pitoisuuden alentamiseen liittyvään vaatimukseen: ”Tarjouspyynnön vaatimusta muutetaan seuraavasti: huoneen sisäilman lähtötilanteeksi TVOC oletetaan 50 µg/m3. Laitteen kapasiteetti tulee olla sellainen että päästään T-VOC pitoisuudessa alle 20 µg/m3.” 

Alkuperäisessä tarjouspyynnössä ollut vaatimus laitteiden kyvystä alentaa huoneilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (TVOC) pitoisuutta, on ollut sillä tavalla epäselvä, että tarjouspyynnön perusteella ei ole voitu antaa keskenään hankintalain 67 §:n mukaisesti keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintayksikkö muutti tarjouspyynnön vaatimusta, ja muutoksella on voinut olla vaikutusta tarjoajien asemaan. Muutos on tehty julkaisematta siitä korjausilmoitusta Hilma-palvelussa.

Hankintamenettely voidaan hankintalain 125 §:n mukaisesti keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä. Tarjouspyynnön vaatimus laitteiden kyvystä alentaa huoneilman orgaanisten aineiden yhteispitoisuutta (TVOC) on ollut epäselvä ja tulkinnanvarainen. Lisäksi tarjouspyyntöön on tarjouskilpailun aikana tehty kysymys-menettelyn kautta muutos, jolla on voinut olla vaikutusta tarjoajien asemaan. Hankinnasta olisi tullut julkaista korajusilmoitus Hilma-palvelussa. Edellä mainituin perustein hankintamenttely keskeytetään.

 

 

 

Päätös

Päätän keskeyttää ilmanpuhdistimien vuokrausta koskevan hankintamenettelyn edellä mainituin perustein. Ilmanpuhdistimien vuokrauksen kilpailutus aloitetaan uudestaan ja tarjouspyyntöä korjataan laitteiden vaatimusten osalta.

Allekirjoitus

Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvala

Organisaatiotieto

Tilaliikelaitos

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi