KUULUTUS Maa-aineslupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy, Heraselkä, Rovaniemi

Kuulutusaika

16.12.2021 - 24.1.2022

Kuulutus

Maa-aineslupahakemus METSÄHALLITUS METSÄTALOUS Oy

Asia

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen kaupungin Heraselästä.

Maa-aineslupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

 

Hakija

Metsähallitus Metsätalous Oy

Yhteyshenkilö Arvo Olli, puh. 0400 180 461 arvo.olli@metsa.fi

 

Toiminnan sijainti

Lupaa haetaan maa-aineksen ottamiseen Rovaniemen Junkuasta tiloilta Rovaniemen Mlk:n VM VII RN:o 698-893-16-1 ja Junkuanperä RN:o 698-402-39-26 (Heraselän kallioalue). Ottamisalueen koordinaatit N=7380154 ja E=488415 (ETRS TM-35). Luvanhakijalla on maanomistajan suostumus hakemuksen mukaiseen toimintaan. Uusi ottamisalue sijaitsee Rovaniemen kaupungin keskustasta noin 45 km itään ja Vanttausjärven kylästä noin 11 km koilliseen. Tieyhteys alueelle kulkee Kemijärven suunnasta tulevan uuden Junkuantien ja paikallisen metsäautoverkoston kautta. Ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on Misi-Raakan pohjavesialue, joka sijaitsee noin 7 km ottamisalueelta koilliseen. Lähin vesistö Junkuajärvi sijaitsee ottamisalueelta 0,9 km länteen. Alueella ei ole suojelukohteita. Lähin Natura 2000-alue ”Herankairan Natura 2000-alue” sijaitsee noin 1.4 km lounaaseen. Ottamisalueen läheisyydessä ei ole muinaismuistolain mukaisia kohteita. Lähin vakituinen asutus sijaitsee Raajärvellä 7,4 km ottamisalueelta itään ja lähin loma-asutus 2,1 km ottamisalueelta länteen. Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Rovaniemen maakuntakaavassa alue sijoittuu maa- ja metsätalousalueelle (MT).

 

Maa-aineslupahakemus

Lupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 35 000 m3:n suuruiselle kalliokiviaineksen otolle. Koko toiminta-alue on pinta-alaltaan yhteensä 3,03 ha, josta ottamisalue 1,42 ha ja varastoalueet 1,83 ha. Suunniteltu alin ottamistaso on + 188.00 (N2000) ja ottamissyvyys 2-15 m. Maa-ainesta käytetään lähialueiden tieverkostojen parantamiseen.

 

Kuulutuksen julkaisupäivä

Kuulutus on julkaistu 16.12.2021.

 

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

 

 

Asiakirjojen nähtävilläpito

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 17.12.2021–24.1.2022 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa https://www.rovaniemi.fi/Ajankohtaista/Uutiset/Kaupungin-virallinen-ilmoitustaulu.

Asiakirjat ovat luettavissa myös Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.) palvelupisteen aukioloaikoina.

 

Mahdolliset muistutukset

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on mahdollisuus jättää muistutus. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti viimeistään 24.1.2022 kello 15 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@rovaniemi.fi.

 

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh 050 911 1097, carita.lallukka@rovaniemi.fi

 

Kuuluttaja

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta