Banneri

Alakemijoen aluelautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Tiekuntien perustaminen / Alakemijoki

ROIDno-2018-3532

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019 ja laki edellyttää, että mikäli teitä avustetaan julkisen tahon toimesta, niin teille on perustettava tiekunnat. Laki mahdollistaa myös laajempien tiekuntien perustamisen. 

Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 25.2.2019 § 76 mm. että; 

  • kaupunki osallistuu avustaviin tiekuntien perustamistoimiin
  • kaupungin varoja voidaan käyttä avustavien tiekuntien perustamistoimenpiteiden suorittamiseen
  • tiekunnat tulee olla perustettuna 30.5.2020 mennessä
  • tekninen lautakunta laatii 1.2.2020 mennessä uudet yksityistielaissa tarkoitettujen tiekuntien avustamisen kriteerit.
  • kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden tai sopimusteiden avustamisen kriteerit valmistellaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 30.5.2020 mennessä. Valmistelussa otetaan huomioon erityisesti tarveharkinta ja sosiaaliset perustette. 

Kylillä tiekuntien perustaminen on käynnistynyt hitaasti. Ongelmaksi on muodostunut, että kyliltä nyt tulleissa hakemuksissa eivät täyty yksityistielain mukaiset vaatimukset ja lain asettamat velvoitteet. Tiekunnissa ei ole tietoa tiekuntien osakkaista, ja niissä ei ole laadittu yksikkö- ja maksuunpanoluetteloita.

Rovaniemen kaupungin tekninen toimi ja Rovaniemen kylien kehittämissäätiö ovat varanneet määrärahat asiantuntijapalveluiden hankkimiseen tiekuntien perustamiseksi. Palvelu on tiekuntien osakkaille maksutonta.

Narkauksen kylälle toimitus on vireillä maanmittauslaitoksessa kyläkohtaisen tiekunnan perustamisesta.

Tieisännöitsijä Jorma Pöllänen antaa kokouksessa tietoa tiekuntien perustamiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta merkitsee annetun katsauksen tiedoksi ja jäsenet edesauttavat kylätilaisuuksien järjestämistä ja asiantuntija-avun hankkimista paikalle tiekuntien perustamiseksi annettujen aikataulujen puitteissa. Aluesihteeri auttaa käytännön järjestelyissä.

Päätös

Alakemijoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.