Elinvoimalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Elinvoimalautakunnan käyttösuunnitelmat 2022

ROIDno-2021-2572

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2021 § 136 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2025.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.11.2021 § 469 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on käsiteltävä tehtäväalueilleen talousarvioon perustuvat vuoden 2022 käyttösuunnitelmat 31.12.2021 mennessä. Lautakunnat ja kaupunginhallitus kohdentavat talousarvion tuloskorttien tavoitteiden ja toimenpiteiden vaatimat määrärahat käyttösuunnitelmissaan. Lisäksi niissä päätetään palvelujen järjestämisestä. Käyttösuunnitelmassa päätetään koko toimielimen määrärahojen käytöstä ja niiden ohjaamisesta joko omaan toimintaan tai ulkoisiin ostopalveluihin. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevat Elinvoimalautakunnan, sekä Ruoka- ja puhtauspalveluiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2022.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa talouspäällikkö Jari Airaksista, palvelualuepäälliköt Jukka Ylinampaa ja Marja-Kaisa Mäntylää sekä kaupugingeodeetti Pertti Onkaloa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti teknisenä korjauksena täydentää Ruoka- ja puhtauspalvelujen käyttösuunnitelman sivulla viisi kohdassa kolme olevan Ruoka- ja puhtauspalvelujen ulkoisen tuloslaskelman. 

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Palvelualuepäälliköt Tuula Rintala-Gardin ja Marja-Kaisa Mäntylä sekä kaupungingeodeetti Pertti Onkalo poistuivat kokouksesta klo 18.38 tämän asian päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

palvelualuepäälliköt, palveluesimiehet, taloussuunnittelijat, konsernitalouspäällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.