Elinvoimalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Napapiirin kehittämisrahan käyttösuunnitelma vuodelle 2022

ROIDno-2018-2754

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 9.5.2011 (§ 150) kokouksessaan muuttaa Napapiirin alueen kehittämisopimusjärjestelmää niin, että 24.5.1984 käyttöön otetusta Napapiirin alueen kehittämissopimusjärjestelmästä (24.5.1984) luovuttiin ja siirryttiin normaaliin maanvuokrajärjestelmään. Napapiirin alueelle kohdistuva kehittämisrahoitus ohjataan jatkossa sopimusohjausjärjestelmän mukaisesti elinkeinojaoston ja Rovaniemen Kehitys Oy:n välisellä palvelusopimuksella. 

Kaupunginhallituksen päätöksen peruste seuraava:

Rovaniemen kaupungin matkailustrategian mukaan Napapiirin alue on maankäytöllisesti tärkeimpiä alueita Rovaniemellä. On siten perusteltua lausua, että maa-alueiden hallinnan ja alueen kehittämisen uudelleen järjestely ei saisi aiheuttaa Napapiirin alueelle suuntautuneen kehittämispanoksen vähenemistä

Kaupunginhallituksen päätös on liitteenä.

Konsernijaoston 19.12.2017 (§ 36) hyväksymässä Rovaniemen Kehityksen tulossopimuksessa vuodelle 2018 on kirjattu Napapiirin alueen kehittämisestä seuraavasti:

Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 9.5.2011/§150, että Napapiirin alueelle kohdistuva kehittämisrahoitus ohjataan elinkeinojaoston ja Rovaniemen Kehitys Oy:n välisellä palvelusopimuksella. Vuosittainen kehittämisrahan suuruus perustuu maanvuokrasta saatuihin tuloihin ja on ollut vuositasolla n. 60 – 70 000 euroa. Kehittämisraha ei sisälly tähän sopimukseen, vaan kehittämisrahan myöntää erikseen Rovaniemen tekninen toimiala maanvuokratulojen perusteella.

Napapiirin alueelle kohdistuvan kehittämisrahan avulla kunnostetaan alueen yleisiä kaupungille kuuluvia alueita sekä panostetaan alueen visuaaliseen ilmeeseen, turvallisuuteen ja alueilla vierailevien opastukseen. 

Rovaniemen Kehitys Oy toimii yhteistyössä Napapiirinmaan osuuskunnan kanssa ja kehittää yrittäjien välistä yhteistyötä.

Rovaniemen kaupunki on laskuttanut vuoden 2018 kehittämisrahan (130 000 euroa) Rovaniemen kaupungin tekniseltä toimialalta aiemman toimintatavan mukaisesti. Maanvuokratulot kirjataan kuitenkin kokonaisuudessaan yhdelle tulotilille ja näitä tuloja ei kohdenneta eri toimialoille. Napapiirin kehittämisrahaa ei ole budjetoitu teknisen toimialan tai kaupunginhallituksen määrärahoihin.

Napapiiri ja Joulupukin Pajakylä ovat Rovaniemen merkittävin ympärivuotinen käyntikohde. Napapiirin alue on laajentunut viime vuosien aikana ja alueelle on tullut merkittävä määrä uutta majoituskapasiteettia. Majoituskapasiteetin kasvaessa myös matkailuviipymä kasvaa ja asiakkaat tarvitsevat uusia palveluja alueelle. Napapiiriä markkinoidaan joulun sadulla ja asiakaslupauksen täyttäminen vaatii erityistä huolenpitoa koskien alueen yleisilmettä, siisteyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se tarkentaa 9.5.2011 (§ 150) tehtyä päätösta koskien Napapiirin alueen kehittämissopimusjärjestelmän muuttamista siten, että uudessa päätöksessä määritellään vuosittainen kehittämismääräraha käyttösuunnitelman pohjalta. Suunnitelma valmistellaan kuullen Joulupukin Pajakylän osuuskunnan näkemyksiä kehittämistarpeista. Kehittämisrahan kohdentaminen sisällöllisesti säilyy entisellään. Määräraha myönnetään vuosittain elinkeinorahoituksesta joko Rovaniemen Kehitys Oy:n kautta tai suoraan kaupungin toteuttamana hanketoimintana.

Päätös

Konsernijaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Konsernijaosto 4.9.2018 § 52 esittää kaupunginhallitukselle, että se tarkentaa 9.5.2011 (§ 150) tehtyä päätösta koskien Napapiirin alueen kehittämissopimusjärjestelmän muuttamista siten, että uudessa päätöksessä määritellään vuosittainen kehittämismääräraha käyttösuunnitelman pohjalta. Suunnitelma valmistellaan kuullen Joulupukin Pajakylän osuuskunnan näkemyksiä kehittämistarpeista. Kehittämisrahan kohdentaminen sisällöllisesti säilyy entisellään. Määräraha myönnetään vuosittain elinkeinorahoituksesta joko Rovaniemen Kehitys Oy:n kautta tai suoraan kaupungin toteuttamana hanketoimintana.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Matti Henttunen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään seuraavasti:

Kaupunginhallitus esittää Rovaniemen Kehitys Oy:n hallitukselle tasevarojen käyttöä kuluvan vuoden lopulla yleisten alueiden kehittämiskohteiden toteuttamiseen Napapiirin kehittämisrahan luonteisesti.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

Matti Henttunen

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti 24.9.2018 pidetyssä kokouksessaan (§ 357) Napapiirin alueen kehittämissopimusjärjestelmän muuttamisesta siten, että uudessa päätöksessä määritellään vuosittainen kehittämismääräraha käyttösuunnitelman pohjalta. Suunnitelma valmistellaan kuullen Joulupukin Pajakylän osuuskunnan näkemyksiä kehittämistarpeista. Kehittämisrahan kohdentaminen sisällöllisesti säilyy entisellään. Määräraha myönnetään vuosittain elinvoimapalvelujen resurssien puitteissa. Rovaniemen kaupungin konsernijaosto päätti kokouksessaan 12.12.2019 (§ 65) myöntää Napapiirin kehittämisrahaa 115 000 euroa vuodelle 2020 seuraaviin toimenpiteisiin:

- opastekylttien uusiminen 50 000 euroa

- Joulupukin Pajakylän kehittämishankkeen omarahoitus 14 000 euroa

- langattoman verkon ja kameran livestreemauksen ylläpito 16 000 euroa

- kesäkalusteet, kesäkukat ja niiden hoito 25 000 euroa

- korjaustyöt 10 000 euroa

Toimenpiteiden toteutuksessa suurin muutos suunnitelmiin oli opastekylttien uusimisen siirtyminen, minkä sijaan kehittämisrahaa on kohdennettu enemmän kunnostustöihin erityisesti valaistuksen osalta.

Vuoden 2021 kehittämistoimenpiteistä on käyty neuvottelut Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelujen ja Joulupukin Pajakylän osuuskunnan kanssa sekä laadittiin toimenpiteille kustannusarvio.  Vuoden 2021 kehittämisraha säilyy Rovaniemen kaupunginhallituksen 18.5.2020 (§ 216) hyväksymän Rovaniemen jälleenrakennussuunnitelman mukaisesti 115 000 euron suuruisena ja rahoitusta varataan seuraaviin toimenpiteisiin:

 

 • Joulupukin Pajakylän kehittämishankkeen omarahoitusosuus 11 000 euroa
 • langattoman verkon ja kameran liveseurannan ylläpito yht. 16 000 euoroa
 • kesäkalusteet, kesäkukat, kesän hoitotoimenpiteet yht. 25 000 euroa
 • opastekylttien kunnostus ja valaistus yht. 25 000 euroa
 • kunnostustyöt yht. 38 000 euroa

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää myöntää elinvoimapalvelujen rahoitusraamista 115 000 euroa käytettäväksi Napapiirin kehittämisrahana edellä ehdotettuihin toimenpiteisiin vuonna 2020.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut


Rovaniemen kaupunginhallitus päätti 24.9.2018 pidetyssä kokouksessaan (§ 357) Napapiirin alueen kehittämissopimusjärjestelmän muuttamisesta siten, että uudessa päätöksessä määritellään vuosittainen kehittämismääräraha käyttösuunnitelman pohjalta. Suunnitelma valmistellaan kuullen Joulupukin Pajakylän osuuskunnan näkemyksiä kehittämistarpeista. Kehittämisrahan kohdentaminen sisällöllisesti säilyy entisellään. Määräraha myönnetään vuosittain elinvoimapalvelujen toimialan rahoituskehyksestä. Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakuna päätti kokouksessaan 15.12.2020 (§ 198) myöntää Napapiirin kehittämisrahaa 115 000 euroa vuodelle 2021 seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Joulupukin Pajakylän kehittämishankkeen omarahoitusosuus 11 000 euroa
 • langattoman verkon ja kameran liveseurannan ylläpito yht. 16 000 euoroa
 • kesäkalusteet, kesäkukat, kesän hoitotoimenpiteet yht. 25 000 euroa
 • opastekylttien kunnostus ja valaistus yht. 25 000 euroa
 • kunnostustyöt yht. 38 000 euroa

Toimenpiteiden toteutus tehtiin esitetyn suunnitelman mukaisesti.

Vuoden 2022 kehittämistoimenpiteistä on käyty neuvottelut Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelujen ja Joulupukin Pajakylän osuuskunnan kanssa.  Vuoden 2022 kehittämisraha on huomioitu elinvoiman toimialan vuoden 2022 talousarviossa. 

Napapiirin kehittämisrahaan on tarkoitus käyttää vuonna 2022 seuraavasti:

 • langattoman verkon ja kameran liveseurannan ylläpito yht. 16 500 euroa
 • langattoman verkon laajentaminen 30 000 euroa
 • Kesäkukat, kesän hoitotoimenpiteet yht. 15 000 euroa
 • viheralueen suunnitelman toteutus 15 000 euroa
 • korjaus- ja kunnostustyöt 38 500 euroa

Toimenpiteet yhteensä 115 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää myöntää 115 000 euroa käytettäväksi Napapiirin kehittämisrahana edellä ehdotettuihin toimenpiteisiin vuonna 2022.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa  palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Joulupukin Pajakylän osuuskunta

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.