Elinvoimalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 223 Oikaisuvaatimus koskien Ounasvaaran Talvikisojen avustushakemusta

ROIDno-2021-4631

Valmistelija

 • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Ounasvaaran Talvikisojen järjestelytoimikunta on tehnyt oikaisuvaatimuksen viranhaltijapäätökseen koskien Ounasvaaran Talvikisojen avustushakemusta.  Ounasvaaran Hiihtoseura hakee 25 000 euron avustusta talvikisojen järjestämiseen 1.-3.4.2022.  Kisat ovat pohjoismaisten hiihtolajien SM-kisat.

Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt 10.9.2012 (§ 361) pidetyssä kokouksessaan suurten tapahtumien hakemisesta Rovaniemelle.  Päätös on liitteenä.  Päätöksen mukaan Rovaniemen kaupunki voi osallistua suurten tapahtumien ja kokousten hakemiseen ja tukemiseen harkinnanvaraisesti ja resurssiensa puitteissa seuraavin kriteerein:

 • Kyseisellä tapahtumalla on huomattavaa kansallista tai kansainvälistä merkitystä ja merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia
 • Rovaniemen kaupunki ei vastaa tapahtuman tai kokouksen järjestelyistä, vaan järjestelyvastuu on tapahtumaa ensisijaisesti hakevalla organisaatiolla
 • Rovaniemen kaupungin tuki määritellään tapahtuman suunnitteluvaiheessa budjetin laadinnan yhteydessä
 • Tappiotakuita ei tapahtumille anneta
 • Tapahtumia arvioitaessa otetaan huomioon taloudellisten vaikutusten lisäksi myös mahdollinen medianäkyvyys
 • Rovaniemen kaupungin organisaatiossa suurten kansainvälisten tapahtumien valmisteluvastuu on elinkeino- ja aluekehitysyksiköllä
 • Tapahtumien tukemiselle varataan budjetissa määräraha.

Rovaniemen kaupungin elivoimapalvelut on toteuttanut kaupunginhallituksen linjausta niin, että elinkeinojen kehittämisen budjetista tapahtuma-avustusta on kohdennettu kansainvälisiin tapahtumiin, joista esimerkkeinä ovat Painonnoston Masters EM-kisat, Kaisabiljardin MM-kilpailut, Opiskelijoiden hiihtosuunnistuksen MM-kilpailu, Painonnoston nuorten EM-kisat ja Nevza-alueen U19 lentopalloturnaus. Lisäksi avustusta on myönnetty kansainvälisiin kokous- ja konferenssitapahtumiin.  Urheilutapahtumien myönnettyjen avustusten mediaani on ollut 7500 euroa/tapahtuma ja keskiarvo avustussummista on 13 000 euroa.

Kansallisiin tapahtumiin on myönnetty avustusta elinkeinojen kehittämisen budjetista ainoastaan poikkeuksellisen suuriin kansallisiin tapahtumiin kuten Kuninkuusravit, Power Cup ja Jukolan viesti.  Näiden suurten tapahtumien avustuksiin on varauduttu ennakoivasti talousarvion laadinnan yhteydessä.

Ounasvaaran Hiihtoseuran avustushakemuksen kielteisin viranhaltijapäätöksen peruste on seuraava:

Rovaniemellä toimii useita aktiivisia seuroja ja järjestöjä, jotka ovat kiinnostuneita tapahtumien järjestämisestä. Rovaniemen kaupunki on saanut avustuspyyntöjä myös muihin kansallisen tason tapahtumien järjestämiseen ja kaupunginhallituksen linjauksiin perustuen, avustuksia ei ole myönnetty.  Rovaniemen kaupungin tavoitteena on kohdella eri tapahtumien järjestäjiä tasapuolisesti.

Tapahtumien saaminen alueella ja Ounasvaaran Talvikisojen järjestäminen ovat merkityksellisiä kaupungin aluetaloudelle.  Suunnitellut Ounasvaaran Talvikisat 1.-3.4.2022 on kansallinen tapahtuma ja kokoluokassaan suuri, mutta ei verrattavissa aiemmin avustusta saaneisiin kansallisiin tapahtumiin. 

Ounasvaaran Talvikisojen järjestelytoimikunnan oikaisuvaatimuksessa todetaan, että "Hakiessamme kisoja oli kaupungin tuki tapahtuman järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista sovittu suullisesti samalla tavalla kuin oli sovittu vuosina 2014-2019 maastohiihdon Suomen Cupin järjestelyiden osalta. Tällä odotusarvolla ja tässä viitekehyksessä haimme kisoja."   Viranhaltijapäätöstä tehtäessa, tästä suullisesta sopimuksesta ei ollut tietoa.  Rovaniemen kaupunki on myöntänyt kertaluonteisen 7500 euron avustuksen Suomen Cup ja FIS-kisojen järjestämiseen vuonna 2018.   Kansainvälisenä osatekijänä ko. tapahtumassa oli FIS-kisoihin osallistuneet maajoukkueet.

Suomen Hiihtoliitto ja Ounasvaaran Hiihtoseura ovat valmistelemassa sopimusta pohjoismaisten hiihtolajien SM-kisojen järjestämisestä Rovaniemellä huhtikuussa 2022.  Sopimuskokonaisuuden yhtenä osana on televisiointioikeudet ja järjestelysopimuksen kokonaissumma on nykytiedolla 25 000 euroa.  Ounasvaaran Hiihtoseura on neuvotellut sopimuksesta ja kisojen järjestämisestä luottaen kaupungin kanssa tehtyyn suulliseen sopimukseen.  Ounasvaaran Hiihtoseuralta saadun tiedon mukaan, suullisen sopimuksen sisältö kohdentui ainoastaan kisojen televisiointiin.  Suomen Hiihtoliiton ja Ounasvaaran Hiihtoseuran alustavassa sopimusluonnoksessa ei ole eritelty siihen sisältyvien osakokonaisuuksien yksilöityjä kustannuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupungilla ei ole tarkkaa tietoa pohjoismaisten lajien SM-kisojen televisiointioikeuksien rahoituksellista osuudesta liittyen Ounasvaaran Hiihtoseuran ja Suomen Hiihtoliiton väliseen sopimukseen. Tästä johtuen Rovaniemen kaupunki myöntää Ounasvaaran Talvikisojen pohjoismaisten lajien SM-kisojen televisiointioikeuksien kustannuksiin enintään 12 500 euroa. 

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa  palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Toimialajohtaja muutettu esitys:
    
Rovaniemen kaupungilla ei ole tarkkaa tietoa pohjoismaisten lajien SM-kisojen televisiointioikeuksien rahoituksellista osuudesta liittyen Ounasvaaran Hiihtoseuran ja Suomen Hiihtoliiton väliseen sopimukseen. Kaupungin tiedossa ei ole osapuolten välistä sopimusta. Tästä johtuen Rovaniemen kaupunki myöntää Ounasvaaran Talvikisojen pohjoismaisten lajien SM-kisojen televisiointioikeuksien kustannuksiin enintään 12 500 euroa. 


Timo Lappalainen esitti, että oikaisuvaatimus hyväksytään ja avustus 25 000 Ounasvaaran talvikisoille myönnetään. Rovaniemi saa tällä tapahtumalla näkyvyyttä nyt kun kotimaan matkailukin on suuntautunut tänne. Aarne Jänkälä ja Matti Henttunen kannattivat Lappalaisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu toimialajohtajan muutetusta esityksestä poikkeava esitys, joten asiasta on äänestettävä. Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan ne, jotka ovat toimialajohtajan muutetun esityksen kannalla äänestävät Jaa, ja ne jotka ovat Timo Lappalaisen esityksen kannalla äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) Jaa-ääntä ja kuusi (6 ) Ei-ääntä .

Puheenjohtaja totesi, että Timo Lappalaisen esitys on tullut elinvoimalautakunnan päätökseksi.

Äänestystulokset

 • Jaa 4 kpl 40%

  Matti Huutola, Sanna Konola, Liisa Helin, Jani Köngäs

 • Ei 6 kpl 60%

  Aarne Jänkälä, Timo Lappalainen, Matti Henttunen, Veera Savonen, Riikka Knuuti, Tuomo Hietala

Tiedoksi

Ounasvaaran Hiihtoseura

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

 3. vaatimusten perustelut;

 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.