Elinvoimalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Palvelualuepäällikön nimeäminen Ruoka- ja puhtauspalvelut yksikköön

ROIDno-2021-1046

Valmistelija

  • Samppa Määttä, hallintopäällikkö, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Ruoka- ja puhtauspalvelut siirtyi elinvoimapalvelujen toimialalle, toimialajohtajan alaisuuteen palvelualueisiin rinnastettavaksi kohderahoitteiseksi toiminnoksi 1.1.2021 alkaen (KV 11.11.2019, KH 14.11.2020). 

Hallintosäännön mukaan palvelualueille on määrättävä palvelualuepäällikkö, joka toimialajohtajan johdon ja valvonnan alaisuudessa johtaa ja kehittää palvelualueensa toimintaa (HS 27§ 1 momentti, HS 24§). Palvelualuepäällikön valinnasta päättää lautakunta.

Elinvoimalautakunta päätti 27.4.2021 (61§) määrätä ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Marja-Kaisa Mäntylän hoitamaan ruoka- ja puhtauspalvelut palvelualueen palvelualuepäällikön tehtävää, hänen suostumuksensa mukaisesti 1.1.2021 alkaen. 

Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Marja-Kaisa Mäntylä on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan 1.5.2022 alkaen eläkkeelle jäämisen johdosta. Hän on lomalla 24.1.2022 - 30.4.2022 välisen ajan. Elinvoimalautakunnan tulee nimetä tälle ajanjaksolle palvelualuepäällikkö.

Toimialajohtaja Jaakko Rantsin näkemyksen mukaan sivutoiminen palvelualuepäällikön tehtävä soveltuu parhaiten osaksi palveluohjaaja Hajnalka Kiss-Herttuan virkatehtäviä. Kiss-Herttuaa on kuultu mahdollisen virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen johdosta lain kunnallisesta viranhaltijasta 23 §:n edellyttämällä tavalla, ja kuulemisen yhteydessä hän ilmoitti suostuvansa ehdotettuun järjestelyyn.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää määrätä palveluohjaaja Hajnalka Kiss-Herttuan hoitamaan ruoka- ja puhtauspalvelut palvelualueen palvelualuepäällikön tehtävää, hänen suostumuksensa mukaisesti 24.1.2022 alkaen.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallintopäällikkö Samppa Määttää.

Vanhusneuvoston edustaja Timo Eskelinen poistui ja vanhusneuvoston varaedustaja Lasse Aro liittyi kokoukseen klo 16.00. Vammaisneuvoston edustaja Jarno Saapunki poistui ja vammaisneuvoston varaedustaja Eveliina Mäkiranta liittyi kokouksen klo 16.00.  Jäsen Pekka Lehto poistui kokouksesta klo 16.00.

Kaupunginhallituksen edustaja Henri Ramberg poistui kokouksesta klo 16.01.

Toimialajohtajan muutettu esitys:
Elinvoimalautakunta päättää määrätä palveluohjaaja Hajnalka Kiss-Herttuan hoitamaan ruoka- ja puhtauspalvelut palvelualueen palvelualuepäällikön tehtävää, hänen suostumuksensa mukaisesti 24.1.2022 - 30.4.2022.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta piti kokoustauon klo 16.10 - 16.20.

Tiedoksi

Marja-Kaisa Mäntylä, Hajnalka Kiss-Herttua, henkilöstöyksikkö, Kirsi-Maria Petrelius, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.