Elinvoimalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Rovaniemen kaupungin kaavoituskatsaus 2021-2022

ROIDno-2021-4700

Valmistelija

  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain § 7 mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoitusyksikkö on yhdessä kaupungin viestinnän kanssa toteuttanut uudenlaista kaavoituskatsausta, jossa perinteisen katsauksen lisäksi toteutetaan sähköinen versio kaupungin verkkosivuille. Kaavoituskatsaus julkaistaan Uuden Rovaniemen ilmoitusliitteenä tammikuussa 2022 ja samassa yhteydessä avataan sähköinen versio osoitteeseen rovaniemi.fi/kaavoituskatsaus. Sivustolle tuotetaan laajemmin artikkelisisältöjä, kuten Valionrannasta ja Sairaalanniemestä on jo aikaisemmin tehty. Nämä tukevat niin kaavatorin kuin myös painetun kaavoituskatsauksen sisältöjä.

Kaavoituskatsauksessa esitellään Rovaniemen kaupungin merkittävimmät kaavoitushankkeet vuosina 2021-2022. Valmistelussa olevat kaavat ja ohjeet niiden valmisteluun osallistumiseksi löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta rovaniemi.fi/kaavatori.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy Rovaniemen kaupungin kaavoituskatsaus 2021-2022 ja esittää edelleen asian kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. 

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Vammaisneuvoston edustaja Eveliina Mäkiranta poistui kokouksesta klo 18.01 asian kuulemisen aikana.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta piti kokoustauon klo 18.13 - 18.20. Tauon jälkeen puheenjohtaja kävi läpi osallistujat. Merkittiin, että tauon aikana kokouksesta on poistunut kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi. 

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.