Elinvoimalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 228 Valtuustoaloite Ounasjoen ennallistaminen ja rehevöitymisen poistaminen Ounaspaviljongin alueelta

ROIDno-2021-3091

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutetut Juha-Pekka Mikkola ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Ounaspaviljongin alueesta on muodustumassa Rovaniemen kaupungin vesi- ja hyvinvointikeskus, jonne yritykset ovat vihdoin investoineet ja alueelle ja on rakentumassa mm vesiurheilukeskus, padel-kentät, ravintolapalveluita, sup-lauta vuokraamoa, venelaiturit  jne. Alueella on myös todella suosittu uimaranta, joka soveltuu etenkin lapsiperheille. Ongelmana on alueen runsas rehevöityminen, joka on aiheuttanut kesällä jopa vaaratilanteita, kun kasvusta on takertunut  uimareiden jalkoihin. Myös runsas mudan kertyminen on peittänyt alueen luonnollisen hiekkapohjan, mikä vaikeuttaa vesillä liikkumista  ja vesiurheilutoimintaa. 

Esitän että kaupunki tutkii mahdollisuutta yhdessä El V-keskuksen kanssa ennallistaa alue, jotta alueen kehitys jatkuisi ja tarjoaisi hyvinvointia koko kaupungin asukkaille."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloiteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
  • Kari Lukkarinen, metsätalousinsinööri, kari.lukkarinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Juha-Pekka Mikkola ym. ovat jättäneet valtuustoaloitteen, missä he toteavat Ounaspaviljongin läheisten vesialueiden rehevöityneen runsaasti, haitaten mm. uimareita. Lisäksi runsas mudan kertyminen on peittänyt alueen luonnollisen hiekkapohjan, mikä vaikeuttaa vesillä liikkumista ja vesiurheilutoimintaa.

Lisäksi aloitteen tekijät esittävät, että Rovaniemen kaupunki ja Ely-keskus tutkisivat mahdollisuutta ennallistaa Ounaspaviljongin alue. 

Yhdyskuntatekniikan yksikkö on tutkinut aloitetta ja toteavat seuraavaa:

Ounasjoen kokonaispituus on noin 300 km ja se muodostuu Ounasjoesta ja Ounasjoen suiston tulvasaarista. Ounasjoki ja siten Ounaspaviljongin läheiset vesialueet kuuluvat Ounasjoen Natura-alueeseen FI1301318. Mahdolliset toimenpiteet vesistön tilan parantamiseksi Ounaspaviljongin lähialueilla ovat rajalliset. Ounasjoen Natura-alueelle on määritelty suojelutavoitteet ja toteutuskeinot. Erityisenä suojelukohteena ovat Ounasjoen suiston tulvaniittysaaret.

Aloitteessa mainittu mudan kertymisen torjunta on lähes mahdoton toimenpide ottaen huomioon Ounasjoen kokonaisvirtaama ja etenkin kevättulvien vedenvirtaaman huippumäärät. Toisaalta mudan, humuksen ja muun irtoaineksen kertyminen Ounasjoen alapuoliselle alueelle ja suistosaariin, lähelle Rovaniemen kaupunkia, on täysin luonnollista Ounasjoen vesistökäyttäytymistä.

Vesikasvien niitto voidaan suorittaa vesialueen omistajan suostumuksella ja niittotoimenpiteet edellyttävät niittoilmoituksen laatimisen alueelliselle Ely-keskukselle. Rovaniemen kaupungilla ei ole merkittäviä vesialueen omistuksia kyseisellä alueella. Rovaniemen kaupungilla ei ole resursseja ryhtyä laajemmin vesikasvien torjuntaan alueella. Rovaniemen kaupunki torjuu vesikasvillisuutta rajatulla uimaranta-alueella suorittamalla vesikasvillisuuden koneellisen niittämisen joka toinen vuosi. Tämä perustuu Rovaniemen kaupungin vastuuseen ylläpitää käyttäjilleen turvallista uimarantaa.

Ounaspaviljongin alueella toimivan vesiurheilukeskuksen toimintaan kuuluu ylläpitää oma toiminta-alue turvallisena omalle asiakaskunnalleen. Heillä on siis oikeus suorittaa vesikasvien torjuntaa tarpeellisella laajuudella omalla toiminta-alueellaan, hankkimalla vesialueen omistajien suostumus ja laatimalla niittoilmoituksen.

Rovaniemen kaupungin toimesta kutsutaan Lapin Ely-keskus ja alueen merkittävin vesialueen omistaja (Kemijoki Oy) yhteiseen neuvottelutilaisuuteen keskustelemaan Ounasjoen vesistön tilasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen saapuneen aloitteen ja yhdyskuntatekniikan vastauksen.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikö Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteentekijä, yhdyskuntatekniikka

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.