Elinvoimalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 229 Valtuustoaloite venepaikkamaksuista

ROIDno-2021-1149

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kalervo Björkbacka jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Pyydämme elinvoimalautakuntaa huomioimaan veneiden laituripaikkojen hinnan korotuksessa eläkeläiset. Eläkeläisille on erittäin tärkeää liikunnallisesti ja henkisesti päästä kalastamaan joelle. Nyt korotettu laiturimaksu vaarantaa pieneläkeläisten mahdollisuuden harrastukseen. 

Olisiko mahdollista, että yli 65-vuotiaat vapautettaisiin hinnankorotuksesta ja heiltä perittäisiin laiturimaksu ilman korotusta."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
  • Kari Lukkarinen, metsätalousinsinööri, kari.lukkarinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Kalervo Björkbacka on laatinut aloitteen, missä esitetään elinvoimalautakuntaa huomioimaan laituripaikkojen hinnankorotuksessa eläkeläiset ja tutkia mahdollisuutta, että yli 65-vuotiaat vapautettaisiin hinnankorotuksesta ja heiltä perittäisiin maksu ilman korotusta.

Yhdyskuntatekniikan yksikkö on tutkinut aloitetta ja toteaa seuraavaa: Elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 24.11.2020 § 152 korottaa kaikkia elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan hintoja ja taksoja. Uudet korotetut taksat astuivat venepaikkojen osalta voimaan 1.3.2021.  Hintojen korotukseen päädyttiin seuraavista syistä:

  • Tulojen täytyy vastata paremmin vuosittaisia ylläpitokustannuksia. 
  • Veneilyrakenteisiin- ja reitteihin on investoitu voimakkaasti viime vuosina.
  • Vuokrattavat venepaikat saadaan paremmin kiertoon ja jaettavaksi niille, jotka todella tarvitsevat venepaikkaa. Useamman vuoden ajan on ollut havaittavissa ilmiö, jossa vuokratulla venepaikalla ei ole pidetty venettä ollenkaan koko kauden aikana.

Elinvoimalautakunnan päätöksen 24.11.2020 § 152 perusteisiin ei ole ilmennyt sellaisia muutoksia, joiden perusteella hinnoittelua olisi syytä muuttaa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen saapuneen aloitteen ja yhdyskuntatekniikan vastauksen

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, metsätalousinsinööri

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.