Elinvoimalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 222 Yhdyskuntatekniikan työohjelman vahvistaminen vuodelle 2022

ROIDno-2021-4577

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
  • Jani Riihiniemi, rakennuspäällikkö, jani.riihiniemi@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rovaniemen kaupungin talousarvion 2022 ja talousuunnitelman 2023-2025 kokouksessaan 15.11.2020 § 136. Talousarvion investointiosassa on päätetty elinvoimalautakunnan investoinneista. Elinvoimalautakunnan investointiosan esityksestä Ruokasenkadun sillan toteuttaminen poistettiin investoinneista vuodelta 2022. 

Kaupunginvaltuuston (9.8.2021 § 78) hyväksymän hallintosäännön 76 §:n mukaan talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet sekä euromääräiset sitovuudet. Määrärahat ja tuloarviot voidaan talousarviossa määrätä sitoviksi joko brutto- tai nettoperiaatteen mukaan. Talousarvion yhteydessä valtuusto päättää sitovuustasosta.

Kaupunginvaltuuston (15.11.2021 § 136) vuoden 2022 talousarvion mukaan toimielimiä sitovia määrärahoja ovat toimielimille myönnetyt investointien nettomäärärahat ja elinvoimalautakunnan investointien työohjelmista päättää elinvoimalautakunta.

Kaupunginhallituksen (29.11.2021 § 469) talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.2 mukaan toimielimet päättävät määrärahojensa tarkemmasta käytöstä hyväksymissään käyttösuunnitelmissa. Toimielimiä sitovat toimielimelle myönnetyt investointien nettomäärärahat toimielinkohtaisesti.  Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.4 mukaan toimielimet päättävät määrärahat käyttösuunnitelmissa tarkemmalla tasolla.

Edellä mainitun perusteella ja valtuuston ja kaupunginhallituksen osoittaman toimivallan rajoissa elinvoimalautakunnalla on mahdollisuus tarkistaa elinvoimalautakunnan investointien käyttösuunnitelmaa elinvoimalautakunnalle myönnettyjen investointien nettomäärärahojen (9,4 milj. euroa) puitteissa.

Poromiehentien peruskorjausta ei ole tarkoituksenmukaista aloittaa ennen kuin Ruokasenkadun sillasta on tehty toteuttamispäätös. Keskustan katujen peruskorjaushankkeen jatkuvuuden varmistamiseksi ja korjausvelan kasvun hillitsemiseksi on Poromiehentien rakentamiseen varattu investointimääräraha tarkoituksenmukaista kohdentaa uudelleen. Työohjelmassa Poromiehentielle varattu investointimääräraha kohdistetaan Valtakadun peruskorjaukseen. 

Esitys yhdyskuntatekniikan työohjelmaksi vuodelle 2022 on laadittu kaupunginvaltuuston vuodelle 2022 hyväksymän talousarvion puitteisiin.

- Katuverkon peruskorjaushankkeet 4 900 000 €

- Katuverkon uudishankkeet 2 400 000 €

- Teknisten palveluiden hankkeet sekä kehittämishankkeet 2 100 000 €

Työohjelmaluonnoksessa on esitetty toteutettavaksi seuraavaa:

Uutta omakotialueen kunnallistekniikkaa rakennetaan Vennivaaran asemakaava-alueelle sekä aloitetaan Saarenkylään Pulkamontien asemakaava-alueen rakentaminen.

Katujen peruskorjaukseen ja katuvaloihin varatut määrärahat käytetään heikkokuntoisten katujen sekä jalankulku- ja pyöräteiden peruskorjaukseen sekä keskeneräisten töiden loppuunsaattamiseen ja katuverkon liikennejärjestelyiden kehittämisen vaatimiin muutos- ja täydennysrakentamiskohteisiin.

Vuoden 2021 työohjelman kesken jääneistä kohteista päällystetään ja viimeistellään Ounasrinteentie LKS:n kohdalla, Ruokasenkatu välillä Rovakatu-Poromiehentie, Anttilanrannatie ja Ylianttilankuja, Ratavartijankatu ja Tehtaankatu sekä Rannamukka ja Taljatie. Viimeistely ja vihertöitä tehdään loppuun kesällä 2021 aloitetuilla Miehentien ja Nuotiotien alueilla, joissa myös katu- ja vesihuoltorakenteet uusitaan Rakkatien, Konkelotien ja Pulkkatien osalta. Kaukonlammen kaava-alueen osalta päällystetään ja viimeistellään alueelle rakennetut kevyen liikenteen väylät.   

Uusina peruskorjauskohteina aloitetaan Valtakatu välillä Hallituskatu-Koskikatu, Nokisavotantien, Pasinatien alueen, Tulipiipuntien, Visakadun, Hartsuherrantien sekä Erätien peruskorjaukset. Kevyen liikenteen väyliä peruskorjataan Korkalovaarassa Karhuntien ja Vaaranlammentien suunnalla sekä rakennetaan kevyen liikenteen väylä Susihukantien ja Matkavaaranpolun välille.

Katujen elinkaarta pidentävinä toimenpiteinä uusitaan huonokuntoisia päällysteitä sekä parannetaan esimerkiksi kantavuutta ja kuivatusta. Elinvoimalautakunta hyväksyy kohteet päällystysohjelman yhteydessä. Katuvalaistuksen osalta työohjelmaan sisältyy lahonneiden puupylväiden uusimista metallipylväiksi, ilmajohtojen saneerausta maakaapeleiksi sekä valaisimien uusimista Led -valaisimiksi.

Liikenneturvallisuutta parannetaan toteuttamalla pieniä liikenneturvallisuuden parantamiskohteita.

Peruskorjauskohteet on sovitettu yhteensopivaksi Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n työohjelman kanssa. Yhdyskuntatekniikka varmistaa, että työohjelman vaikutusalueella olevia kuntalaisia ja yrityksiä on informoitu kirjallisesti toteutettavista töistä. Kirjallinen tiedottaminen tehdään riittävän hyvissä ajoin ennen työohjelman mukaisten töiden aloittamista, mutta kuitenkin vähintään kaksi kuukautta ennen töiden aloittamista. Töistä aiheutuvat vaikutukset liikennöinnille osoitetaan selkeästi tarvittavilla liikennemerkeillä ja tarvittaessa lisäkilvillä. Urakka-ajan ja – alueen osalta varmistetaan töiden tarkoituksenmukainen ja keskeytymätön toteutus. Liikenteenohjaus hankkeen vaikutusalueella normalisoidaan mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin viimeistään kahden viikon sisällä, urakka-ajan päätyttyä.

Ympäristö- ja puistorakentamisen työohjelmaesitykseen on sisällytetty Kaukonlammen puistoalueiden rakentaminen, Kuukkelintien leikkipaikan rakentaminen sekä Paimenpuiston ja Kiekeröpuiston leikkipaikkojen peruskorjaus.  Lähivirkistysalueisiin on sisällytetty mm. moottorikelkka- ja veneilyreittien sekä luontopolkujen ja uimapaikkojen kunnostusta.

Yhdyskuntatekniikan esitys työohjelmaksi käyvät ilmi seuraavista liitteistä, katukohteiden työohjelma ja aikataulu 2022 liite 1, Puisto- ja ympäristörakentamisen ohjelma ja aikataulu 2022 liite 2 ja kartta Yhdyskuntatekniikka Rakentamisohjelma 2022 liite 3.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielin päättää määrärahojensa puitteissa erillishankinnasta, jonka kokonaisarvo on yli 500 000 €. Koska Vennivaaran kaava-alueen rakennustyöt on tarkoitus tehdä talvityönä ja saada käyntiin jo tammikuun 2022 aikana, aloitetaan hankkeen tarjouspyynnön valmistelu heti työohjelman hyväksymisen jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä yhdyskuntatekniikan vuoden 2022 työohjelman esitettyjen liitteiden 1-3 mukaisina. Elinvoimalautakunta päättää lisäksi valtuuttaa toimialajohtajan tekemään hankintapäätöksen Vennivaaran kaava-alueen urakoitsijasta sekä valtuuttaa rakennuttajapäällikön allekirjoittamaan urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Jukka Ylinampa, Aku Raappana, Jani Riihiniemi

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.