Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Asuntotontin 10-10289-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa

ROIDno-2020-3724

Valmistelija

  • Teija Hautaniemi, kiinteistövalmistelija, teija.hautaniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki kuulutti haettavaksi tontteja Määräaikaisessa tonttihaussa ajalla 2. - 13.11.2020.

Tonttia kiintistötunnus 10-10289-6 hakivat:

Aitomaa Miika ja Aitomaa Saara,
Haapa-aro Timo,
Halonen Henna ja Aikio Ville,
Hangasvaara Ari ja Hangasvaara Marjo,
Hurtig Mikael,
Lukkarila Eerik ja Kellokumpu Ella,
Putaansuu Matti,
Rakennusliike Anssi Tuisku Oy per.yhtiön nimiin,
Rakennusliike T Kurttila Oy,
Rimpinen Tuukka ja Kiemunki Päivi,
Romppanen Nico, 
Savolainen Joni ja Savolainen Emilia,
Sääskilahti Arttu ja Sääskilahti Satu-Maaret.
 

Oheismateriaalina on luettelo tontinhakijoista (ei julkinen; julkisuuslaki 24 §, kohta 23 ja 32).

Tontin pinta-ala: 1176 m²
Kaavamerkintä: AO I
Rakennusoikeus: 235 k-m²
Asunto-alueelle on laadittu kaavan yhteydessä erilliset Rakentamistapaohjeet.

Rovaniemen kaupunki varaa Arttu ja Satu-Maaret Sääskilahdelle
asuntotontin 10-10289-6.  Tontin varausaika on 1.3. - 31.8.2021.

Tontin luovutuksessa käytetään kaupunginhallituksen 5.10.2015 § 342 päättämiä luovutusehtoja. 

Esityksen perustelut: Sääskilahden perheen asumisväljyys.

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen
mukaisen varausmaksun 1204,68 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja
lohkomismaksusta 720 euroa. Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä varaus raukeaa.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien. Hakijan peruessa tonttivarauksen hakijalle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava 31.8.2021 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 484,68 euroa ja myyntihinta 9693,69 euroa (v. 2020 ind. 1968).

Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (260 euroa v. 2020).

Hakijan ilmoituksen mukaan yhteystietoja saa antaa suoramarkkinointiin.

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, puhelinpäivystys arkipäivisin klo 8.30 - 11.30

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi, puh. 040 482 1266, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Lisätiedot: kaupungingeodeetti Pertti Onkalo, p. 040 522 9184, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää esityksen mukaisesti.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Paikkatieto- ja Tonttipalvelut / Pertti Onkalo, Outi Martikainen ja Teija Hautaniemi   Täytäntöönpano: Pöytäkirjaote oikaisuvaatimuksella tontinhakijoille

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Käsitellyt asiat